Meb, 2016-2017 Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kılavuzunu ve Öğretmen Başvuru Tarihlerini Açıkladı
Destekleme ve yetiştirme kursları takvimi açıklandı


Millî Eğitim Bakanlığının öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açacağı destekleme ve yetiştirme kurslarıyla ilgili kılavuz yayımlandı.
Destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrenci başvuruları 22-27 Eylül´de alınacak. Kurslar, birinci dönem, ikinci dönem ve yaz dönemi olarak üç dönemde açılacak. Kılavuza göre, birinci dönem kursları 3 Ekim´de başlayacak, 15 Ocak 2017´de sona erecek. İkinci dönem kursları 27 Şubat-4 Haziran 2017, yaz kursları ise 3 Temmuz-27 Ağustos 2017´de yapılacak. Ara sınıflardaki öğrencilerin tercih edebileceği ders sayısı ise 3´ten 5´e çıkarıldı.


Ortaokulların 5, 6 ve 7´inci sınıflarındaki öğrenciler ile lisenin 9, 10 ve 11´inci sınıflarındaki öğrenciler en fazla 5 farklı dersten haftalık toplam 12 saate kadar, 8´inci sınıftaki öğrenciler ise en fazla 6 farklı dersten haftalık 18 saate kadar, 12´inci sınıf öğrencileri ile mezun durumundaki öğrenciler ise en fazla 6 farklı dersten haftalık 24 saate kadar kurs alabilecek. Sınıf oluşturma işlemleri "Türkçe sınıfı", "Matematik sınıfı" gibi ders bazlı yapılacak ve e-kurs modülünde buna göre sınıf oluşturulacak. Öğrenci devamsızlıkları, derslere göre takip edilecek.
10 milyon öğrenciye ücretsiz kurs sağlandı.


Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen 2015-2016 yılı birinci dönem, ikinci dönem ve yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarında, yaklaşık 10 milyon öğrenciye ücretsiz kurs imkânı sağlandı. Kurslarda öğretmenlere ve öğrencilere destek olmak amacıyla 40 bin soru geliştirildi, 3 bin 600 kazanım kavrama testi ve 30 değerlendirme sınavı yayımlandı. Ayrıca videolu soru çözümleri ve elektronik deneme sınavları teknoloji ile buluşturularak öğrencilerin ücretsiz bir biçimde erişimi sağlandı.

 1. GENEL ESASLAR

1.1. Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam
eden öğrenciler ile kursiyerler (mezunlar) için resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında açılan
DYK’larla ilgili iş ve işlemleri kapsar.
1.2. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, resmi/özel
ortaöğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile açık öğretim öğrencilerine yönelik
kurslar örgün eğitim kurumlarında; kursiyerlere yönelik kurslar ise yaygın eğitim kapsamında
halk eğitimi merkezi müdürlükleri sorumluluğunda açılır.
1.3. DYK’lar, Şubat 2015 tarihli ve 2689 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine
göre yürütülür.
1.4. DYK’lar, okul veya kurum müdürlüğünün e-kurs modülü üzerinden başvurusu ve il/ilçe millî
eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Kursların onay ve denetimi milli eğitim müdürlüğü adına
il/ilçe komisyonları tarafından yürütülür.
1.5. DYK’da kursların açılış/kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları, kazanım
testleri vb. iş ve işlemler, e- kurs (http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar ve http://e-kurs.eba.gov.tr/)
modülü üzerinden yapılır.
1.6. DYK’larda öncelikle ilçede kadrolu ya da sözleşmeli çalışan öğretmenler, kadrolu/sözleşmeli
öğretmenin ihtiyacı karşılamaması durumunda, ilçe tarafından çalışmasına onay verilen ücretli
öğretmenler görevlendirilir.
1.7. DYK’lardaki ücret, ek ders gibi mali iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs
merkezlerince yürütülür.
1.8. DYK’lar özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile iş birliği içinde açılamaz.
1.9. Açılacak DYK’larda öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmez.
1.10. DYK’ların, örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanan kurslara ait ders planları çerçevesinde
yürütülmesi esastır. Planı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders
planı oluşturulur. Kurslara ait ders planları en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar
kurs merkezi müdürlüğünce onaylanır. 
4
1.11. Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî, ortaokullar, imam
hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak
açılır.
1.12. Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezleri sorumluluğunda açılır. Ancak halk eğitim
merkezinin bulunmadığı veya fiziki kapasitesinin uygun olmadığı hâllerde il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerince uygun görülen binalarda da açılabilir. Mezunlara yönelik yaygın eğitim
kurslarının örgün eğitim kurumlarında açılması halinde, kurs açma/kapatma, ders programları
onay, öğretmen belirleme, öğrenci kayıt vb. iş ve işlemler halk eğitim merkezi müdürlüklerince;
kursların yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemler ise kursun yapıldığı örgün eğitim kurumu
müdürlüğünce yürütülür.
1.13. Kurs merkezlerinde bir dersten sınıf oluşturulabilmesi için, sınıftaki öğrenci/kursiyer sayısının
 10’dan az, 20’den fazla olmaması esastır.
1.14. DYK’lar, DYK iş takvimine uygun olarak açılır. Olağanüstü durumlarda bu süreler il/ilçe millî
eğitim müdürlüklerince değiştirilebilir.
1.15. Yaz dönemi kursları, kurs merkezlerince ders yılının dışında kalan sürede yapılacak şekilde
planlanır ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Yaz Kursları 5, 6, 7, 9, 10 ve 11.
sınıflarda öğrenim gören öğrencilerimize hazırlık mahiyetinde bir üst sınıfta okutulan dersler
tanımlanacaktır. 8 ve 12. Sınıflar bulundukları sınıfın derslerinden kurs alabilecektir. Yaz
Kurslarında öğrenciler bulundukları il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilecektir.
1.16. DYK’lara kursun süresinin 1/10’unu geçtikten sonra öğrenci/kursiyer kaydı yapılmaz. Ancak
kursların başladığı haftadan sonra müracaat eden öğrenci/kursiyerlerin durumları ile nakil, yurt
dışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi
müdürlüğünce değerlendirilir. Kursa katılmasına karar verilen öğrenci/kursiyerlerin kayıtları
kurs merkezi müdürlüğünce e-kurs modülü üzerinden yapılır.
1.17. Bir kurs merkezinde görev alacak öğretmen, bu kurs merkezini tercih eden öğretmenler
arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak kurs merkezi müdürlüğünce
belirlenir. Kurs merkezi müdürü, kendi okulundan öğretmen görevlendirebileceği gibi ilçedeki
diğer okullardan bu kurs merkezini tercih eden öğretmenlerden de görevlendirme yapabilir.
İhtiyaç olması hâlinde, e-kurs modülü üzerinde ilçe komisyonundan ders ücreti karşılığında 
5
öğretmen görevlendirilmesini talep edebilir. DYK’larda görev alacak tüm öğretmenler, sınıf
oluşturma işlemleri sırasında e-kurs modülü üzerinden görevlendirilir.
1.18. Kursta görevlendirilecek kadrolu öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır.
1.19. 1.ve 2. Dönem Kurslarında ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile ortaöğretim
kurumlarının 9,10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 5 farklı dersten haftalık toplam 12
saate kadar; 8. sınıftaki öğrenciler en fazla 6 farklı dersten haftalık 18 saate kadar; ortaöğretim
kurumlarının 12. sınıfındaki öğrenciler ve mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 farklı
dersten haftalık 24 saate kadar kurs alabilirler. Yaz döneminde bir üst sınıfın dersleri ve
programı uygulanır.
1.20. DYK’lara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması
gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’ u kadar devam etmeyen öğrencilerin kurs
kaydı silinir.
1.21. Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen
öğrenci veya kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okul/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem
yapılır.
1.22. Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslarda; hafta içi bir günde en fazla 2 farklı dersten toplam
4 saate kadar, hafta sonu bir günde ise en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs
verilebilir. Yaygın eğitim kurumlarınca yürütülen DYK’larda ise bu süreler halk eğitim merkezi
müdürlüklerince belirlenir.
1.23. Kurslara ait ders planları, haftalık örnek ders programları ve kazanım kavrama testleri Ölçme,
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında Kurslar
bölümünde yayımlanır.
1.24. DYK’larda 1 dersten dönemlik açılan kurs süresi 16, yıllık açılan kursun süresi ise 32 ders
saatinden az olamaz. Yaz kurslarında bu hüküm uygulanmaz.


2. İL/İLÇE KOMİSYONLARI

2.1. İl/ilçe komisyonları, DYK’ların planlanması ve yürütülmesiyle ilgili tüm iş ve işlemlerin
yerine getirilmesini koordine etmek amacıyla, her yıl eylül ayının ilk haftasında il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerince oluşturulur. 
6
2.2. Komisyonlar, illerde, sınavlardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün
başkanlığında, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, iki ortaöğretim kurumu müdürü, bir
halk eğitimi merkezi müdürü ve il e-kurs modülü kullanıcısı olmak üzere; ilçelerde, sınavlardan
sorumlu şube müdürü başkanlığında, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, iki ortaöğretim
kurumu müdürü, bir halk eğitimi merkezi müdürü ve ilçe e-kurs modülü kullanıcısı olmak üzere
yedişer kişiden oluşur.
2.3. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde aynı usulle oluşturulan merkez ilçe komisyonu, hem
merkez ilçenin hem de ilin iş ve işlemlerini yürütür.
2.4. Kurslarda görev almak isteyen ders ücreti karşılığında görevlendirilecek öğretmen başvurularını
inceleyip onaylar, gerekli değerlendirmeleri yaparak e-kurs modülü üzerinden öğretmen talep
eden kurs merkezlerine görevlendirir.
2.5. Kurs merkezi müdürlükleri ile il/ilçe sorumlularının e-kurs modülüne verileri zamanında
işlemesini, modüldeki bilgilerin güncel tutulmasını sağlar. Kurslarla ilgili işleyişin sağlıklı
yürümesi için gereken tedbirleri alır.
2.6. Yönerge kapsamındaki diğer iş ve işlemleri yürütür.
2.7. Açık Öğretim okullarına devam eden öğrencilerin katılacakları kurs merkezlerini belirlemek ve
gerekli duyuruları yapmak.


3. KURS MERKEZLERİ
3.1. Kurs merkezi olmak isteyen örgün eğitim kurumları ile halk eğitim merkezleri, kurs merkezi
müracaatını e-kurs modülü üzerinden belirlenen iş takvimi doğrultusunda yapar. Kursları ders
bazlı açılacak şekilde planlayarak e-Kurs modülüne giriş yapar. Sınıf oluşturma işlemlerinde
hangi sınıf düzeyinde hangi derslerden kurs açacaklarını başvuru ekranından sisteme işler. Kurs
merkezi olmak isteyen okul/kurum, imkânları ölçüsünde kurs açma isteğinde bulunarak
öğrencilerin tercihine sunar. Kurslar, il/ilçe komisyonunca onaylanan derslerden yeterli sayıda
öğrenci/kursiyer talebi olması hâlinde açılır.
3.2. e-Kurs modülü üzerinden kurslara başvuru yapacak resmî örgün eğitim kurumu öğrencilerine
devam ettikleri okul müdürlüklerince eba şifresi verilir. Açık öğretim okulları ve özel öğretim
kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerlere kurs merkezlerince e-kurs kullanım
şifresi verilir.
3.3. Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders planlarını inceleyip onaylar. 
7
3.4. e-Kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait AYBP, kursiyerlerin diploma notu gibi
ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.
3.5. Kursa başvuru yapan kadrolu öğretmenlerin e-kurs modülü üzerinden sınıf/şubelere atamasını
yapar, ihtiyaç olması hâlinde e-kurs modülü üzerinden il/ilçe komisyonundan ders ücreti
karşılığında görevlendirilmek üzere öğretmen talebinde bulunur.
3.6. Kurslara ait haftalık ders programını yapar ve ilgililere duyurur.
3.7. Kurs plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır.
3.8. Kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personel görevlendirmeleri ile yapılacak ücret
ödemelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür. Kursun işleyişi ile ilgili idari, mali ve diğer hususlarla
ilgili her türlü iş ve işlemleri yapar.
3.9. Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam,
devamsızlık takibini yapar (Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve
kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden
sayılmaz).
3.10. Kurs merkezince tutulması gereken defter ve dosyaları tutar.
3.11. DYK’nın işleyişini, düzen ve disiplinini sağlayıcı tedbirleri alır.
3.12. Yönerge hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapar.

4. ÖĞRETMEN BAŞVURULARI


4.1. Kurslarda görev almak isteyen kadrolu öğretmenler, Mebbis şifreleri ile e-kurs modülünden görev
almak istedikleri kurs merkezi tercihlerini yaparak başvuruda bulunurlar.
4.2. Kadrolu öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu 9
No’lu Kararı çerçevesinde; atama branşları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs
başvurusunda bulunabilirler.
4.3. Öğretmenler, kadrolarının bulunduğu veya görevli oldukları ilçede görev almak istedikleri üç kurs
merkezine kadar tercihte bulunabilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler
“Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum” butonunu işaretleyerek
ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde
bulunabilirler.
8
4.4. . Ders ücreti karşılığında görev almak isteyen ücretli öğretmenler, e-kurs modülü üzerinden
sisteme ilk girişte oluşturacakları şifre ile başvurularını yaparak, sistemden alacakları ilgili evrakı
il/ilçe komisyonuna ulaştırır.
4.5. Başvurular, http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.eba.gov.tr internet adresinden
e-kurs modülü üzerinden gerçekleştirilir.


5. KURSLARA ÖĞRENCİ/KURSİYER BAŞVURULARI
5.1. Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel, ortaokullar, imam-hatip ortaokulları,
resmi/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile
mezun durumdaki kursiyerler başvurabilir.
5.2. Örgün eğitime devam eden öğrenciler, okul/kurumlarından alacakları eba şifresi ile e-kurs modülü
üzerinden başvuru yapar.
5.3. Açık öğretim öğrencileri, halk eğitimi merkezi müdürlüklerince e-kurs modülünden verilecek
e-kurs şifresi ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki DYK komisyonlarınca belirlenen okulları
tercih edecek şekilde başvurularını gerçekleştirir.
5.4. Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler (özel okul öğrencileri), okullarının bulundukları
ilçedeki kurs merkezlerinin birine başvurarak alacakları e-kurs şifresi ile aynı ilçedeki kurs
merkezlerinden birine e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.
5.5. Kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat
ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.
5.6. Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve sisteme başvuru yapan öğretmenler
arasından devam etmek istedikleri kurslara tercihte bulunarak başvuru yapar.
5.7. Resmî örgün eğitim kurumu öğrencileri aldıkları eba şifresi ile kurs başvurusu yapabilir, eba ders
içeriklerinden yararlanabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme
sınavlarına katılabilirler. Açık öğretim okulları ve özel öğretim kurumlarına devam etmekte olan
öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurs kullanım şifresi ile kurs başvurusu yapabilir ve ÖDSGM
tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler. 
9
6. KURSLARA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ


6.1. Kurslarda görev alacak öğretmenlerin belirlenmesi, e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi
müdürlüğü tarafından öncelikle o kursa başvuru yapan kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenler
arasından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılır.
6.2. İhtiyaç olması hâlinde, komisyon tarafından başvuruları onaylanan ücretli öğretmenler ders ücreti
karşılığında görevlendirilir.
6.3. Kurs merkezleri, görev veremedikleri veya görev verildiği hâlde girebilecekleri azami ders saatini
dolduramayan öğretmenlerin diğer kurs merkezi tercihlerinde de görev alabilmesi için e-kurs
modülü üzerinden “ders tamamlama” butonunu işaretleyerek diğer tercihlerinde görev alması
sağlanır. Her üç tercihinde de görev alamayan ya da girebilecekleri azami ders saatini
doldurmayan öğretmenler “Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum”
butonunu işaretlemişler ise ilçe millî eğitim müdürlüklerince ihtiyacı olan diğer kurs
merkezlerinde görevlendirilebilirler.
6.4. Ücretli öğretmenlerin hangi okul/kurumlardaki derslerde görev alacakları, kurs merkezlerinin
talebi doğrultusunda girebilecekleri azami ders saati sınırlılığında il/ilçe komisyonu tarafından
belirlenir.


7. KURSLARDA SINIFLARIN OLUŞTURULMASI/SONLANDIRILMASI

7.1. Kurs merkezleri, e-kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait AYBP, kursiyerlerin ise
diploma notu esas alınarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.
7.2. Bir sınıfa devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; 20'den fazla olmaması esastır.
Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci sınıf oluşturulur. Ancak her bir
sınıfın azami öğrenci/kursiyer sayısı dolmadan yeni bir kurs sınıfı oluşturulamaz. Ancak, tek
sınıflı kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar
çıkarılabilir.
7.3. Aynı yerleşim biriminde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma
imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda, il/ilçe millî
eğitim müdürlüğünün onayı ile beş öğrenciden az olmamak kaydıyla sınıf oluşturulabilir. 
10
7.4. Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim (görme, işitme, ortopedik ve hafif düzey zihinsel
engelliler) ortaokulu ve mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim (işitme
ve ortopedik engelliler) meslek liselerine kayıtlı öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim
programı uygulanan özel eğitim (işitme ve ortopedik engelliler) meslek liselerinden mezun
kursiyerler için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, aynı seviyedeki özel eğitim
okul/kurumlarındaki azami sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu
sayısından fazla olamaz.
7.5. Kursa devam eden öğrenci/kursiyer sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, Okul/kurum
müdürünün teklifi ile komisyon tarafından ay sonunda kurs sınıfının birleştirilmesi veya
kapatılmasına karar verilir, bu işlemler e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürlüğü
tarafından yapılır.


8. KURS DÖNEMLERİ

8.1. DYK’lar; I. dönem, II. dönem ve III. dönem (yaz) kursları olmak üzere üç dönemde açılır.
8.2. 1.Dönem, 2. Dönem ve Yaz Kurslarının başlangıç ve bitiş tarihleri İş Takviminde belirtildiği
şekilde uygulanır.


9. SORUMLULUK
9.1. Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel, görevlerini
zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

10. DENETİM
10.1. Kursların denetiminden il/ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumludur. 

Takviye Kursu Açabilecek Branşlar İçin TIKLAYINIZ

 Destekleme ve Yetiştirme Kursları E- Kılavuzunu indirmek için tıklayınız
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.