Ebs Aday Öğretmenlik Deneme Sınavı Soruları
                    ASİL ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVI DENEME SINAVI SORULARI

1.)657 sayılı devlet memurları kanunu’na göre muvazzaf askere giden memurlar ,tekrar göreve dönmek istemeleri halinde terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar?
A)45
B)40
C)35
D)30
2.)657 sayılı devler memurları kanunu’na göre sağlık kurulu raporu,kanser,verem,akıl hastalıkları ile resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri için verilen izin süreleri hariç olmak üzere ,bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % kaç eksik ödenir?
A)10
B)15
C)20
D)25
3.)657 sayılı devlet memurları kanunu’na göre disiplin cezalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Devlet memuruna savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.
B)Devlet memuruna savunmasını yapabilmesi için en az beş gün süre verilir.
C)Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirlerince verilir.
D)Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.
4.)657 sayılı devlet memurları kanunu’na göre kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % kaç oranında engelli çalıştırmak zorundadır?
A)1
B)3
C)5
D)7
5.)657 sayılı devlet memurları kanunu’na göre işe başlamama halinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Bir göreve ilk defa atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre içinde işe başlamayanların atamaları iptal edilir.
B)Bir göreve yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre içinde işe başlamayanlar 2 yıl süre ile devlet memuru olarak istihdam edilemezler.
C)Bir göreve ilk defa atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 6 ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.
D)Başka yerdeki bir göreve atananlardan yasal süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara,eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmek şartıyla 20 günlük bir süre daha verilebilir.
6.)657 sayılı devlet memurları kanunu’na göre aşağıdaki fiilerden hangisi ‘’KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI’’disiplin cezasını gerektirir?
A)Kurumların huzur,sükun ve çalışma düzenini bozmak.
B)Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak.
C)Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak.
D)Siyasi partiye girmek.
7.)657 sayılı devlet memurları kanunu’na göre ‘’ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ’’verilenlere,illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % kaçına kadar ödül verilebilir?
A)25’ine
B)50’sine
C)100’üne
D)200’üne
8.)657 devlet memurları kanunu’na göre ‘’MAZERET İZNİ’’ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Memura,eşinin doğum yapması halinde,isteği üzerine on gün babalık izni verilir.
B)Memura,kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde,isteği üzerine beş gün izin verilir.
C)Kadın memura,çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat,ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.
D)Kadın memura,doğumdan önce sekiz,doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir.Çoğul gebelik durumunda,doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir.
9.)Hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkili olan kurum 657 sayılı devlet memurları kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kamu görevlileri etik kurulu
B)Maliye bakanlığı
C)Devlet personel başkanlığı
D)Başbakanlık yüksek denetleme kurulu
10.)657 devlet memurları kanunu’na göre kurumlar,eğitim ve öğretim,sağlık ve yardımcı sağlık ve teknik hizmetler sınıflarına dahil memurlardan,kariyerlerinden yararlanmak istediklerini kaçıncı dereceler arasındaki idari görevlere ait olup kazanılmış hak derecelerinin iki altındaki derecelerden tesbit ve ihdas edilmiş kadrolara atayabilirler?
A)1-3’üncü dereceler
B)2-4’üncü dereceler
C)3-5’inci dereceler
D)4-6’ıncı dereceler
11.)4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili mercilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)İl genel meclisi üyeleri hakkında vali
B)Büyükşehir,il ve ilçe belediye meclisi üyeleri hakkında belediye başkanı
C)Başbakanlık ve bakanlıkların merkeze bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında vali
D)Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilatında görevli olup ,ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan veya başbakan
12.)4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre yetkili merci soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil(zorunlu haller hariç)en geç kaç gün içinde verir?
A)10
B)15
C)30
D)45
13.)4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre aşağıdaki memurlar ve diğer kamu görevlilerinden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını il cumhuriyet başsavcılığı yapar?
A)Valiler
B)Müsteşarlar
c)Kaymakamlar
D)Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri
14.)4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur yetkili mercinin kararının tebliğinden itibaren en geç kaç gün içinde itiraz edebilir?
A)Yedi
B)On
C)On beş
D)Otuz
15.)4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre bir lise müdürü hakkında ,valinin soruşturma izni vermesi kararına karşı hangi mahkeme nezdinde itiraz edilir?
A)Sulh ceza mahkemesi
B)Asliye ceza mahkemesi
C)Bölge idare mahkemesi
D)Asliye hukuk mahkemesi
16.)4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre ‘’ÖN İNCELEME’’ ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler,başka mercilerin ön incelemesinde görevlendirilemez.
B)İnceleme yapacakların ,izin vermeye yetkili mercinin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır.
C)Ön inceleme,izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi,görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı eliyle de yaptırabilir.
D)Cumhuriyet başsavcılıkları ile izin vermeye yetkili merciler ihbar ve şikayetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme yapılmış olsa dahi yapılan müracaatı tekrar işleme koyarlar.
17.)4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre aşağıdaki memurlar ve diğer kamu görevlilerinden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını yargıtay cumhuriyet başsavcısı veya başsavcı vekili yapar?
A)Valiler
B)Kaymakamlar
C)İl emniyet müdürü
D)İl milli eğitim müdürü
18.)4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre ,ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler,bu kanunda hüküm bulunmayan hususlarda hangi kanuna göre işlem yapabilirler?
A)Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun
B)Ceza muhakemeleri usulü kanunu
C)Devlet memurları kanunu
D)Türk ceza kanunu
19.)4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre,soruşturma izni verilen aşağıdakilerden hangisinin itirazına bölge idare mahkemesi bakar?
A)Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar
B)Türkiye büyük millet meclisinde görevli memurlar
C)Büyükşehir,il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri
D)Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan ortak kararla atanmayan kamu görevlileri
20.)4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre ,ilçede görevli memur ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma iznini...........................verir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıda veilenlerden hangisi getirilirse doğru olur?
A)Vali
B)Kaymakam
C)Bakan
D)Müsteşar
21-) 3071 Dilekçe Hakkı Kanuna göre hangisinin dilekçede bulunması zorunlu değildir?
a) ad-soyad
b)telefon numarası
c) iş-ikametgah adresi
d)imza
22-)3071 kanuna göre TBMM' ye gönderilen dilekçeler kaç gün içinde incelenir?
a)15
b)30
c)50
d)60
23-) Bilgi edinme kurulunun sekretarya işlemleri kim tarafından yürütülür?
Başbakanlık
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
Yüksek disiplin kurulu
24) Bilgi edinme kurulunu ayda en az kaç kez toplanır?
a) 5
b)4
c) 3
d) 1
25)5580 kanuna göre hangi tarihten sonra verilen kurum açma izni bir sonraki yıla kalır?
a) 1ekim
b)1kasım
c)1 eylül
d)1 mart
26) 5580 kanuna göre özel öğretim kurumları mevzuata uygun olmak koşuluyla iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça verilir.Bakanlık bu yetkiyi kime devredebilir?
a) il milli eğitim
b)ilçe milli eğitim
c)kaymakam
d) vali
27) 5580 kanuna göre yabancı uyruklu ve tüzel kişiler ile türk vatandaşları ortaklık yoluyla hangi kanun kapsamında kurum açabilir?
a) doğrudan yabancı yatırımlar kanunu
b ) yabancılarla ortaklık kanunu
c) yabancılarla kurum açma kanunu
d)dolaylı yabancı yatırımlar kanunu
28)5580 kanuna göre bu okullarda yalnız kendi azınlığına mensup Türk çocukları okur?
a) azınlık okulları
b)yabancı okullar
c)uluslarası okullar
d) milli okullar
29) 5580 kanuna göre kurum açma izni verilmesine rağmen kaç ay içinde faaliyete başlamayanların kurum açma izinleri iptal edilir?
a)12
b)24
c)36
d)48
30-) 1739 sayılı kanunda geçen "Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz." ifadesi, Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden hangisinin açıklanmasıdır?
A)Genellik ve eşitlik
B)Eğitim Hakkı
C)Demokrasi eğitimi
D)Fırsat ve imkân eşitliği
31). Aşağıdakilerden hangisi, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu kapsamında yer almaz?
A)Eğitim Fakülteleri
B)Eğitim araç ve gereçleri
C)Eğitim sisteminin genel yapısı
D)Öğretmenlik mesleği
32)) 1739 Sayılı kanuna göre kariyer basamakları yükselme sınavlarında aşağıdakilerden hangisi esas alınmaz?
Liyakat
Kıdem
Eğitim
Etkinlikler
33) 1739 Sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi ilk öğretim yaş grubundaki çocukları kapsar?
6-12 b) 6-13 c) 6-11 d) 5-14
34) 1739 Sayılı kanuna göre Eğitimde hiçbir kişiye aileye ve zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. İfadesi hangi temel ilke ile belirtilmiştir?
Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
Genellik ve eşitlik
Eğitim hakkı
Fırsat ve imkan eşitliği
35). 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun hükmünde kararnameye göre Müsteşara yardımcı olmak üzere kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir?
A)4 B)5 C)6 D)7
36) Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Öğretmenlere, dersinin en az bulunduğu gün ve günlerde nöbet görevi verilir.
B)Nöbet görevi, ilk dersten 15 dakika önce başlar, son ders bitiminden 15 dakika sonra biter.
C)Bayan öğretmenlere, doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra iki yıl nöbet görevi verilmez.
D)Öğretmenler, nöbet görevini nöbet çizelgesine göre yerine getirirler.
37) Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Hazırlık sınıfında sınıf geçme, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersindeki başarı durumlarına göre tespit edilir.
B)Hazırlık sınıfında alınan puanlar mezuniyet puanının belirlenmesinde dikkate alınır.
C)Hazırlık sınıfında sınıf geçmeye esas derslerden ders yılı sonunda başarılı olmayan öğrenciler, yeterlilik sınavına alınır.
D)Başarısız olanlar bir yıl daha hazırlık sınıfına devam eder.
38) Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre yazılı sınavlar, sınavın yapıldığı tarihi takip eden kaç gün içinde öğrencilere duyurulur?
A) 5
B) 7
C) 10
D) 15
39) 652 Sayılı milli eğitim bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ye göre aşağıdakilerden hangisi milli eğitim şurasının görevlerindendir?
Eğitim ve öğretimle ilgili bilim ve meslek kuruluşlarının da katılımı ile araştırma inceleme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak
Gerekli görülen eğitim ve öğretimle ilgili konuları tetkik etmek teklif niteliğinde kararlar almak
Eğitim ve öğretim programlarını araştırmak incelemek geliştirmek talim ve terbiye kuruluna sunmak
Eğitim ve öğretimle ilgili gerekli görülen konuları tetkik etmek ve tavsiye niteliğinde kararlar almak
40) 652 sayılı KHK ya göre yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke ve kararlarını bakanlık onayına sunmak aşağıdaki birimlerin hangisinin görevidir?
Ortaöğretim genel müdürlüğü
Talim ve Terbiye kurulu başkanlığı
Avrupa birliği ve dış işleri genel müdürlüğü
Bilgi işlem grup başkanlığı
41) 652 sayılı KHK ya göre engellilerden sağlık kurulu raporuyla yüzde kaç oranında engelli olduğu tespit edilenlerin özel eğitim giderleri Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır?
15 b) 20 c) 25 d) 30
42). 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre bakanlığın bilimsel danışma ve karar organı olan Talim ve Terbiye Kurulu 1 başkan ile kaç üyeden oluşur?(Sadece üye sayısı)
A)8 B)9 C)10 D)11
43 ) Milli eğitim bakanlığı okul önce eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğine göre anaokulu ve uygulama sınıflarına kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibariyle kaç ayını dolduran çocukların kaydı yapılır?
36 b) 48 c) 66 d) 60
44) Milli eğitim bakanlığı okul öncesi ve ilköğretim yönetmeliğine göre ilköğretim kurumlarında sınıf mevcutları kaçın altında kalan okulların boş kontenjanları eylül ayının ilk iş gününde e-okul sisteminde ilan edilir?
30 b) 28 c) 15 d) 10
45) Milli eğitim bakanlığı okul öncesi ve ilköğretim yönetmeliğine göre veli, öğrencisinin sınava katılmama veya projesini zamanında teslim etmeme gerekçesini en geç kaç iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirmesi gerekir?
2 b) 3 c) 4 d) 5
46) 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre birleştirilmiş sınıflarda dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı kaçtan fazla olamaz?
25 b) 30 c) 40 d) 45
47) 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en fazla kaç öğretim yılı daha devamlarına izin verilir?
1 b) 2 c) 3 d) 4
48) 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında kaç dekardan çok olmamak üzere bir uygulama bahçesi bulunur?
2 b) 5 c) 10 d) 12
49) Milli eğitim bakanlığı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yönetmeliğine göre; merkez müdürü merkezin yıllık çalışma programını , raporu ile rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin yıllık rapor ve programlarının değerlendirilmesine ilişkin raporu, her yıl hangi ayın sonuna kadar bulunduğu il veya ilçenin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümüne gönderir?
Ocak b) Haziran c) Eylül d) Ekim
50) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yönetmeliğine göre rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yönetme komisyonu yılda en az kaç defa toplanır?
4 b) 3 c) 2 d) 1
CEVAP ANAHTARI
1-D
2-D
3-B
4-B
5-A
6-B
7-D
8-B
9-A
10-B
11-D
12-C
13-C
14-B
15-C
16-D
17-A
18-B
19-D
20-B
21-B
22-D
23-A
24-D
25-C
26-D
27-A
28-A
29-B
30-A
31-A
32-A
33-B
34-D
35-B
36-C
37-B
38-C
39-D
40-B
41-D
42-C
43-A
44-D
45-B
46-C
47-B
48-C
49-C
50-B

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.