Ebs Aday Öğretmenlik Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı
                              ADAY ÖĞRETMENLİK EĞİTİM BİLİMLERİ SORULARI
S-1) Eğitim ortamında aşağıdaki durumların hangisinde ipucu kullanılmaz?
a-)Dikkat çekmede
b-)Ön öğrenmelerin sunulmasında
c-)İstendik davranışların yinelenmesinde
d-)Öğrenciyi hedeften haberdar etmede
S-2) Aşağıdakilerden hangisi öğrenme öğretmen ortamının oluşturulmasına yardımcı olabilecek önerilerden biri olarak kabul edilemez?
a-)Öğrencilerin merakını diri tutmak
b-)Öğrencileri girişken olmaya yüreklendirmek
c-)Öğrencilere kendi bakış açılarını oluşturmalarına izin vermek
d-)Öğrencilere nasıl düşünmeleri gerektiğini açıkça vurgulamak
S-3) İlköğretimin ilk sınıflarında bir derste gerçekleştirilecek öğretmen öğrenme etkinlikleri sıra ve düzeni belirlenirken aşağıdakilerin hangisinin göz önünde tutulması doğru olmaz?
a-)Bütünden parçaya ve sonra tekrar bütüne
b-)Yakın çevreden uzağa doğru gitme
c-) Soyut kavramlara öncelik verme
d-)Basitten karmaşığa doğru ilerleme
S-4) Aşağıdakilerden hangisi öğretmen öğrenme sürecinde yer alan yaşantıların sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?
a-)Hedef alınan davranışları kazandırma
b-)Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılama
c-) Öğrencilerin diğer yaşantılarından bağımsız olma
d-)Öğrencilerin yaş ve olgunluk düzeyine uygun olma
S-5) Bir öğretmenin sınıf içi öğretim etkinliklerini gerçekleştirirken aşağıdakilerden hangisini yapması hazırbulunuşluk ilkesine uyduğunu gösterir?
a-)Her öğrenci için ayrı bir program uygulaması
b-)Başarısız öğrencileri hızlı ilerlemeye teşvik etmesi
c-)Etkinlikleri öğrencilerin düzeyini dikkate alarak uygulaması
d-) İçeriyi olabildiğince kısa sürede aktarması
S-6) Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi öğrencileri derse güdülemede en etkili olması beklenir?
a-)Derste öğrenilecek bilgilerin nerde, ne işe yarayacağını söyleme
b-)Derste ele alınacak konunun başlığını söyleme
c-)Dersi anlatırken öğrencilerin sessiz olarak dinlemelerini sağlama
d-)Öğrencilerin derste öğretilecek konuyla ilgili bilgilerini yoklama
S-7) Öğretmenin temel görevi, öğrenilmesi hedeflenen davranışların öğrencilerde görülme olasılığını arttırıcı önlemler almaktır. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin bu görevini yerine getirmek için yararlanabileceği yöntemlerden biri değildir?
a-)Öğrencilerin ilgili olsun olmasın her davranışını pekiştirme
b-)Öğrencileri hedeflenen davranışları öğrenme çabası göstermeye özendirme
c-) Öğrencileri hedeflenen davranışları gösterdikçe onları ödüllendirme
d-)Öğrencileri hedeflenen davranışları kullanacağı durumlarla karşı karşıya getirme
S-8) Bir öğretmenin öğretim sürecinde öğrencilerine geribildirim vermesinin sağlayacağı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir?
a-)Öğrencilerin dikkatinin konuya çekilmesi
b-)Sınıf içi etkileşim düzeyinin artması
c-)Konuyla ilgili örneklerin çoğaltılması
d-)Gerekli uyarı ve düzeltmelerin zamanında yapılması
S-9) Eğitim öğretim ortamında öğrencilerin istenilen davranışı göstermesinin hemen arkasından yapılan ödüllendirme aşağıdakilerden hangisinin güçlenmesini sağlar?
a-)Öğrenme güdüsü
b-) Bağımlılık
c-)Kontrol hissi
d-)Yaratıcı tavır
S-10) Bir öğrenci yabancı dil dersinde öğrenmekte olduğu sözcükleri bazen oldukça iyi telaffuz etmektedir, bazen de aynı sözcükleri yanlış telaffuz etmektedir. Bu öğrenciye yabancı dil öğretmeninin yapacağı en etkili yardım aşağıdakilerden hangisidir?
a-)Yabancı dil öğrenmenin önemini anlatmak
b-)Her telaffuzun ardından kendisine doğruya ne kadar yaklaştığını söylemek
c-)Daha fazla çalışmasını istemek
d-)Telaffuzunda nereler dikkat etmesi gerektiğini tekrar anlatmak
S-11) Görsel materyalin tasarımında en önemli öğe hangi köşeye yerleştirilmelidir?
a-)Sağ alt köşe b) Sol alt köşe c) Sağ üst köşe d) Sol üst köşe
S-12) Öğrenme öğretme sürecine uygun araç gereçlerle desteklemenin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a-)Dersin sıkıcı olmasını önlemek
b-)Zamandan tasarruf sağlamak
c-)Sınıfta işbirliğini geliştirmek
d-)Etkili ve kalıcı öğrenme sağlamak
S-13) Öğretmen okulda mevcut bulunan öğretim araçlarını seçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almak zorunda değildir?
a-)Öğrencilerin ilgi ihtiyaç ve beklentilerini
b-)Sınıfın fiziki özellik ve yapısını
c-)Öğrencilere kazandırılmak istenen davranışları
d-)Okulun bulunduğu çevrenin sosyo ekonomik düzeyini
S-14) Aşağıdakilerden hangisi bir ders kitabında öncelikle bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
a-)Öğrenci düzeyine uygun soyutlukta, açık ve anlaşılır bir dilde yazılmış olma
b-)Hazırlık soruları uygulama ve alıştırmalar içerme
c-) Farklı öğretme ve öğrenme yaklaşımlarından yararlanma
d-)Olabildiğince soyut kavramlar içerme
S-15) Öğretim aracı olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi kullanıldığında en etkili öğrenme sağlanır?
a-)Hareketli ve sesli filmler
b-)Projeksiyonla sunulan görseller
c-)Ders kitapları
d-)Model ve numuneler
S-16) Öğrenme ortamında yansıtıcı düşünmeye yer verilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenemez?
a-)Öğrenciler merak uyandırıcı bilgilerle harekete geçerler
b-)Sınıf ortamı içeriğin detayları üzerine odaklanan bir yapı sergiler.
c-)Öğrenciler düşüncelerini açıkça ifade eden bireyler olurlar
d-)Öğrenciler süreç sonunda ortaya farklı düşünceler koyarlar
S-17) Aşağıdaki sınıf yönetim yaklaşımlarından hangisi öğretmenin bir bütün olarak sınıftan çok bireye dönük olmasını sınıfta düzen ve disiplin sağlamak için temelde ödül ve ceza yöntemini kullanmasını öngörür?
a-)Gelişimsel model b) Önlemsel model c) Tepkisel model d) Bütünsel model
S-18) Sınıf kurallarının oluşturulması sürecinde aşağıdaki yer alan öğelerden hangisi diğerlerine göre daha belirleyicidir?
a-)Okul yöneticisi b) Öğretmen c) Öğrenciler d) Aileler
S-19) Bir sınıfta olumlu bir öğrenme öğretme ortamı ve iklimi oluşturmanın temel amacı ve gerekçesi ne olabilir?
a-)Öğretmenin sınıf üzerinde otoritesini sağlamak
b-)Öğrencinin sessiz olmasını sağlamak
c-)Öğrenciler için uygun öğrenme koşulları sağlamak
d-)Öğrencilerin sessiz çalışmasını sağlamak
S-20) Aşağıdakilerden hangisi çağdaş yaklaşımlara göre okullarda öğrencilere kazandırılması öngörülen temel özellikler içinde görülmemektedir?
a-)Kendine güven ve sorumluluk duygusu kazandırma
b-)Farklılıklardan korkmamayı öğretme
c-)Bilgilerini yeni durum ve problemlere uygulayabilme
d-)Problemde yer alan bilgileri ezberleme
S-21) Öğrencilerin sınıf kurallarına uymaması durumunda aşağıdakilerden hangisi öğretmen tarafından uygulanabilecek yaygın stratejilerden olamaz?
a-)Kuralı bozanı sınıftan çıkarma
b-)Kuralların hatırlatılması
c-)Görmezden gelme
d-)Sözlü ve sözsüz uyarıda bulunma
S-22) Sınıf kurallarının ifade edilişi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi uygun değildir?
a-)Kurallar olumlu eylemi ifade etmelidir.
b-)Kurallar genel ve soyut kavramları ifade etmelidir.
c-)Kurallar gözlenebilir durumları ifade etmelidir
d-)Kuralların uygulanmaması durumunda sonuçlarının kestirilebilir olması gerekir
S-23) Aşağıdakilerden hangisi sınıf kurallarının belirlenmesi sonucunda gerçekleşmesi beklenen temel amaçlardan biri olamaz?
a-)Öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştırmak
b-)Kişilerin hak ve özgürlüklerini sınırlarını belirlemek
c-)Öğretmenin öğrenci karşısında otoritesini korumak
d-)Sınıfta düzen ve disiplini sağlamak
S-24) Bir öğretmenin öğrenme sürecinde öğrencileri motive etmesinde aşağıdakilerden hangisi hiçbir şekilde başvurulmaması gereken bir yoldur?
a-)Öğrenci başarısı hakkında yüksek beklentilere sahip olma
b-)Konunun öğrenme güçlüğünü ifade etme
c-)Sınırlı sayıda öğretim yöntemi ile yetinmeme
d-)Beklentilerini öğrencilere açıkça ifade etme
S-25) Sınıf içinde çoğu istenmeyen öğrenci davranışlarının önlenmesinde öğretmenin kullanabileceği öncelikli ve en etkili yöntem hangisi olabilir?
a-)Göz teması kurmak
b-)Sözlü ikaz etmek
c-)Yüksek sesle uyarmak
d-)Öğrenciye adıyla seslenmek
S-26) Sınıfta kalıcı ve etkili bir sınıf disiplinini sağlanıp sürdürülebilmesi aşağıdakilerden daha çok hangisine bağlıdır?
a-)Öğrencilerin susmayı öğrenmelerine
b-)Öğrencilerin uygun davranış konusunda etkilenmesine ve ikna edilmesine
c-)Öğrencilerin ortak geçmiş ve yaşantılara sahip olmalarına
d-)Okul yöneticilerinin tutum ve davranışlarına
S-27) Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin sınıf içindeki disiplin problemleriyle baş etmede kullanabileceği en etkili yöntemdir?
a-)Otoriteyi baştan kurma
b-)Görev dağılımı yapma
c-)Velilerle sıkı bir iletişim içinde olma
d-)Öğrencilerle birlikte davranış kuralları oluşturma ve bu kuralları birlikte uygulama
S-28) Ortalama bir öğrenciye göre daha hızlı öğrenen öğrencilerin bulunduğu sınıflarda önlem alınmazsa disiplin sorunları çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür sorunları önlemede en etkili yaklaşımdır?
a-)Hızlı öğrenenlerin kontrol altında tutulması
b-)Sınıfın geneline uygun bir planlama yapılması
c-)Farklı öğrenme düzeyinde olan öğrencilere uygun etkinlikler seçilmesi
d-) Grupla çalışma tekniklerinden yararlanılması
S-29) Sınıfında öğrencileri arasında bir huzursuzluk olduğunu fark eden ve bu sorunu çözmesi gerektiğini düşünen bir öğretmen öncelikle ne yapmalıdır?
a-)Okul idaresini durumdan haberdar etmelidir
b-)Sorunun ne olduğunu anlamaya çalışmalıdır
c-)Rehberlik servisinden yardım istemelidir
d-)Öğrencilerin ailelerini okula çağırmalıdır
S-30) Bir öğretmen derslerinde her zaman öğrencilerini mümkün olduğu kadar fazla duyu organına hitap edecek zengin araç gereçlerle öğretim yaptığını söyler. Bu öğretmenin davranışı hangi öğretim ilkesine uygundur?
a-)Hayatilik b) Açıklık c) Somuttan soyuta d) Yaparak yaşayarak
S-31) Öğretmen sınıf içi öğretim etkinliklerini düzenlerken yaşama yakınlık ilkesi üzerinde önemle durmuştur ve etkinlikleri bu doğrultuda uygulamıştır. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin bu ilkeyi uyguladığının bir göstergesidir?
a-)İhtiyaç duyulan bilgi ve becerileri öğretmesi
b-)Sınıf içinde bireysel çalışmayı özendirmesi
c-)İçeriğin ezberlenmesine önem vermesi
d-)Kendisinin öğretim sürecinin merkezinde yer alması
S-32) Öğrenci öğretim sürecine bizzat katılmalı ve bilgilerini geçmiş yaşantıları ile ilişkilendirmelidir. Bu açıklama aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?
a-)Öğretmen öğrencileri içeriğe yönlendirmelidir.
b-)Bilginin teorik temeline inilmelidir.
c-)Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi dikkate alınmalıdır.
d-)Öğrencinin yaşayarak öğrenmesi sağlanmalıdır.
S-33) Olumlu öğrenme koşulları sağlandığında herhangi birinin öğrenebildiği tüm bilgileri herkesin öğrenebileceği sayıltısına dayanan öğrenme modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a-)Tam öğrenme b) Etkin öğrenme c) Aktif öğreneme d) İşbirliğine dayalı öğrenme
S-34) Kavram haritası ile öğrenme aşağıdaki hangi öğreneme modelinin içinde yer alır?
a-)İşbirliğine dayalı öğrenme b) Etkin öğrenme c) Tam öğrenme d) Anlamlı öğrenme
S-35) Günümüzde aktif öğrenmenin giderek daha çok ilgi görmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a-)Bilginin hızla çoğalması
b-)Öğrenmeyi öğrenmeye olanak sağlaması
c-)Yakın çevrenin bir eğitim merkezi olarak görülmesi
d-)Okulların yapı ve işleyişinin gelişmesi
S-36) Aşağıdakilerden hangisi işbirliğine dayalı öğreneme yaklaşımının en önemli yararıdır?
a-)Öğrenciler arası yarışma ortamı yaratmak
b-)Öğretmenin sorumluluğunu azaltması
c-)Olumlu bağımlılığı ve etkileşimi güçlendirmesi
d-)Her bireyin kendisinin sorumlu olması
S-37) Proje tabanlı öğretimde ortaya çıkan ürüne ilişkin değerlendirme yapılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
a-)Özgünlük b) Yaratıcılık c) İş birliği becerileri d) Sunum ve raporlaştırma
S-38) Haritayı iyi kullanma kağıda obje ve manzara çizebilme hayal edebilme hangi zeka türüne özgü davranışlara örnek verilebilir?
a-)Uzaysal ve görsel zeka
b-)İçsel zeka
c-)Sözel ve dilbilimsel zeka
d-)Mantıksal ve matematiksel zeka
S-39) Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı yaklaşımın temel alındığı eğitim ortamının özelliklerinden değildir?
a-)Öğrenciyi merkeze alması
b-)İşbirlikçi çalışmanın yapılması
c-)Ders planının esnek tutulması
d-)Sonuç değerlendirmesinin yapılması
S-40) Aşağıdakilerden hangisi probleme dayalı öğrenme yaklaşımının özelliklerinden biri değildir?
a-)Hem öğrenme ürünü hem süreç önemlidir
b-)Öğretmen ve öğrenci birlikte öğrenirler
c-)Öğrenci alt düzey düşünme becerilerini kullanır
d-)Eğitim programı esnek bir biçimde hazırlanır
S-41) Bir dağılımda puanların en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
a-)Ranj b) Medyan c) Standart sapma d) Varyans
S-42) Bir testin geçerlik ve güvenirliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-)Güvenirliği düşük olan testin geçerliliği yüksek olabilir
b-)Sistemli sabit ve rastgele hatalar testin geçerliliğini etkilemez
c-)Güvenirlik sadece tesadüfi hatalardan etkilenir.
d-)Bir testin geçerlilik katsayısı o testin güvenirlik katsayısının karekök değerini geçebilir.
S-43) Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ölçmeye örnektir?
a-)Müzik kulübündeki öğrencileri saymak
b-)Pazardaki elmanın ağırlığını tartmak
c-)Atladığı mesafeyi adımlamak
d-)Termometre ile sıcaklığı ölçmek
S-44) Bir öğretmen sınıfında boy ve ağırlık grafiği hazırlamak için öğrencilerin boy ve kütlelerini ölçmüştür. Bu ölçme işleminde öğretmen aşağıdaki hangi ölçek türünü kullanmıştır?
a-)Sınıflama b) Sıralama c) Eşit aralıklı d) Eşit oranlı
S-45) Bir testin sadece o teste ölçülmek istenen değişkeni başka değişkenlerle karıştırmaması o testin hangi özelliğinle ilgilidir?
a-)Kararlılık b) Duyarlılık c) Geçerlilik d) Kullanışlılık
S-46) Matematik dersi sınavında 45 puan alan öğrenci başarılı olur. İfadesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?
a-)Ölçme b) Ölçüt c) Değerlendirme d) Ölçme sonucu
S-47) Maksimum performans testleri aşağıdaki niteliklerden hangisini ölçer?
a-)İlgi b) Tutum c) Kişilik d) Yetenek
S-48) Sınav sonuçlarına göre 44, 69, 84 puan alan öğrencilerine 1 puan fazla vererek 45, 70, 85 puan almalarını sağlayan bir öğretmen aşağıdaki hata türlerinden hangisini yapmıştır?
a-)Sabit b) Sistematik c) Rastgele d) Tesadüfi
S-49) Aşağıdakilerden hangisi kısa cevaplı testlerin özelliklerinden değildir?
a-)Puanlamada tam objektiflik sağlanır
b-)Puanlama kolay ve çabuktur
c-)Olgusal bilgilerin ölçülmesinde etkilidir
d-)Şans başarısının puana karışma olasılığı düşüktür.
S-50) 10 öğrenciye ait bir dersin sınav puanları şöyledir. 30, 35, 60, 55, 60, 45, 35, 45, 35, 60 bu puan dizisinin tepe değeri kaçtır?
a-)35 b) 60-35 c) 45-35 d) 105
EĞİTİM BİLİMLERİ CEVAP ANAHTARI
1-C
2-D
3-C
4-C
5-C
6-A
7-A
8-D
9-A
10-B
11-D
12-D
13-D
14-D
15-D
16-B
17-C
18-B
19-C
20-D
21-A
22-B
23-C
24-B
25-A
26-B
27-D
28-C
29-B
30-B
31-A
32-D
33-A
34-D
35-B
36-C
37-C
38-A
39-D
40-D
41-A
42-C
43-D
44-D
45-C
46-B
47-D
48-B
49-A
50-B
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.