Aday Öğretmenlik Sınavına Hazırlık İçin Kısa Notlar
1.657 sayılı kanuna göre çekilen devlet memurlarından "devir teslim ile yükümlü olanlar" bu işlemin sonuna kadar görevi bırakamazlar. bu duruma uymayan memurlar ....3....YIL..........süreliğine tekrar devlet memurluğuna alınmazlar.
2.657 sayılı kanuna göre devlete ait resmi belge araç-gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanan memura ......AYLIKTAN KESME......cezası verilir.
3.657 sayılı kanuna göre merkezde günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatlerini ve dinlenme süresini ......bakanlar kurulu...........belirler. (İLLERDE VALİ)
4.memur hakkında disiplin soruşturması en fazla .....3.......... sürer.
5.görevinden uzaklaştırılan memur hakkında ......10...... gün içerisinde soruşturma başlanması şarttır.
6.657 sayılı kanuna göre yurt dışına gönderilen devlet memurlarının geçici görevle en çok ....1 AY........ süreyle merkeze çağrılır. 
7.devlet memurları kanununa göre ölüm yardımı ödeneğinin belirlenmesinde ..EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI..(KENDİ ÖLÜMÜNDE 2 KATI)................esas alınır.
8.657 sayılı kanuna göre bir göreve ilk defa ve yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın kanunda öngörülen süre içerisinde göreve başlamayanlar ....1YIL...... devlet memurluğuna alınmazlar.
9.657 sayılı kanuna göre kademe ilerlemesi durdurulması ile tecziye edilenler ....10 ......yıl vali kadrosuna alınmazlar.
10.4483 sayılı kanuna göre soruşturma izninin verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memura yetkili mercinin kararının tebiliğinden itibaren en çok ....10........gün içinde itiraz edilir.
11.1739 sayılı kanuna göre kariyer basamaklarının değerlendirmeye alınmak için sınav tam puanının en az %.....60...... almış olması gerekir.
12.652 k.h.k göre eğitim teşkilatı MERKEZ-TAŞRA-YURTDIŞI 13.5580 sayılı kanuna göre bir okua alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı o okulda okuyan TC uyruklu öğrenci sayısının %......30.......... geçemez.
14.5580 sayılı kanuna göre ........2.........teftiş raporuyla başarısızlığı tespit edilen yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin çalışma izni, izni veren makam tarafından iptal edilir.
15.okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların temizlik beslenme vb. almak için alınacak ücret ...NİSAN...ayında beirlenir.
16.rehberlik ve psikoljik danışma hizmetleri yürütme komisyonu yılda en az......3DEFA........defa toplanır.
17.222 sayılı kanuna göre tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri ..........müfettişler...........tarafından verilir. 18.büyükşehir belediye sınırları dahil olmak üzere il/ilçe belediye sınırları içinde yapılan yıllık ders planında yer alan bilimsel inceleme araştırma uygulama gezileriyle ilgili izin onayını......OKUL MÜDÜRÜ..........verir.
19.okul öncesi kurumlarda bir etkinlik saati .....50......dakikadır
20.657 sayılı kanuna göre kadrosu kaldırılan memurlar en geç .....6.......ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar.
21.memur hakkında disiplin soruşturması en fazla ....3.....ay sürer.
22.devlet memurları kanununa göre yurtdışına gönderilen devlet memurları geçici görevle en çok .........1.....ay süreyle merkeze çağrılır.
23.okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasını ............İLÇE DİSİPLİN KURULU.............................onaylar.
24.il milli eğitim müdürünün disiplin amiri..........VALİ......
25.şube müdürünün üst disiplin amiri.........KAYMAKAM.....
26.tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinlerini.......BÖLGE İLK ÖĞRETİM MÜFFETTİŞLERİ - MEM.......verir.
27.öğrencilerin üstün başarı belgesini alması için öğrencinin...........3 YIL BOYUNCA TAKDİR......alması gerekir.
28.sorumluluk sınavları.............EYLÜLÜN 2.HAFTASI.............yapılır.
29.657ye göre 1.2.3 ve 4. derecelerde kadro ihdas edilebilmesi için ..........BAKANLAR KURULU....................kararı gerekir.
30.657ye göre hizmet sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan memurlara her yıl yıllık izinleri haricinde ......1AY......izin verilir
31.657ye göre devlet memurları asli devlet memurluğuna atandıktan sonra - bir an heyecan yaptın itiraf et, ay hadi inşallah- en geç ....1 AY.........içinde yemin ettirilir.
32.öğrenci velisi yazılı sınav sonuçlarına .....5 GÜN.......içinde itiraz edebilir.
33.ortaöğretim yönetmeliğine göre okul birincileri........ÖSYM YE............bildirilir.
34.doğumdan sonra bayan memura ......2 YIL..........süre ile gece nöbeti verilmez.
35.öğrencilere her dönemde bütün derslerden en fazla ......5...etkinliklerine katılım puanı verilebilir.
36.il sınırları içinde yapılacak gezilere............MÜLKİ AMİR............onay verir.
37.okulun bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde sosyal etkinlik kapsamında yapılacak gezilerle ilgili onayı..........MEM..................verir. 38.bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az .........15.............yaşını doldurmuş olmak ve kazai rüşd olmak şartı ile devlet memurluğuna atanırlar.
39.başka bir yerdeki göreve atananların belirtilen süre içinde göreve başlamayanlara.........10 gün...ek süre verilir.
40...........8 YIL......ceza almayan memura bir kademe ilerlemesi uygulanır.
41.yabancı memleketlerin resmi kurumlarında çalışanlara ......10....YIL..........aylıksız izin verilir.
42.uluslar arası kuruluşlarda görev yapan memurlara .........21............yıl aylıksız izin verilir. (azmış 21 yıl)
43.silah altında bulunan memurların askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler .....1 AY........içinde göreve başlamak zorundadır.
44.kurumlarca kabul edilmeyen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ......10GÜN..........sürerse çekilme isteğinde bulunmuş sayılır.
45.usulüne uygun olarak görevinden çekilen devlet memuru.........6 AY....süre ile memurluğa alınmazlar.
46.yerine vekil ataması gereken durumda beklemeksizin ayrılan memur ......1 YIL..........süre ile memuriyete alınmazlar.
47.kadın memura doğumdan önce ve doğumdan sonra ............8+8 =16 HAFTA................izin verilir.
48.kadın memura çoğul gebelikte ......18 HAFTA...............doğum izni verilir.
49.kadın memur hekim raporunda belirtilmişse doğumdan ......3 HAFTA............öncesine kadar çalışabilir.
50.memura ......70......oranında engelli çocuğunun olması halinde ......10.............gün izin verilir.
51.memura kanser verem ve akıl hastalığı gibi durumlarda ...........18......AY.......kadar izin verilir.
52.memura normal hastalık halinde .........12.AY......izin verilir.
53.refakatçi izni.......3 AY......
54.doğum yapan memur doğumdan sonra ..........24 AY.............aylıksız izin verilir.
55.üç defa üstsüte başarı belgesi alan memura .........ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ......belgesi verilir.
56.uyarma-kınama-aylıktan kesme cezalarını ......DİSİPLİN AMİRİ....................verir.
57.kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını .........VALİ..............verir.
58.disiplin cezalarının reddi halinde yetkili amirler ......15...........gün içinde başka ceza vermekte serbesttirler.
59.uyarma-kınama-aylıktan kesme cezalarında........1 AY...........içinde soruştuma başlatılmazsa zamanaşımına uğrar. 60.memurluktan çıkarılma cezasına .......6.............ay sürede karar verilmezse zamanaşımına uğrar.
61.disiplin amirleri uyarma-kınama-aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren .....15GÜN..........sürede vermek zorundadır.
62.disiplin cezalarına karşı savunma ......7GÜN...........içinde yapılması gerekir.
63.aylıktan kesme cezası alanlar .........5.................yıl idare başkanlığına atanamazlar.
64.kademe ilerlemesi cezası alanlar ..........10....yıl süre ile daire başkanlığına alınmazlar.
65.özel eğitime muhtaç öğrencilerin öğrenim gördüğü yerlerde ve cezaevlerinde görev yapan öğretmen, usta öğetici ve yöneticilere ücretler ............%25.................fazla ödenir.
66.4483 sayılı kanuna göre soruşturma izni kanundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en fazla........30 GÜN......içinde vermesi gerekir. zorunlu hallerde ......15GÜN.........gün daha uzatılır.
67.4483 sayılı kanuna göre itirazlar incelendikten sonra .......3 AY.......içinde karar verilir.
68.cumhurbaşkanı sekreterliği,bakan,tbmm genel sekreterliği için itirazlara......DANIŞTAY.........bakar.
69.kaymakam için hazırlık soruşturmasını ................İL CUMHURİYET SAVCISI.........yapar.
70.hazırlık soruşturmasında hakim kararı alınması gereken durumlarda kaymakam için .............İL SLİYE CEZA MAHKEMESİ...........başvurulur.
71.mecburi ilköğretim yaşı.........6-13 .........
72.ilköğretimde mecbruri okul çağı .........5 YAŞINI BİTİRDİĞİ EYLÜL AYI SONUNDA...............başlar.
73.meb teşkilatı........MERKEZ -TAŞRA -YURT DIŞI..........
74.talim terbiye kurulu ........1BAŞKAN 10 ÜYE.........................üyeden oluşur. (futbol takımı gibi mübarek)
75.talim terbiye kurulu üyeleri.........4 YIL ..............süreliğine atanırlar.
76.milli eğitim şurasının sekretarya görevini ..........TAİLİM TERBİYE KURULU..............................yürütür.
77.yurtdışı sürekli görev süresi.......3...yıldır. 
78.müsteşara yardımcı olmak için .....5...............yardımcı görevlendirilir.
79.kurum açmak için yapılan başvurular...........İL MİLLİ EĞİTİME..................yapılır.
80.kurum açmak için yapılan başvuruları .......VALİLİK.....inceler ve izin verir.
81.kurum açma izninin valilkçe red edilmesinden sonra kurum yöneticileri ...15...........gün içinde itiraz edebilir.
82.kurum açma iznine yapılan itirazlar ....15.....gün içinde karara bağlanır.
83.milletlerarası özel öğretim kurumlarını açmak ................BAKANLAR KURULU...............iznine bağlıdır.
84.bir kurumda öğrenim gören öğrenci sayısının ....%3 TEN.......az ve .......%10 DAN................fazla olmamak şartıyla ücretsiz öğrenci okutulması zorunludur.
85.kurum açma izni verilen kurumlarda .......2YIL........süre içinde eğitim-öğretime başlanmazsa izinleri iptal olur.
86.bir okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı o okulda okuyan TC uyruklu öğrenci sayısının ......%30...............geçemez. 87.5580 sayılı kanuna göre öğetmenlik yapan ve bu şartları taşıyan devlet memurlarına ilgili birimlerin izniyle haftada .......10 SAATE.............ücretli ders veebilir.
88.1-10 yıl arası çalışma süresi olan memurun izin süresi.........20............gündür.
89.10 yıl üstü çalışan memurun yıllık izin süresi.........30..........gündür.
90.erkek memura ........10........gün babalık izni verilir.
91.ölüm izni......7.......gündür.
92.son derece ve kademede olan memura kademe ilerlemesi cezası uygulanırsa bu ceza yerine aylığından ............1/4 - 1/2............arasında kesinti yapılır.
93.evlenen memura .....7......gün izin verilir. (az bence Ocakta düğünüm var beklerim)
94. 7 günü aşan hastalıklarda zam ve tazminatlarda ....%25..........eksik ödenir.
95.yükseköğretim harç ücretlerini............MALİYE BAKANLIĞI-MEB................belirler.
96.özre dayalı yer değiştirmede istedikleri yere puan sıralaması sonucu atanamayanlara ......3............yıllık aylıksız izin verilir.
97.özelöğretim okulları-özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden destek eğitimi alınabilmesi için engelli oranı en az ......%20................olmalıdır.
98.bilgi edinme kanununa göre başvuru birden fazla kurumu ilgilendiriyorsa .........30GÜN...........içinde cevaplanır.
99.bilgi edinme kurumuna göre başvuru tek bir makamı ilgilendiriyorsa .......15 GÜN.......içinde cevaplanır.
100.5580 sayılı kanuna göre üstüste ......2.....defa teftiş raporuyla başarızılığı tespit edilen öğretmenlerin çalışma izni, izni veren makam tarafından iptal edilir
101.devlet memurluğunun temel ilkeleri .....SINIFLANDIRMA-LİYAKAT-KARİYER...
102.devlet memuları istihdam şekilleri............MEMUR-İŞÇİ-GEÇİCİ PERSONEL- SÖZLEŞMELİ PERSONEL..........................................................
103.eşleri, reşit olmayan ve mahcur olan çocukları yasaklanan faaliyetlerde memurlar bu durumu ...15.................gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirirler.
104.hediye alma yasağını......DEVLET MEMURU YÜKSEK ETİK KURULU...................belirler.
105.memurlar mal bildiriminde ............EŞİ -KENDİSİ -VELAYETİ ALTINDAKİ ÇOCUĞU...............................................için bildirimde bulunur.
106.adaylık devresi içinde veya sonunda atılanlar....3...........yıl devlet memurluğuna alınmazlar.
107.zamanında göreve başlamayan memurlar....1.......yıl devlet memurluğuna alınmazlar.
108.memurların çalışma süresi .....40.......saattir. bu süreyi...........BAKANLAR KURULU..................belirler.
109.ders yılı..........180.............günden az olamaz.
110.çalışma takvimini..........İL MİLLİ EĞİTİM.......hazırlar...........VALİ.............onaylar 111.fen-sosyal-spor güzel sanatlar liselerinde bir şubede en fazla ........30.........öğrenci olur.
112.diğer liselerde bir şubede en fazla ............34........öğrenci olur.
113.alana geçiş....9.....sınıfta olur. 114.dala geçiş.........10........sınıfta olur
115.alan açılması için en az ........10.....öğrenci gereklidir.
116.dal açılması en az ............8........öğrenci gereklidir.
117.ortaöğretimde devamsızlık............10 ÖZÜRSÜZ TOPLAM 30 GÜN....süredir
118.öğrenci devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesini velisi ....5.......gün içinde idareye bildirir.
119.ortaöğretimde okuyan bir öğrencinin ...3....zayıfı varsa sorumlu , altı sınıflar dahil toplam ......6.........zayıfı varsa sınıf tekrarı yapar.
120.ortaöğretim kurumlarında nöbet ilk dersten .......15.........dakika erken başlar son dersten .........15............dakika sonra da biter.
121.bilgi edinme kurulu ....9........üyeden oluşur.
122.yabancı okullar kapasitelerini en çok .......5........kat artturabilir. (NEDEN 5?)
123.azınlık okullarında uygulanan programlar değiştirilmek istenirse....BAKANLAR KURULU..................tarafından uygun bulunması gerekir.
124.birleştirilmiş sınıflar dahil bir öğretmene .......40 öğenciden fazla öğrenci düşmez.
125.şehir ve kasabadaki konutlara ait kira bedellerini ............İL DAİMİ KOMİSYONU.....................belirler.
126.ilköğretim haftası..........EYLÜLÜN 3. HAFTASI.......
127.yoğunlaştırılmış telafi programı normal ders saatinden .....2/3 DEN....... az olamaz.
128.okula gelir sağlamak için seçilen topraklar ....50...........dekardan fazla olamaz.
129.köy okullarında uygulama bahçesi en az....2...en fazla...10......dekar olabilir. 
130.öğretmen bahçesi en az .........500m.......... en fazla .......1000m........olabilir.
131.ortaöğretim kurumlarında ders saati .......40......dakikadır.
132.ortaöğretimde öğlen arası dinlenme süresi en az ....45......dakikadır.
133.ortaöğretimde seçmeli dersler en az .......10........öğrencinin talebi ile açılır.
134.ortaöğretimde ders seçimi....2.DöNEMİN İLK HAFTASI......haftası yapılır.
135.rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonunda en az .............3....................psilokjik danışman bulunur.
136.bakanlık personelinin atama nakil terfi ve emeklilik ve özlük işlemlerini ........İNSAN KAYNAKLARI........................yürütür. 137.resmi eğitim öğretim kurumlarında atanacak olan aday psikoljik danışmanlar ilk olarak ......REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ (RAM).......atanır.
138.okulda yapılan yazılılar .....7....gün içinde öğrencilere bildirilir. sınav sonuçlarına ........5....gün içinde itiraz edilir.
139.okul öncesinde etkinlikler aralıksız ........50........dakika ve .....6.......etkinlik yapılır.
140.okul öncesinde bir grupta en az......10...... en fazla .......20........öğrenci olur.
141.okul öncesinde ve ilköğretimde yeni kayıtlar ............TEMMUZUN .....................ilk iş gününde yapılır.
142.okul öncesinde ......10..........çocuğa .....1.....kaynaştırma öğrencisi oranında kayıt yapılır.
143.aynı işletmede aynı dal ve alanda ders gören en az .........15........öğrenciye ........1...koordinatör öğretmen verilir.
144.aynı işletmede aynı dal ve alanda ders gören 12 öğrenciye işletme tarafından.....12....... usta öğretici veya eğitmen gönderilir.
145.ilköğretimde sınıf mevcutları .....30........altında kalan okulların boş kontenjanı e-okul sistemi üzerinden ........EYLÜL........ayının ilk gününde ilan edilir.
146.okul öncesinde uyarılara rağmen ...30.........gün aralıksız okula gelmeyen öğrencinin kaydı silinir.
147.4483 sayılı kanuna göre hakkında inceleme yapılan memur soruşturma izin verilmesine ilişkin karara karşı tebliğ tarihinden itibaren .....10......gün içinde itiraz edebilir.
148.657 sayılı kanuna göre kadrosu kaldırılan memurlar en geç .....6 AY........içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar.
149.bakanın çalışma programını düzenlemek bakanın resmi ve özel yazışmalarını protokol ve tören işlerini düzenlemek yürütmek ..........ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ.....görevidir.
150.kurum açma iznine yapılan itirazlar .....15....gün içinde karara bağlanır.
151.her yıl derslere başlamadan.........15.........gün önce okul çağı gelmiş öğrencilerin tespiti yapılır.
152.veli özrü nedeniyle okula gidemeyen öğrencinin durumunu .....15.....gün içinde okul idaresine bildirmek zorundadır.
153.para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebebini okula bildirmeyenlere......500....lira ceza verilir. (İlk başta 15 tl her gün için)
154.okul idaresi ve mülki amire çocuğunu neden okula göndermediği yönünde sorulan sorulara cevap vermekten kaçınan velilere ....100........lira ceza verilir.
155.222 sayılı kanuna göre şehir ve kasabalarda okullar için gerekli arazilerin alınması ve kamulaştırılmasını .......ÖZEL İDARE............yapar.
156.222 sayılı kanuna göre ilçeye bağlı köy okullarının uygulama bahçesinde bölge özelliklerine göre kurulacak tesislerin nasıl olacağını .......KÖY İHTİYAR HEYETİ.....belirler.
157.fen ve spor liselerinde en fazla......5..........şube açılır.
158.işletmelerde beceri sınavı.....DERS YILININ SON HAFTASI....yapılır.
159.her dönemde tüm derslerden en az ......5.........tane performans puanı verilir.
160.mesleki eğitimlerde staj süresi.....40.......gündür.
161.44483 sayılı kanuna göre itirazlar incelendikten sonra ....3AY........içinde karar verilir.
162.hazırlık soruşturmasında hakim kararı alınması gereken durumlarda diğer kamu görevlileri için ...........SULH CEZA MAHKEMESİ....başvurulur.
163.kurum açmak için yapılan başvurular ........VALİ....inceler ve izin verir.
164.memurlara ......%70......oranında engelli çocuğunun olması halinde bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde ......10.....gün izin verilir.
165.657 sayılı kanuna göre ilkokulu bitirmiş devlet memurları .....15........dereceden başlar.......7....dereceye yükselir.
166.müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller .........BAŞBAKANLIKÇA............hazırlanan bir yönetmelikle düzenlenir.
167.657 sayılı kanuna göre bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerin devlet memuru olabilmeleri için kazai rüşt kararı olmak şartıyla en az ....15........yaşını doldurmuş olması gerekir.
168.657 sayılı kanuna göre kurum ve kuruluşlar toplam dolu kadro sayısının ...%3........oranında engelli çalıştırmak zorundadır.
169.657 sayılı kanuna göre memuriyetten kendi isteğiyle en fazla ..2.......defa çekilenler tekrar memurluğa dönerler.
170.657 sayılı kanuna göre görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek ..........AYLIKTAN KESME CEZASI...............gerektirir.
172.herhangi bir suçtan dolayı tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının ...........2/3...ödenir.
173.disiplin amirleri uyarma-kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren .....15...........gün içinde vermek zorundadır.
174.657 sayılı kanuna göre memuriyetten çıkarma cezası vermeye yetkili organ..............YÜKSEK DİSİPLİN KURULU..
175.kadın memura çocuğunu emzirmesi için ilk 6 ayda günde......3........saat süt izni verilir.
176.yetki almadan gizli bilgileri açıklayan memurlara .....DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARILMA........cezası verilir. (Hak ediyor bence)
177.verilen emir ve görevleri kasten yapmamak ........KADEME İLERLEMESİ................cezasını gerektirir.
178.görev sırasında sözle saygızılık yapmak ........AYLIKTAN KESME.............cezasını gerektirir.
179.657 sayılı kanuna göre zorunlu hallerde izin sürelerine gidiş-dönüş olarak....2+2=...4 GÜN..........eklenir.
180.657 sayılı kanuna göre devlete ait resmi belge araç vb. eşyayı kaybetmek cezası.........KINAMA..........
181.657 sayılı kanuna göre aylıktan kesme cezası ile tecziye edilen memurun brüt aylığında ...........1/30 - 1/8 .........aralıklarında kesinti yapar.
182.illerde görevli meb personeli memurlar hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci.............VALİ...............
183.büyükşehir belediyesi sınırları içindeki bir ilçe belediye meclisi üyesi hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci..........İÇİŞLERİ BAKANI..
184.valiler ile ilgili hazırlık soruşturmasını ..........YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI............................yapar.
185.ilçedeki bir okul müdürü hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci..........KAYMAKAM....
186.kaymakamlar için davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme.......İL AĞIR CEZA MAHKEMESİ.....
187.ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruştuma izni vermeye yetkili merci......KAYMAKAM.....
188.ildeki okullarda görevli öğretmenler hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci............VALİ...
189.devamsızlık sebeplerinin giderilmesi mümkün olmadığı takdirde durum köylerde...........MUHTAR..............diğer yerlerde ..MÜLKİ AMİRE.....bildirilir.
190.ailde ölüm yaralanma düğün askere gitme bağ bahçe tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı yapılması gibi sebeplerle öğencilere bir yıl boyunca.........15.................gün izin verilir.
191.çocuğunu okula göndermeyen veliye çocuğun gelmediği hergün için ......15.........lira ceza verilir
192.para cezaları..........MÜLKİ AMİR.........tarafından verilir.
193.tbmmye gönderilen dilekçelerin dilekçe komisyonunda incelenmesi ve karar bağlanması ......60 ...........gün içinde sonuçlanır.
194.ilgili kamu kurum veya kuruluşları tbmm dilekçe komisyonunca gönderilen dilekçeleri ......30.........gün içinde cevaplandırır.
195.bilgi edinme kurulunun sekretarya hizmetleri...............BAŞBAKANLIK............tarafından yerine getirilir.
196.kamu yararının gerektirdiği hallerde kişisel bilgi veya belgeler kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişiye en az ....7.....gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınarak koşuluyla açıklanabilir.
197.anaokulu..........36-66......................aylık çocukların okulu
198.anasınıfı..............48-66.....................aylık çocukların okulu
199.yatılı bölge ortaokullarında etüt için hergün ...2......ders saati süre ayrılır.
200.öğrencilerin yerleştirecekleri okulları belirlemek üzere ....MART........ayında en çok .....5......okul müdüründen öğrenci yerleştirme komisyonu oluşturulur.
201.nakiller ders yılı başında başlar ve ders yılı sonuna.........15........iş günü kalıncaya kadar devam eder.
202.iller arası nakilerde en çok .......5....günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.
203.okul öncesi kurumlarında özürsüz olarak aralıksız .....10..gün devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürdüğünce yazı ile uyarılır.
204.yüzlük puan sisteminde ........0-44.99........alanlar başarısız sayılır.
205.4. sınıf-iho-ve ortaokullara sınavlar ....1HAFTA.........önce duyurulur.
206.bir sınıfta bir günde yapılacak sınav sayısı 8.sınıfta......3.....diğer sınflarda ........2....geçemez.
207.toplantı günleri ve gündemi en az .....2.........gün önceden imza karşığı ile ilgililere duyurlur.
208.özel öğretim kurumları kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi halinde en fazla ...3........ay kapatma cezası alır
209.özel öğretimde mevzuata aykırı personel çalıştırlması halinde en az.......15GÜNE.........kadar kapatma cezası alır.
210.bakana yardımcı olmak üzere en fazla ....30.......bakanlık müşaviri atanabilir.
211.talim terbiye kurulu başkanlığı .......1 BAŞKAN 10 ÜYE.......oluşur.
212.talim terbiye kurulu ve başkanları..........4 YIL.............süre ile atanır.
213.MİLLİ EĞİTİM bakanlığın en yüksek danışma kurulu.........MİLLİ EĞİTİM ŞURASI......................
214.öğretmenlerin emeklilği.....HAZİRAN TEMMUZ.............ayları içinde yapılır.
215.müsteşara yardımcı olmak üzere .........5.................müsteşar yardımcısı görevlendirilir.
216.sosyal etkinlik kurulu ...MÜDÜR YARDIMCISI BAŞKANLIĞINDA - DANIŞMAN ÖĞRETMEN-3ÖĞRENCİ İLE OKUL AİLE BİRLİĞİNDEN 2 VELİ............oluşur.
217.toplum hizmeti çalışmaları 1.2.3. sınıflarda.........5.SAAT.... ........az olamaz 4.5.6.7. ve 8. sınıflarda .........10 SAAT....................az olamaz ortaöğretimde yılda........15 SAAT......az olamaz.
218.sosyal etkinlik kapsamında yapılacak gezi planları....7....gün önceden okul müdürüne verilir.
219.gezilerde .......40..öğrenciye........BİR YÖNETİCİ...........ve ...2........sorumlu öğretmen görevlendirilir.
220.okullarda bir ders yılında çıkarılacak dergi sayısı ......OKUL MÜDÜRLEriNCE.....belirlenir.
221.işletmelerde mesleki eğitim yapılan okul ve işletmelerde yapılan staj çalışmalarında ders saati süresi.....60..........dakikadır.
222.mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programlarına geçişi için ortaöğretim kurumlarının 9.sınıfını doğrudan geçen ve yıl sonu başarı puanı en az .....55......olan öğrenciler başvurabilir.
223.ortaöğretim ders seçimi ....2. DÖNEMİN İLK HAFTASI...yapılır.
224.yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere ..........MİLLİ EĞİTİM...........yurtdışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise ..........MAHALLİ.MÜLKİ AMİR......izin verir
225.il dışı gezilere ......MÜLKİ AMİR.............izin verir.
226.öğrencinin ders yılı sonunda iki dönem puanının aritemetik ortalamasının en az .......50...veya 1.dönem puanı ne olursa olsun 2.dönem puanının en az ......70........olması gerekir. 227.istekleri halinde hizmet yılı ..........20.....yıldan fazla olan bayan öğretmenlere........25..........yıldan fazla olan erkek öğretmenlere nöbet görevi verilmez.
aday öğretmenler soru paylaşım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Batuhan Sarı 4 yıl önce

Arkadaşlar biri bana yardım edebilirmi acaba bu notlar yeterlimi birde şu geçen sene eylül atamasında atananlar ne zaman sınava girecek hiç bir yerde sınav tarihine rastlamadım??