MEB, 2017 Yılı Tüm Hizmetiçi Eğitim Planları Açıklandı!
İlgi: Bakanlık Makamının 25/11/2016 tarihli ve 30736300-774-E.13351443 sayılı Onayı

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yürütülen ve öğretmen dışındaki unvanlarda çalışan personelin gizmetiçi eğitim faaliyetlerini kapsayan 2017 Yılı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Planı ilgi Makam Onayı ile yürürlüğe konulmuştur.

http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayınlanan söz konusu Plana ait iş ve işlemlerin Ek-1 Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Uygulama Esasları çerçevesinde yürütülmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

EK:

1- 2017 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Uygulama Esasları
2- 2017 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı

Hamza AYDOĞDU
Bakan a.
Genel Müdür


2017 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ UYGULAMA ESASLARI

1-2017 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı, Bakanlığımız ilgili birimlerinin eğitim ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Zorunlu haller dışında Planda değişiklik yapılmayacaktır.

2-Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri, hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde, öğretmen dışında personele yönelik (okul yöneticileri ile özel öğretim kurumlarının yönetici konumundaki eğitim personeli dahil) düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetleri için İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, öğretmenlerle ilgili düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde ise Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile koordinasyon ve işbirliği ile yapacaklardır.

3-Hizmetiçi Eğitim Planı, faaliyetlere başvurular ve başvuru sonuçları http://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden takip edilecektir. İşlemler aşağıda belirtilen takvime göre internet üzerinden yapılacaktır. Bu uygulama kurum amirlerince personele duyurulacaktır.

Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ait başvuru, onay ve değerlendirme işlemleri ilgili birimlerce aşağıda belirtildiği şekilde yürütülecektir. Buna göre;

a) Herhangi bir faaliyete başvuru, o faaliyetin başlama tarihinden 75 gün (2,5 ay) öncesine kadar yapılabilecektir.

b) Onaylama işlemleri okul/kurum, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince 10'ar günlük süreler içerisinde, ilgili merkez teşkilatı birimlerince de takip eden 20 gün içerisinde gerçekleştirilecektir.

4-Bir personel, yıl içinde en çok 5 faaliyet için başvuru yapabilecektir. Personel; projeli faaliyetler, birbirinin devamı niteliğinde olan veya görev değişikliği nedeniyle katılma zorunluluğu olan faaliyetler dışında yılda en fazla bir hizmetiçi eğitim faaliyetine katılabilecektir.

5-Her onay makamı onaylama sırasında, başvuru yapan personelin faaliyete katılma kriterlerine uygun olup olmadığını inceleyecektir. Kriterlere uymayan personelin başvurusu onaylanmayacaktır. Herhangi bir faaliyete yapılan başvurunun uygunluğundan personelin kendisi ve kurum amiri doğrudan sorumlu olacaktır. Personelin hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden eşit oranda faydalanabilmesi göz önünde bulundurulacaktır.

6- Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri;

a)Faaliyete katılacakların listelerini (Liste-I), onay takvimi süresinde http://mebbis.meb.gov.tr adresinde yer alan hizmetiçi eğitim başvuru modülünde onaylamış olacaklardır.

b)Hizmetiçi eğitim etkinlik programını, ders dağılım çizelgesi ile eğitim görevlileri listesini (Liste II) ilgili faaliyetin başlama tarihinden 25 gün önce (birimlere ait son onay tarihi) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.

7-Tüm yazışmalarda faaliyetin adı, tarihi, yeri, numarası, faaliyetteki görevlilerin ve katılımcıların vatandaşlık numaraları, görevli oldukları kurum ve kadrolarının bulunduğu kurum mutlaka belirtilecektir.

8-Hizmetiçi Eğitim Planında yer alan hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ait planlama, düzenleme, başvuru, onay, duyuru, erteleme, değişiklik, açılış onayı, iptal, görevlendirme vb. işlemler İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yapılarak http://mebbis.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Muhtemel ilave ve değişiklikler ile internet ortamında yapılmayan işlemler dışında ayrıca herhangi bir yazı/faks gönderilmeyecektir.

9-Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri ve valilikler, açılış işlemleri tamamlanarak eğitim faaliyetlerine katılması kesinleşen ve görevlendirilen personelin görevlendirme onaylarını ve listelerini http://mebbis.meb.gov.tr adresinden alarak ilgililere gerekli duyurunun zamanında yapılmasını sağlayacaklardır.

10-Görev değişikliği veya mazereti sebebiyle faaliyete katılamayacak personelin yerine Bakanlık birimleri ve valilikler görevlendirilmesini istedikleri personeli, faaliyetin başlama tarihinden en az bir hafta önce İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildireceklerdir. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce onay alınmadan ilgili kişi/kişiler görev mahallinden ayrılmayacaktır.

11-MEBBIS veri tabanında bilgileri olmayan ancak faaliyete katılması gereken personelin kimlik ve görev yeri bilgileri, ilgili birimce İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

12- Faaliyetlerde görevlendirilecek eğitim görevlilerinin seçimine özen gösterilecektir.

13-Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinin, hizmetiçi eğitim faaliyetleri ile ilgili her türlü iş ve işlemlerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü kanalıyla yapmaları esastır. Bu sebeple, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri, hizmetiçi eğitim planları dışında faaliyet düzenlenmesi için doğrudan valiliklere talimat göndermeyip ihtiyaç duydukları faaliyete ilişkin tekliflerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ileteceklerdir. Valilikler, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce uygun görülerek bildirilen faaliyetleri planlayıp düzenleyeceklerdir.

14-Hizmetiçi eğitim faaliyeti sonunda, eğitim görevlilerinden alınacak eğitim materyali (ders notları, CD, disket vb.), eğitim yöneticisi tarafından İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

15-Mazeretleri sebebiyle, çağrıldıkları hizmetiçi eğitim faaliyetine katılamayacak olanların, mazeretlerine ilişkin dilekçe ve belgeleri en kısa zamanda İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Faaliyetlere mazeretsiz olarak katılmayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

16-Hizmetiçi eğitim planında yer almayan, ancak ilgili birimlerce açılması zaruri görülen plan dışı ek faaliyetlere ait teklifler, gerekli işlemlerin zamanında yetiştirilebilmesi için faaliyetin başlayacağı tarihten en az 20 gün önce tüm bilgi ve belgelerle İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

17- Giderleri kendileri veya kurumlarınca karşılanmak kaydıyla;

a) Özel öğretim kurumları, özel öğrenci yurtları ve benzer statüdeki kurumlarda görevli personel, kurum amirleri ve ilgili birim teklifleri ile,

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, kurum amirlerince doğrudan İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne teklifleri ile,

c) Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmen ve yöneticiler kendi kurumlarınca seçilmiş olmak kaydıyla,

d)Bakanlığımızca yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, yaz tatillerinde veya kurumlarınca izinli sayılacakları dönemlerde bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılabilecektir.

18-İlgili birim tarafından süresi içerisinde tamamlanmayan faaliyetlere ait teklifler İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce işleme alınmayacak ve o faaliyetler iptal edilecektir.

19-Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine çağrılanlar, eğitim merkezine eş ve çocuklarını getirmeyeceklerdir.

20-Hizmetiçi Eğitim Planı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün internet adresinde yayınlanacaktır. Katılımcılar hizmetiçi eğitim ile ilgili bilgilere ihtiyaç duymaları halinde aşağıdaki telefon ve adreslerden ulaşabileceklerdir.

İletişim Bilgileri:

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Atatürk Bulvarı 06648 Bakanlıklar/ANKARA Tel: 0312 4131569-4133810-4132822- 4133811-1431861-Faks:0312 4180771 E-posta: ikg_egitim@meb.gov.tr- İnternet Adresi: http://ikgm.meb.gov.tr
FAALİYET NUMARASI FAALİYETİN ADI KATILACAK OLANLAR RESEN/MEBBİS FAALİYET YERİ FAALİYET BAŞLAMA TARİHİ FAALİYET BİTİŞ TARİHİ SÜRE
(GÜN) 
KATILIMCI SAYISI
2017990001 Özel Öğretim Kurumları Mevzuat Semineri İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Özel Öğretimden Sorumlu Şefler  Mebbis  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 09.01.2017 13.01.2017 5 150
2017990002 Eğitim Yönetimi Semineri Bünyesinde Anasınıfı Bulunan İlkokul/Ortaokul/İmamhatip Ortaokulu Müdürleri Resen Falez Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi
Muratpaşa /Antalya
23.01.2017 27.01.2017 5 120
2017990003 Fatih Projesi - Bt'nin ve İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Kursu Fatih Projesi Okullarında ve Kurumlarda Görev Yapan Tüm Yöneticiler   Mebbis Uzaktan Eğitim  23.01.2017 03.02.2017 12 5.000
2017990004 Fatih Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Kursu Fatih Projesi Okullarında ve Kurumlarda Görev Yapan Tüm Yöneticiler   Mebbis Uzaktan Eğitim  23.01.2017 03.02.2017 12 5.000
2017990005 Eğitimde Kalite ve Yönetim Sistemi Semineri İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Görevli İl Kalite Değerlendiricileri Resen Konya Öğretmenevi ve ASO (Mevlana Şubesi) -Konya 29.01.2017 03.02.2017 5 100
2017990006 Suriyeli Öğrencilerin Eğitimi ile ilgili Bilgilendirme/Koordinasyon Semineri 81 İl; İl Milli Eğitim Müdürleri Resen M.Zeki Balcı Turizm Eğitim Merkezi -Konyaaltı/Antalya  01.02.2017 03.02.2017 3 90
2017990007 Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Semineri Yatırımlardan Sorumlu Şube Müdürü ve Yapım Programını Hazırlayan Personel (Adana-Adıyaman-Antalya-Bingöl-Bilecik-Bolu-Diyarbakır-Edirne-Hatay-Isparta-Bitlis-Kocaeli-Mardin-Muğla) Mebbis İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Ankara 06.02.2017 06.02.2017 1 28
2017990008 Hizmetiçi Eğitim Uygulamaları Semineri İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Hizmetiçi Eğitimden Sorumlu Şefler  Resen Yeni Foça Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Foça/İzmir 06.02.2017 10.02.2017 5 81
2017990009 Özel Öğretim Kurumları Mevzuat Semineri İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Özel Öğretimden Sorumlu Şefler  Mebbis Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çınarcık /Yalova 06.02.2017 10.02.2017 5 150
2017990010 Eğitim Tarihi Semineri İç Denetim Birimi Başkanlığı İç Denetçileri  Resen Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Yenişehir/Mersin 06.02.2017 10.02.2017 5 12
2017990011 Stratejik Yönetim ve Planlama Temel Eğitim Kursu İl Mem Ar-Ge Birimlerinde Görev Yapan veya Görev Almak İsteyen ve Stratejik Plan Temel Eğitim Kursuna Katılmamış Personel Resen Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Ataşehir / İstanbul 06.02.2017 10.02.2017 5 200
2017990012 Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtımı (Zorunlu Dersler) Kursu Ortaokullarda Görev Yapan Müdür ve Müdür Yardımcıları Mebbis  Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Çayeli/Rize 06.02.2017 10.02.2017 5 120
2017990013 Fatih Projesi - Bt'nin ve İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Kursu Fatih Projesi Okullarında ve Kurumlarda Görev Yapan Tüm Yöneticiler   Mebbis Uzaktan Eğitim  06.02.2017 17.02.2017 12 5.000
2017990014 Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Semineri Yatırımlardan Sorumlu Şube Müdürü ve Yapım Programını Hazırlayan Personel (Afyonkarahisar-Ağrı-Tekirdağ-Tokat-Burdur-Bursa-Elazığ-Erzincan-Mersin-İzmir-Konya-Kütahya-Muş-Nevşehir) Mebbis İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Ankara 07.02.2017 07.02.2017 1 28
2017990015 Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Semineri Yatırımlardan Sorumlu Şube Müdürü ve Yapım Programını Hazırlayan Personel (Amasya-Ankara-Yozgat-Zonguldak-Çanakkale-Çankırı-Erzurum-Eskişehir-Kastamonu-Kayseri-Malatya-Manisa-Niğde-Ordu) Mebbis İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Ankara 08.02.2017 08.02.2017 1 28
2017990016 Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Semineri Yatırımlardan Sorumlu Şube Müdürü ve Yapım Programını Hazırlayan Personel (Artvin-Aydın-Aksaray-Bayburt-Çorum-Denizli-Gaziantep-Giresun-Kırşehir-Kırıkkale-Kahramanmaraş-Trabzon-Rize-Sakarya) Mebbis İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Ankara 09.02.2017 09.02.2017 1 28
2017990017 Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Semineri Yatırımlardan Sorumlu Şube Müdürü ve Yapım Programını Hazırlayan Personel (Balıkesir-Kars-Ardahan-Iğdır-Kırklareli-Karaman-Gümüşhane-Hakkari-Batman-Şırnak-Tunceli-Şanlıurfa-Samsun-Siirt) Mebbis İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Ankara 10.02.2017 10.02.2017 1 28
2017990018 Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Semineri Yatırımlardan Sorumlu Şube Müdürü ve Yapım Programını Hazırlayan Personel (Karabük-Kilis-Yalova-Düzce-Osmaniye-İstanbul-Bartın-Uşak-Van-Sinop-Sivas) Mebbis İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Ankara 13.02.2017 13.02.2017 1 22
2017990019 Eğitim Yönetimi Semineri Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Gerçekleştirilen Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerine Son İki Yıl İçerisinde (2015 ve Sonrası) Katılmayan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürleri Mebbis Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Ataşehir / İstanbul 13.02.2017 17.02.2017 5 120
2017990020 Kamu İhale Mevzuatı Semineri Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğ Bütçe ve Satınalma Personeli Resen Öğretmenevi/Afyon 13.02.2017 17.02.2017 5 50
2017990021 Güncel Sorunlar Çözüm Önerileri, Kamu İhale Mevzuatı ve 4734-4735 Sayılı Kanun Uygulaması, E-Pansiyon Modülü, Pansiyon Yönetimi ve Pansiyon Bütçesinin Hazırlanması ve Uygulaması, Kurum Standartları ve Kurum Kültürü, Hijyen Eğitimi Semineri Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Yatılı Bölge Ortaokullarındaki Müdürler Mebbis Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Yenişehir/Mersin 20.02.2017 24.02.2017 5 100
2017990022 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Eğitici Eğitimi Kursu Yeğitek Tarafından Yürütülmekte Olan İtec ve/veya E-Twinning Projelerine Katılmış ve Okulunda Projeleri Uygulamış Olan Yöneticiler Mebbis Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Merkez/Aksaray 20.02.2017 24.02.2017 5 40
2017990023 Etkili Dinleme ve İletişim Kursu Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli Resen Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Merkez/Giresun 20.02.2017 24.02.2017 5 30
2017990024 Fatih Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Kursu Fatih Projesi Okullarında ve Kurumlarda Görev Yapan Tüm Yöneticiler   Mebbis Uzaktan Eğitim  20.02.2017 03.03.2017 12 5.000
2017990025 Deprem ve Diğer Afetlere Hazırlık Uygulama Semineri  Merkez ve Taşra Teşkilatında Sivil Savunma Ve Koruyucu Güvenlik Konusunda Görevli Personel Resen Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Yenişehir/Mersin 27.02.2017 03.03.2017 5 120
2017990026 Eğitim Yönetimi Semineri  Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı İlkokul Müdürleri  Resen Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çınarcık /Yalova 27.02.2017 03.03.2017 5 150
2017990027 İletişim ve Etkili Konuşma Teknikleri Semineri Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde Görev Yapan Bakanlık Personeli Resen  İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/Bolu 27.02.2017 03.03.2017 5 15
2017990028 Suriyeli Öğrencilerin Eğitimi İle İlgili Bilgilendirme/Koordinasyon Semineri Suriyeli Öğrencilerin İş ve İşlemlerinden Sorumlu,  81 İl'de Görevli Milli Eğitim Şube Müdürleri Resen Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çınarcık /Yalova 01.03.2017 03.03.2017 3 90
2017990029 Mevzuat Uygulamaları Çalışmaları (Ustalık, Kalfalık  ve İşyeri Açma Belgeleri ile Sgk İşlemleri) Semineri Mesleki Eğitim Merkezi Yöneticileri Mesleki Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Müdür/Md. Yardımcıları Mebbis Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Ataşehir / İstanbul 06.03.2017 10.03.2017 5 120
2017990030 Özel Öğretim Kurumları Mevzuat Semineri İl Eğitim Denetmenleri Başkan ve Yardımcıları Mebbis Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Merkez/Aksaray 06.03.2017 10.03.2017 5 120
2017990031 Hizmetiçi Eğitim Programı Hazırlama Uygulamaları Kursu İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Görev Yapan Şefler Mebbis Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çınarcık /Yalova 06.03.2017 10.03.2017 5 81
2017990032 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) -18001) İç Tetkikçi Eğitimi Semineri  İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri Koordinatör İş Güvenliği Uzmanları, Merkez İSGB Çalışanları  Resen Nilüfer Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Nilüfer/Bursa 06.03.2017 10.03.2017 5 20
2017990033 Bütçemi Yönetebiliyorum  Kursu Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullarda Görev Yapmak Üzere Yeni Atanan Okul Müdürleri Mebbis  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 06.03.2017 10.03.2017 5 350
2017990034  Kurum Standartları Rapor ve Analizleri Semineri Okul Müdürleri ve Müdür Yardımcıları  Mebbis Falez Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi
Muratpaşa / Antalya
06.03.2017 10.03.2017 5 120
2017990035 Fatih Projesi - Bt'nin ve İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Kursu Fatih Projesi Okullarında ve Kurumlarda Görev Yapan Tüm Yöneticiler   Mebbis Uzaktan Eğitim  06.03.2017 17.03.2017 12 5.000
2017990036 Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Eğitici Eğitim Kursu Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan müdürler Mebbis Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çınarcık /Yalova 12.03.2017 14.03.2017 3 250
2017990037 Protokol Kuralları ve Yönetim Hizmetleri Kursu Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Personeli Resen Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Yenimahalle/Ankara 13.03.2017 15.03.2017 3 30
2017990038 Özel Öğrenci Yurt Yönetimi Semineri Özel Öğrenci Yurt Müdürleri Resen Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Yenimahalle/Ankara 13.03.2017 17.03.2017 3 150
2017990039 Yurt Dışı Eğitim ve Öğretim İş ve İşlemler Semineri İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Yurtdışı Eğitim ve Öğretime Bakan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları/Şube Müdürleri Mebbis  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi   Turgut Reis -Bodrum/Muğla  13.03.2017 17.03.2017 5 85
2017990040 İletişim ve Etkili Konuşma Teknikleri Semineri Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde Görev Yapan Bakanlık Personeli Resen  İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/Bolu 13.03.2017 17.03.2017 5 15
2017990041 Kalite İzleme Değerlendirme Semineri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullarda Görevli Okul Müdürleri Resen  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 13.03.2017 17.03.2017 5 300
2017990042 Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Eğitici Eğitim Kursu Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan müdürler Mebbis Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çınarcık /Yalova 15.03.2017 17.03.2017 3 250
2017990043 Eğitim Kurumlarında Öğretimsel Liderlik Semineri Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Gerçekleştirilen Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerine Son İki Yıl İçerisinde (2015 ve Sonrası) Katılmayan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürleri Mebbis Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Yenişehir/Mersin 20.03.2017 24.03.2017 5 120
2017990044  Kurum Standartları Rapor ve Analizleri Semineri Okul Müdürleri ve Müdür Yardımcıları  Mebbis Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Merkez/Aksaray 20.03.2017 24.03.2017 5 120
2017990045 Özel Öğretim Kurumları Mevzuat Semineri İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Özel Öğretimden Sorumlu Şube Müdürleri  Mebbis  Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Çayeli/Rize 20.03.2017 24.03.2017 5 120
2017990046 Egitim Yönetimi Semineri İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Görev Yapan Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu Şube Müdürleri Resen  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 20.03.2017 24.03.2017 5 200
2017990047 Stratejik Yönetim Sisteminde Yıllık Uygulamalar ve İzleme- Değerlendirme Semineri Stratejik Plan Temel Eğitim Kursu Sertifikasına Sahip Personel Resen Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çınarcık /Yalova 27.03.2017 31.03.2017 5 150
2017990048 Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Değerlendirici Eğitimi Semineri Meb Merkez ve Taşra Teşkilatında Değerlendirici Havuzunda Yer Alan/Alacak Değerlendiriciler  Resen Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Ataşehir / İstanbul 27.03.2017 31.03.2017 5 130
2017990049 Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtımı (Zorunlu Dersler) Kursu Maarif Müfettişleri Mebbis Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Yenişehir/Mersin 27.03.2017 31.03.2017 5 120
2017990050 Yazılı Anlatım Becerilerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi "Madde Yazımı Redaksiyon" Semineri  Milli Eğitim Uzmanı  Eğitim Uzman Yardımcısı                            Öğretmen  Resen Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Akçaabat/Trabzon 27.03.2017 31.03.2017 5 50
2017990051 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Eğitici Eğitimi Kursu Yeğitek Tarafından Yürütülmekte Olan İtec ve/veya E-Twinning Projelerine Katılmış ve Okulunda Projeleri Uygulamış Olan Yöneticiler Mebbis Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Merkez/Aksaray 27.03.2017 31.03.2017 5 40
2017990052 Taşımalı Eğtiim Uygulamları Semineri İl/İlçe Milli Eğtiim Müdürlüğünde Öğrenci Taşıma Uygulaması Kapsamında Görev Yapan Şube Müdürü veya Müdür Yardımcısı (Büyükşehir Satatüsünde Olan İllerden 2 Şube Müdürü Alınacaktır.) İle DHGM Bütçe Satın Alma Personeli Mebbis  Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Çayeli/Rize 27.03.2017 31.03.2017 5 120
2017990053 Başbakanlık İletişim Merkezi (Bimer) ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Edinme Sistemleri Kursu Merkez Teşkilatında Görev Yapan Bimer ve Bilgi Edinme Yetkilileri Resen Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli/Nevşehir 27.03.2017 31.03.2017 5 55
2017990054 Bütçemi Yönetebiliyorum  Kursu Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullarda Görev Yapmak Üzere Yeni Atanan Okul Müdürleri Mebbis  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 27.03.2017 31.03.2017 5 350
2017990055 Pansiyon Yönetimi Semineri Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı Pansiyonlu Okullarda Görev Yapan  2015 ve 2016  Yıllarında "Pansiyon Yönetimi" Seminerlerine Katılmayan Pansiyondan Sorumlu Müdür Yardımcılarından Başvuru Yapanlar Arasından Seçilenler Mebbis Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Aziziye/Erzurum 03.04.2017 07.04.2017 5 300
2017990056 Eğitim Yönetimi Semineri  Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı İlkokul Müdürleri  Resen Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çınarcık /Yalova 03.04.2017 07.04.2017 5 150
2017990057 E- Yatırım Semineri Yatırımlardan Sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve veri girişi Sağlayan Bir Personel Resen  Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Çayeli/Rize 03.04.2017 07.04.2017 5 100
2017990058 Test Hazırlama Teknikleri Semineri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli ile İllerden Görevlendirilecek Personel Resen Falez Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi
Muratpaşa / Antalya
03.04.2017 07.04.2017 5 100
2017990059 Sınav Uygulama Semineri İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Görev Yapan Sınavlardan Sorumlu Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri Resen  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 03.04.2017 07.04.2017 5 100
2017990060 Takım Çalışması ve Kalite Teknikleri Kursu 1. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli                                                            2. 81 İldeki Destekleme ve Yetiştirme Kurslarından Sorumlu Şube Müdürleri                                                           Resen Ümit Altan  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi- Alanya/Antalya 03.04.2017 07.04.2017 5 100
2017990061 Özel Eğitim Hizmetleri ve Mevzuat Seminer Milli Eğitim Uzman/Uzman Yardımcıları Resen  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 03.04.2017 07.04.2017 5 100
2017990062 Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtımı (Zorunlu Dersler) Kursu Ortaokullarda Görev Yapan Müdür ve Müdür Yardımcıları Mebbis Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Kuşadası /Aydın 03.04.2017 07.04.2017 5 120
2017990063 Yangın Eğitici Formatör Eğitimi Kursu Sivil Savunma Uzman ve Amirleri ile Bakanlık ve İl Koordinatörü/İlçe Büro Yöneticisi İş Güvenliği Uzmanları Resen Falez Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi
Muratpaşa / Antalya
03.04.2017 07.04.2017 5 40
2017990064 Mebim 147 Semineri Merkez ve Taşra Teşkilatında Görev Yapan Mebim 147 Yetkilileri Resen  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 03.04.2017 07.04.2017 5 90
2017990065 Kamu İhale Mevzuatı, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Semineri İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığında ve Taşra Teşkilatında Görev Yapan Personel Resen Falez Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi
Muratpaşa / Antalya
09.04.2017 15.04.2017 7 150
2017990066 Protokol Kuralları ve Yönetim Hizmetleri Kursu Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Personeli Resen Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Yenimahalle/Ankara 10.04.2017 12.04.2017 3 50
2017990067 Özel Öğretim Kurumları Mevzuat Semineri İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Özel Öğretimden Sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcıları/Şube Müdürleri Mebbis Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Yenişehir/Mersin 10.04.2017 14.04.2017 5 120
2017990068 Resmi Yazışma Kuralları ve Doküman Yönetim Sistemi (Dys) Eğitimi Kursu Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde Görevli Öğretmen Haricindeki Personel Mebbis Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (Uzem)/Ankara 10.04.2017 14.04.2017 5 20
2017990069 Eğitim Yönetimi Semineri Güzel Sanatlar Liseleri İle Spor Liseleri Okul Müdürleri Mebbis  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 10.04.2017 14.04.2017 5 144
2017990070 Başbakanlık İletişim Merkezi (Bimer) ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Edinme Sistemleri Kursu Taşra Teşkilatında Görev Yapan Bimer ve Bilgi Edinme Yetkilileri (Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir,  Yozgat, Çankırı, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Düzce, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu, Çorum, Kütahya, Aydın, Artvin, Sinop, Afyonkarahisar, Trabzon, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Amasya, İzmir, Manisa, Uşak) Resen  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 10.04.2017 14.04.2017 5 90
2017990071 İleri Düzey SPSS Kullanımı Semineri Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Personeli Resen Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Yenimahalle/Ankara 10.04.2017 21.04.2017 10 40
2017990072 Meb Mevzuat Semineri İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Görevli Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü, Kurum Müdürleri   Resen Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Yenimahalle/Ankara 17.04.2017 21.04.2017 5 200
2017990073 E-Yaygın Otomasyon Kursu İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Şubesinde Görev Yapan Personel İle Genel Müdürlüğümüze Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Müdür ve Müdür Yardımcıları Resen Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Aziziye/Erzurum 17.04.2017 21.04.2017 5 250
2017990074 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Eğitici Eğitimi Kursu Yeğitek Tarafından Yürütülmekte Olan İtec ve/veya E-Twinning Projelerine Katılmış ve Okulunda Projeleri Uygulamış Olan Yöneticiler Mebbis Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Aziziye/Erzurum 17.04.2017 21.04.2017 5 40
2017990075 Mali Mevzuat Semineri Programı 1 81 İl Merkezindeki Öğretmenevi ve ASO Müdürleri İle Yatak Sayısı 90 ve Üstü Öğretmenevi ve ASO Müdürleri Resen Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Aziziye/Erzurum 17.04.2017 21.04.2017 5 120
2017990076  Mali Mevzuat Semineri 1. Şube Müdürleri (İlçe)   2. 81 İl    Resen Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Ataşehir / İstanbul 17.04.2017 21.04.2017 5 100
2017990077 Güncel Sorunlar Çözüm Önerileri, Kamu İhale Mevzuatı Ve 4734-4735 Sayılı Kanun Uygulaması, E-Pansiyon Modülü, Pansiyon Yönetimi ve Pansiyon Bütçesinin Hazırlanması ve Uygulaması, Kurum Standartları ve Kurum Kültürü, Hijyen Eğitimi Semineri Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Yatılı Bölge Ortaokullarındaki Müdürler Mebbis Pendik Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Pendik /İstanbul 17.04.2017 21.04.2017 5 100
2017990078 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS - 18001) Baş Tetkikçi Eğitimi Semineri İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri Koordinatör İş Güvenliği Uzmanları, Merkez İsgb Çalışanları  Resen Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Ataşehir / İstanbul 17.04.2017 21.04.2017 5 10
2017990079 Takım Çalışması ve Kalite Teknikleri Semineri Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü Tarafından Resen Seçilenler Resen  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 17.04.2017 21.04.2017 5 85
2017990080 Egitim Yönetimi Semineri İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Görev Yapan Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu Şube Müdürleri Resen  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 17.04.2017 21.04.2017 5 200
2017990081 Özel Öğretim Kurumları Mevzuat Semineri İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Özel Öğretimden Sorumlu Şef ve Memurlar Mebbis Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Kuşadası /Aydın 17.04.2017 21.04.2017 5 120
2017990082 Eğitim Yönetimi Semineri İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Görevli Olup ,Ortaöğretim Biriminden Sorumlu Şeflerden Başvuruda Bulunanlar Arasından Seçilenler Mebbis Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Kuşadası /Aydın 24.04.2017 28.04.2017 5 150
2017990083 Okul Bazlı Bütçe Uygulamaları Semineri İl ve İlçi Milli Eğitim Müdürlüklerinde Temel Eğitim Bütçesinden Sorumlu Şefler Resen İncek Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çankaya/Ankara 24.04.2017 28.04.2017 5 150
2017990084 Mevzuat Uygulamaları Çalışmaları (Yurt İçi ve Yurt Dışı Denklik İşlemleri) Semineri Mesleki Eğitim Merkezi Yöneticileri Mesleki Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Müdür/Md. Yardımcıları Mebbis M.Zeki Balcı Turizm Eğitim Merkezi -Konyaaltı/Antalya  24.04.2017 28.04.2017 5 120
2017990085 Pansiyon İdari Yönetimi Kursu  Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullarda Görev Yapan Pansiyondan Sorumlu Okul Müdür Yardımcıları Mebbis  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 24.04.2017 28.04.2017 5 300
2017990086 Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Değerlendirici Eğitimi Semineri İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Arge Biriminde Görev Yapan Personel Resen Alanya Öğretmenevi ve ASO-Alanya/Antalya 24.04.2017 28.04.2017 5 100
2017990087 Fatih Projesi - Ağ Altyapısı Semineri Fatih Projesi Muayene Kabul Komisyonlarında Görev Alacak Tüm Yöneticiler Mebbis Uzaktan Eğitim  24.04.2017 05.05.2017 12 5.000
2017990088 Başbakanlık İletişim Merkezi (Bimer) ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Edinme Sistemleri Kursu Taşra Teşkilatında Görev Yapan Bimer ve Bilgi Edinme Yetkilileri (Ardahan, Ağrı, Kars, Iğdır, Erzincan, Erzurum, Van, Hakkâri, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Batman, Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Hatay, Sivas, Tokat, Kayseri, Adana, Mersin, Antalya, Karaman, Konya, Isparta, Burdur, Muğla, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Denizli, Tunceli) Resen Falez Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi
Muratpaşa / Antalya
01.05.2017 05.05.2017 5 90
2017990089 Eğitim ve Öğretim Desteğine İlişkin İş ve İşlemler Semineri Özel Okullarda  Eğitim Öğretim Desteği Modülüne Bakan Yetkililer Resen Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Yenimahalle/Ankara 02.05.2017 04.05.2017 3 120
2017990090 Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinde Hizmet Kalitesinin Artırılması Semineri Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinde Görev Yapan İdareciler Resen Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çınarcık /Yalova 02.05.2017 04.05.2017 3 40
2017990091 (4.01.03.01.015) Kurum Kültürü Kursu Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Personeli Resen Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çınarcık /Yalova 02.05.2017 04.05.2017 3 30
2017990092 Yangın Eğitici Eğitimi Kursu Sivil Savunma Uzman ve Amirleri ile Bakanlık ve İl Koordinatörü/İlçe Büro Yöneticisi İş Güvenliği Uzmanları Resen Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çınarcık /Yalova 02.05.2017 06.05.2017 5 120
2017990093 Suriyeli Öğrencilerin Eğitimi İle İlgili Bilgilendirme/Koordinasyon Semineri 81 İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Görevli İl Maarif Müfettişleri Başkanı veya Başkan Yrd.  Resen Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Kuşadası /Aydın 04.05.2017 06.05.2017 3 90
2017990094 Ab Proje Hazırlama Teknikleri Kursu Meb Merkez Teşkilatı  Resen Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Yenimahalle/Ankara 08.05.2017 12.05.2017 5 40
2017990095 Disiplin, İdari Soruşturma, Ön İnceleme, Ödül İle İlgili Mevzuat ve bu Alanlarda Yürütülen İş ve İşlemler Sırasında Yaşanan Problemler Semineri Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevli Personelden Disiplin-Ödül ve Ön İnceleme İşlemlerini Yürüten Personel Resen Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çınarcık /Yalova 08.05.2017 12.05.2017 5 200
2017990096 Eğitim Yönetimi Semineri  Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Ortaokul Müdürleri  Resen Pendik Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Pendik /İstanbul 08.05.2017 12.05.2017 5 150
2017990097 Mevzuat Uygulamaları Çalışmaları (Ustalık, Kalfalık  ve İşyeri Açma Belgeleri ile Sgk İşlemleri) Semineri Mesleki Eğitim Merkezi Yöneticileri Mesleki Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Müdür/Md. Yardımcıları Mebbis M.Zeki Balcı Turizm Eğitim Merkezi -Konyaaltı/Antalya  08.05.2017 12.05.2017 5 120
2017990098 Özel Eğitim Hizmetleri ve Mevzuat Seminer İl Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesinde Görev Yapan Şube Müdürleri Resen  Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Çayeli/Rize 08.05.2017 12.05.2017 5 81
2017990099  Hts, Resmi Yazışma Kuralları, Protokol Kuralları ve Dys Semineri     Hukuk Müşavirliğinde Çalışan Şef, VHKİ,Bilgisayar İşletmei, Memur ve Diğer Personel  Resen Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Yenişehir/Mersin 08.05.2017 12.05.2017 5 50
2017990100 Eğitimde Fatih Projesi (Pardus Kullanımı) Kursu Fatih Projesi Okullarında ve Kurumlarda Görev Yapan Tüm Yöneticiler   Mebbis  Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Çayeli/Rize 08.05.2017 12.05.2017 5 20
2017990101 Stratejik Yönetim ve Planlama Semineri Bakanlık Merkez ve Taşra Birimlerinde Stratejik Planlama Çalışmalarında Görevlendirilen Yöneticiler (Taşrada Şube Müdürü ve Merkezde Daire Başkanı Düzeyindeki Personel) Resen  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 08.05.2017 12.05.2017 5 150
2017990102 İnsan Kaynakları Yönetimi Semineri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli Resen Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Merkez/Giresun 08.05.2017 12.05.2017 5 50
2017990103 Standart Eğitim Programı Denetim Formasyonu Kazandırma Semineri  Maarif Müfettişleri Resen Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Kuşadası /Aydın 08.05.2017 12.05.2017 5 150
2017990104 Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtımı (Zorunlu Dersler) Kursu İlkokullarda Görev Yapan Müdür ve Müdür Yardımcıları Mebbis  Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi   Turgut Reis -Bodrum/Muğla  08.05.2017 12.05.2017 5 120
2017990105 Risk Analizi ve Acil Durum Planı Hazırlama Eğitimi Semineri İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri Koordinatör İş Güvenliği Uzmanları ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Görevli İg. Uzmanları İle Sivil Savunma Uzman ve Amirleri, Merkez İsgb Çalışanları  Resen Sultanşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi/Sivas 08.05.2017 12.05.2017 5 80
2017990106 Ödenek Takip Modülü Kullanımı ve Bütçe Uygulama Semineri İl Ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Bütçeden Görevli Şef/Memur/VHKİ. ile DHGM. Bütçe Satın Alma Personeli Mebbis Ümit Altan  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi- Alanya/Antalya 08.05.2017 12.05.2017 5 120
2017990107 Yönetim ve Organizasyon Semineri Atamadan Sorumlu İl Milli Eğitimde Görevli Şube Müdürü veya Şefler ve Bakanlık Merkez Teşkilatında Görev Yapan Atamadan Sorumlu Personel Resen  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 08.05.2017 12.05.2017 5 100
2017990108 Eğitim ve Yönetimde Yeni Yaklaşımlar Semineri Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Gerçekleştirilen Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerine Son İki Yıl İçerisinde (2015 ve Sonrası) Katılmayan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu Müdür Başyardımcıları/Müdür Yardımcıları Mebbis Karatay Öğretmenevi-Konya 08.05.2017 12.05.2017 5 120
2017990109 Cbs, Kamulaştırma Kanunu ve İmar Uygulamaları Semineri Mühendis ve ilgili Görev Alanında Çalışan Personel Resen Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Yenimahalle/Ankara 15.05.2017 16.05.2017 2 120
2017990110 Suriyeli Öğrencilerin Eğitimi ile İlgili Bilgilendirme/Koordinasyon Semineri 81 İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nde,  Suriyeli Öğrencilerin İş ve İşlemlerini Yürüten Birimlerde Görevli Şef veya Memurlar. Resen Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çınarcık /Yalova 15.05.2017 17.05.2017 3 120
2017990111 Pısa  Sonuçlarının Değerlendirlmesi ve Pısa Bilgilendirme Semineri İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde  Arge Biriminde Görevli Öğretmenlerden  Başvuru Yapanlar Arasından Seçilenler Mebbis Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Yenişehir/Mersin 15.05.2017 17.05.2017 3 120
2017990112 Eğitim ve Öğretim Desteğine İlişkin İş ve İşlemler Semineri Özel Okullarda  Eğitim Öğretim Desteği Modülüne Bakan Yetkililer Resen Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Ataşehir / İstanbul 15.05.2017 17.05.2017 3 120
2017990113 (4.01.03.01.015) Kurum Kültürü Kursu Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Personeli Resen Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Merkez/Aksaray 15.05.2017 17.05.2017 3 30
2017990114 Dyned Semineri Dyned'den Sorumlu İl Koordinatörleri Resen  Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Çayeli/Rize 15.05.2017 17.05.2017 3 81
2017990115 Özel Okullarda Kurum Kültürü Semineri Özel Okul Yöneticileri Resen Pendik Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Pendik /İstanbul 15.05.2017 17.05.2017 3 120
2017990116 İletişim Becerileri Semineri Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü Tarafından Resen Seçilenler Resen Alanya Öğretmenevi ve ASO-Alanya/Antalya 15.05.2017 19.05.2017 5 85
2017990117 Eğitim Kurumlarının Norm Kadroları ile diğer Hizmet Sınıfı Kadrolarının İş ve İşlemleri Seimineri Norm Kadro ve Genel İdare İş ve İşlemlerini Yürüten Personel  Resen Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Kuşadası /Aydın 15.05.2017 19.05.2017 5 150
2017990118 Özlük, Emeklilik, E-Personel İş ve İşlemleri Semineri Özlük İş ve İşlemlerini Yürüten Şef ve Şube Müdürleri  Resen  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 15.05.2017 19.05.2017 5 150
2017990119 Fatih Projesi - Bt'nin ve İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Kursu Fatih Projesi Okullarında ve Kurumlarda Görev Yapan Tüm Yöneticiler   Mebbis Uzaktan Eğitim  15.05.2017 26.05.2017 12 5.000
2017990120 Özel Eğitim Hizmetleri ve Mevzuat Seminer İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişleri Başkanlığında Görevli Maarif Müfettişleri Resen Yeni Foça Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Foça/İzmir 22.05.2017 26.05.2017 5 81
2017990121 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Semineri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli Resen Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Yenişehir/Mersin 22.05.2017 26.05.2017 5 50
2017990122 İletişim Becerileri Kursu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce Resen Resen Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Yenişehir/Mersin 22.05.2017 26.05.2017 5 50
2017990123 Eğitim Ortamaları, Kurum Standartları ve Yatırım Semineri İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürleri Mebbis Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Merkez/Aksaray 22.05.2017 26.05.2017 5 120
2017990124 Mebim 147 Semineri Merkez ve Taşra Teşkilatında Görev Yapan Mebim 147 Yetkilileri Resen  Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Çayeli/Rize 22.05.2017 26.05.2017 5 90
2017990125 Yazılı Anlatım Becerilerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi  "Değerlendirme Eğitimi" Semineri Milli Eğitim Uzmanı,  Milli Eğitim Uzman Yardımcısı, Öğretmen  Resen Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çınarcık /Yalova 22.05.2017 26.05.2017 5 120
2017990126 Eğitim Örgütlerinde Liderlik Semineri Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Görevli Müdür Yardımcıları/Şube Müdürleri Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Görevli Müdür Yardımcıları/Şube Müdürleri Mebbis  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 22.05.2017 26.05.2017 5 81
2017990127 Doküman Yönetim Sistemi-Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Semineri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli Resen Falez Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi
Muratpaşa / Antalya
22.05.2017 26.05.2017 5 30
2017990128 Meb İSGB. Uygulamaları Semineri İl Milli Eğitim Eğitim Müdürlüğü İşveren Vekilleri, Resen  Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi   Turgut Reis -Bodrum/Muğla  22.05.2017 26.05.2017 5 120
2017990129 Taşımalı Öğrenci Modülü Kullanımı Semineri İl/İlçe Milli Eğtiim Müdürlüğünde Öğrenci Taşıma Uygulaması Kapsamında Görev Yapan Şef  yada Memurlar (Büyükşehir Satatüsünde Olan İllerden 2 Şef yada Memur Alınacaktır.) ile DHGM. Bütçe Satın Alma Personeli Mebbis Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Kuşadası /Aydın 22.05.2017 26.05.2017 5 120
2017990130 Mali Mevzuat Seminer Programı 2 81 İl Merkezindeki Öğretmenevi ve ASO Müdürleri ile Yatak Sayısı 90 ve Üstü Öğretmenevi ve ASO Müdürleri Resen Antalya Öğretmenevi ve ASO /Antalaya 22.05.2017 26.05.2017 5 120
2017990131 Eğitim ve Yönetimde Yeni Yaklaşımlar Semineri Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Gerçekleştirilen Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerine Son İki Yıl İçerisinde (2015 ve Sonrası) Katılmayan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürleri Mebbis  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 22.05.2017 26.05.2017 5 120
2017990132 Fatih Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Kursu Fatih Projesi Okullarında ve Kurumlarda Görev Yapan Tüm Yöneticiler   Mebbis Uzaktan Eğitim  05.06.2017 16.06.2017 12 5.000
2017990133 Suriyeli Öğrencilerin Eğitimi ile ilgili Bilgilendirme/Koordinasyon Semineri Suriyeli Öğrencilerin İş ve İşlemlerinden Sorumlu, 81  İl'De Görevli Milli Eğitim Şube Müdürleri Resen Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Kuşadası /Aydın 15.06.2017 17.06.2017 3 90
2017990134 Hizmetiçi Eğitim Uygulamaları Bilgilendirme Semineri İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Hizmetiçi Eğitimden Sorumlu Şube Müdürleri Resen Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çınarcık /Yalova 01.07.2017 02.07.2017 2 81
2017990135 (4.02.02.02.007) Mali Mevzuat Kursu Bakanlığımız Yurtdışı Teşkilatında Görev Yapan Eğitim Müşaviri, Eğitim Ataşesi Ve Sözleşmeli Personel Resen Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Aziziye/Erzurum 03.07.2017 07.07.2017 5 80
2017990136 Politika, Strateji ve Mevzuat Geliştirme Semineri  Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullarda Görevli Müdürlerinden Başvuru Yapanlar Arasından Seçilenler Mebbis Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Aziziye/Erzurum 03.07.2017 07.07.2017 5 300
2017990137 Yaşam Koçluğu Farkındalık Kursu İl Millî Eğitim Müdrülüklerinde Görevli Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü, Şef ve Kurum Müdürleri Mebbis  Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Çayeli/Rize 03.07.2017 07.07.2017 5 80
2017990138 Kalite Yönetim Sistemi Semineri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli Resen  Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Çayeli/Rize 03.07.2017 07.07.2017 5 50
2017990139 2.02.04.01.007 Özel Eğitim Farkındalığını Artırma Kursu Genel Müdürlüğümüze Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Müdür ve Müdür Yardımcıları Mebbis Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Kuşadası /Aydın 03.07.2017 07.07.2017 5 100
2017990140 Özel Eğitim Hizmetleri ve Mevzuat Seminer İl Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesinde Görev Yapan Şef ve Memur  Resen Falez Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi
Muratpaşa / Antalya
03.07.2017 07.07.2017 5 81
2017990141 Meb İSGB. Uygulamaları Semineri İl/İlçe Milli Eğitim Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanları, Merkez İSGB. Çalışanları  Resen Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Kuşadası /Aydın 03.07.2017 07.07.2017 5 120
2017990142 E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde İşletmelerde Mesleki Eğitim Modül Semineri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullarda Görev Yapan Kordinatör Müdür Yardımcıları Mebbis  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 03.07.2017 07.07.2017 5 300
2017990143 Hizmetiçi Eğitim Uygulamaları Semineri İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Hizmetiçi Eğitimden Sorumlu Şefler Resen Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çınarcık /Yalova 04.07.2017 07.07.2017 4 81
2017990144 Kurum Kültürü Oluşturma ve Geliştirme Semineri Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Gerçekleştirilen Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerine Son İki Yıl İçerisinde (2015 ve Sonrası) Katılmayan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürleri Mebbis Pendik Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Pendik /İstanbul 10.07.2017 14.07.2017 5 120
2017990145 Milli Eğitim İstatistikleri Semineri Bakanlığımız Merkez Teşkilatında Eğitim-Öğretim Birimleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin İstatistikten Sorumlu Personeline (Şef, VHKİ, Memur...) Resen Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Aziziye/Erzurum 10.07.2017 14.07.2017 5 120
2017990146 E-Yaygın Otomasyon Kursu İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Şubesinde Görev Yapan Personel İle Genel Müdürlüğümüze Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Müdür ve Müdür Yardımcıları Resen Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Aziziye/Erzurum 10.07.2017 14.07.2017 5 250
2017990147 Stratejik Yönetim ve Planlama Temel Eğitim Kursu Bakanlık Merkez ve Taşra Birimlerinde Stratejik Planlama Çalışmalarında Görevlendirilen; Stratejik Plan Temel Eğitim Kursuna Katılmamış Personel Resen Alanya Öğretmenevi ve ASO-Alanya/Antalya 10.07.2017 14.07.2017 5 120
2017990148 E- Yatırım Semineri Yatırımlardan Sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları  Resen  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 10.07.2017 14.07.2017 5 220
2017990149 Okullarda Sosyal Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması Semineri Ortaokul Müdürleri Mebbis Falez Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi
Muratpaşa / Antalya
10.07.2017 14.07.2017 5 160
2017990150 Ödenek Takip Modülü Kullanımı ve Bütçe Uygulama Semineri İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Bütçede Görevli Şef/Memur/VHKİ. ile DHGM. Bütçe Satın Alma Personeli Mebbis Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Kuşadası /Aydın 10.07.2017 14.07.2017 5 120
2017990151 Etkili Dinleme ve İletişim Kurma ve Resmi Yazışma Kuralları Semineri Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde Çalışan;
1.Şef, VHKİ, Memur, ve Büro Hizmetlerini Yürüten Diğer Personeller            

 
Resen Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Kuşadası /Aydın 10.07.2017 14.07.2017 5 101
2017990152 Hizmetiçi Eğitim Semineri 1 İlçelerimizde Faaliyet Göstermekte Olan Yatak Sayıları 50-90 Arasında Bulunan Öğretmenevi ve ASO Yöneticileri Resen Akçakoca Öğretmenevi ve ASO-Akçakoca/Düzce 10.07.2017 14.07.2017 5 100
2017990153 Güncel Sorunlar Çözüm Önerileri, Kamu İhale Mevzuatı ve 4734-4735 Sayılı Kanun Uygulaması, E-Pansiyon Modülü, Pansiyon Yönetimi ve Pansiyon Bütçesinin Hazırlanması ve Uygulaması, Kurum Standartları ve Kurum Kültürü, Hijyen Eğitimi Semineri Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Yatılı Bölge Ortaokullarındaki Müdürler Mebbis  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi   Turgut Reis -Bodrum/Muğla  17.07.2017 21.07.2017 5 100
2017990154 Bireysel ve Toplu İş İlişkileri (İş Hukuku) Semineri Her İlden İşçi, İş ve İşlemlerini Yürüten iki  kişi Resen Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Kuşadası /Aydın 17.07.2017 21.07.2017 5 200
2017990155 Beden Dili ve İletişim Teknikleri Kursu Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Personeli Resen Kumluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Kumluca/Antalya 17.07.2017 21.07.2017 5 90
2017990156 Hizmetiçi Eğitim Semineri 2 İlçelerimizde Faaliyet Göstermekte Olan Yatak Sayıları 50-90 Arasında Bulunan Öğretmenevi ve ASO Yöneticileri Resen Akçakoca Öğretmenevi ve ASO-Akçakoca/Düzce 24.07.2017 28.07.2017 5 100
2017990157 Eğitimde Fatih Projesi (Pardus Kullanımı) Kursu Fatih Projesi Okullarında ve Kurumlarda Görev Yapan Tüm Yöneticiler   Mebbis Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Yenişehir/Mersin 24.07.2017 28.07.2017 5 20
2017990158 Etkili Dinleme ve İletişim Kurma Kursu İl Millî Eğitim Müdrülüklerinde Görevli Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü, Şef ve Kurum Müdürleri Mebbis  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 24.07.2017 28.07.2017 5 80
2017990159 Okul Bazlı Bütçe Uygulamaları Semineri İl ve İlçi Milli Eğitim Müdürlüklerinde Temel Eğitim Bütçesinden Sorumlu Şefler Resen  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 24.07.2017 28.07.2017 5 150
2017990160 Beden Dili ve İletişim Teknikleri Kursu Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Personeli Resen Kumluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Kumluca/Antalya 24.07.2017 28.07.2017 5 90
2017990161 2018 Yılı Performans Programı Semineri Meb Merkez Teşkilatında Performans Programı Hazırlayan Personel  Resen Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Kuşadası /Aydın 24.07.2017 28.07.2017 5 70
2017990162 Pansiyon İdari Yönetimi Semineri Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Gerçekleştirilen Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerine Son İki Yıl İçerisinde (2015 ve Sonrası) Katılmayan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu  Pansiyon Müdür Yardımcıları Mebbis Pendik Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Pendik /İstanbul 31.07.2017 04.08.2017 5 120
2017990163 Bütçe Uygulamaları ve Mebbis Ödenek Takip Modülü Semineri Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullardaki Yöneticiler ile Harcama Yönetim Sisteminde Görevlendirilen Personelden Başvuru Yapanlar Arasından Seçilenler Mebbis Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Aziziye/Erzurum 31.07.2017 04.08.2017 5 300
2017990164 Sosyal Tesisler Mali İstatistikler Semineri 1. Memur (İl Sosyal Tesisler Modülüne Veri Giriş Şifresi Olan Personel)  2. 81 İl Resen Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çınarcık /Yalova 31.07.2017 04.08.2017 5 100
2017990165 Eğitim Yönetimi Semineri  Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Ortaokul Müdürleri  Resen Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Kuşadası /Aydın 31.07.2017 04.08.2017 5 150
2017990166 E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde İşletmelerde Mesleki Eğitim Modül Semineri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullarda Görev Yapan Kordinatör Müdür Yardımcıları Mebbis Fethiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Fethiye/Muğla 31.07.2017 04.08.2017 5 300
2017990167 Suriyeli Öğrencilerin Eğitimi İle İlgili Bilgilendirme/Koordinasyon Semineri 81 İl; İl Milli Eğitim Müdürleri Resen Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Yenimahalle/Ankara 07.08.2017 09.08.2017 3 90
2017990168 Milli Eğitim İstatistikleri Semineri Bakanlığımız Merkez Teşkilatında Eğitim-Öğretim Birimleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin İstatistikten Sorumlu Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürüne Resen Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çınarcık /Yalova 07.08.2017 11.08.2017 5 100
2017990169 Performans Yönetimi ve Kalite Çerçevesi Semineri Meb Taşra Teşkilatında Çalışan Okul/Kurum Müdür, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı Mebbis Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Merkez/Aksaray 07.08.2017 11.08.2017 5 100
2017990170 Tefbis Semineri İl Koordinatörleri ve Mebbis Yöneticileri Resen Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Kuşadası /Aydın 07.08.2017 11.08.2017 5 150
2017990171 Kişisel Gelişim Kursu Baskı ve Sevk Hizmetleri Daire Başkanlığında Görev Yapan Yönetici, Öğretmen, Memur ve İşçiler Resen Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Kuşadası /Aydın 07.08.2017 11.08.2017 5 60
2017990172 Özel Eğitim Uygulamaları ve Mevzuat Kurs Resmi Özel Eğitim Okulu Müdürleri Resen Falez Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi
Muratpaşa / Antalya
07.08.2017 11.08.2017 5 100
2017990173 Eğitim Ortamaları, Kurum Standartları ve Yatırım Semineri Temel Eğitimden Sorumlu Şefler Mebbis Falez Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi
Muratpaşa / Antalya
07.08.2017 11.08.2017 5 120
2017990174 Eğitim Yönetimi Semineri  Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Anaokulu Müdürleri  Resen  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 07.08.2017 11.08.2017 5 150
2017990175 Meb İsgb Uygulamaları Semineri İl Milli Eğitim Eğitim Müdürlüğü  İsgb Çalışanları, Çalışan Baş Temsilcileri  Resen  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 07.08.2017 11.08.2017 5 120
2017990176 Suriyeli Öğrencilerin Eğitimi ile ilgili Bilgilendirme/Koordinasyon Semineri 81 İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nde  Suriyeli Öğrencilerin İş ve İşlemlerini Yürüten Birimlerde Görevli Şef veya Memurlar. Resen Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Aziziye/Erzurum 14.08.2017 16.08.2017 3 120
2017990177 Okul Öncesi Eğitimde Yönetim Semineri Bağımsız Anaokulu Müdürleri Resen  Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Çayeli/Rize 14.08.2017 18.08.2017 5 120
2017990178 Eğitim Göstergelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Semineri İç Denetim Birimi Başkanlığı İç Denetçileri  Resen  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi   Turgut Reis -Bodrum/Muğla  14.08.2017 18.08.2017 5 12
2017990179 Sınav Süreçlerinin Belirlenmesi Semineri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli Resen Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi-Akçaabat/Trabzon 14.08.2017 18.08.2017 5 30
2017990180 Özel Eğitim Uygulamaları ve Mevzuat Kurs Resmi Özel Eğitim Okulu Müdürleri Resen Falez Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi
Muratpaşa / Antalya
14.08.2017 18.08.2017 5 100
2017990181 E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminin Etkili Kullanımı Semineri  İlkokul Müdür Yardımcıları (80 Kişi) Ortaokul Müdür Yardımıcıları (80 Kişi) Mebbis Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Kuşadası /Aydın 14.08.2017 18.08.2017 5 160
2017990182 Microsoft Office Temel Eğitimi  ve DYS Semineri        Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde Çalışan;
1.Şef, VHKİ, Memur, ve Büro Hizmetlerini Yürüten Diğer Personeller            

 
Resen Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Kuşadası /Aydın 14.08.2017 18.08.2017 5 101
2017990183 Fatih Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Kursu Fatih Projesi Okullarında ve Kurumlarda Görev Yapan Tüm Yöneticiler   Mebbis Uzaktan Eğitim  14.08.2017 25.08.2017 12 5.000
2017990184  Mali Mevzuat Semineri 1.Şube Müdürleri, Şef, Memur, VHKİ... (İlçe)  2. 81 İl Resen Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Aziziye/Erzurum 21.08.2017 25.08.2017 5 100
2017990185 Eğitim Yönetimi Semineri  İl/İlçelerin Temel Eğitimden Sorumlu İl Müdür Yardımcıları /Şube Müdürleri  Resen Pendik Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Pendik /İstanbul 21.08.2017 25.08.2017 5 150
2017990186 Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtımı (Zorunlu Dersler) Kursu İlkokullarda Görev Yapan Müdür Ve Müdür Yardımcıları Mebbis Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Ataşehir / İstanbul 21.08.2017 25.08.2017 5 120
2017990187 Okul Öncesi Eğitimde Yönetim Semineri Bağımsız Anaokulu Müdürleri Resen Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çınarcık /Yalova 21.08.2017 25.08.2017 5 120
2017990188 Protokol Kuralları Kursu Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli Resen Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çınarcık /Yalova 21.08.2017 25.08.2017 5 30
2017990189 Afet ve Acil Durum, Sivil Savunma, Seferberlik ve Koruyucu  Güvenlik Mevzuatı  Semineri Merkez Teşkilatı İlgili Birim Uzmanları ve Görevlileri İle Taşra Teşkilatı Sivil Savunma Uzmanları ve Amirleri Resen Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çınarcık /Yalova 21.08.2017 25.08.2017 5 90
2017990190 Kurum Kültürü Semineri Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü Tarafından Resen Seçilenler Resen Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Kuşadası /Aydın 21.08.2017 25.08.2017 5 85
2017990191 Güncel Sorunlar Çözüm Önerileri, Kamu İhale Mevzuatı ve 4734-4735 Sayılı Kanun Uygulaması, E-Pansiyon Modülü, Pansiyon Yönetimi ve Pansiyon Bütçesinin Hazırlanması ve Uygulaması, Kurum Standartları ve Kurum Kültürü, Hijyen Eğitimi Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Yatılı Bölge Ortaokullarındaki Müdür Yardımcıları  Mebbis Falez Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi
Muratpaşa / Antalya
21.08.2017 25.08.2017 5 100
2017990192 Kurum Kültürü Oluşturma ve Geliştirme Semineri Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Gerçekleştirilen Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerine Son İki Yıl İçerisinde (2015 ve Sonrası) Katılmayan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu Müdür Başyardımcıları/Müdür Yardımcıları Mebbis  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 21.08.2017 25.08.2017 5 120
2017990193 Yönetim ve Organizasyon Semineri Atamadan Sorumlu İl Milli Eğitimde Görevli Şube Müdürü veya Şefler ve Bakanlık Merkez Teşkilatında Görev Yapan Atamadan Sorumlu Personel Resen Falez Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi
Muratpaşa / Antalya
28.08.2017 01.09.2017 5 100
2017990194 Özel Okullarda Kurum Kültürü Semineri Özel Okul Yöneticileri Resen Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Ataşehir / İstanbul 06.09.2017 08.09.2017 3 120
2017990195 E-Pansiyon Uygulamaları ve Pansiyon Bütçe İşlemleri Semineri Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı Pansiyonlu Okullarda Görev Yapan  2015 ve 2016 Yıllarında Düzenlenen "Pansiyon Yönetimi" Seminerlerine  Katılmayan Yöneticilerden Başvuru Yapanlar Arasından Seçilenler Mebbis Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Aziziye/Erzurum 11.09.2017 15.09.2017 5 300
2017990196 Kurum Kültürü Semineri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli Resen Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Merkez/Giresun 11.09.2017 15.09.2017 5 50
2017990197 E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde İşletmelerde Mesleki Eğitim Modül Semineri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullarda Görev Yapan Kordinatör Müdür Yardımcıları Mebbis  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 11.09.2017 15.09.2017 5 300
2017990198 Kalite Çerçevesi ve Performans Yönetimi Semineri İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Arge Biriminde Görev Yapan Personel Resen Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Kuşadası /Aydın 11.09.2017 15.09.2017 5 100
2017990199 Okul Bazlı Bütçe Uygulamaları Semineri İl ve İlçi Milli Eğitim Müdürlüklerinde Temel Eğitim Bütçesinden Sorumlu Şefler Resen Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Kuşadası /Aydın 18.09.2017 22.09.2017 5 150
2017990200 İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçüm Formatörlük Eğitimi Kursu İl  İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri Koordinatör İş Güvenliği Uzmanları İle İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Görevli İg. Uzmanları, Teknik Personel, Merkez İsgb Çalışanları  Resen Melikgazi Erciyes Mes ve Tek Anadolu Lisesi-Melikgazi/Kayseri 18.09.2017 22.09.2017 5 40
2017990201 E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde İşletmelerde Mesleki Eğitim Modül Semineri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullarda Görev Yapan Kordinatör Müdür Yardımcıları Mebbis  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 18.09.2017 22.09.2017 5 300
2017990202 4.01.02.03.002 E-Yönetim (Mebnet Ağ Yapısı Ve İşletimi) Kursu - 1 İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Görevli Mebbis İl Yöneticileri (1.Grup)  Resen İncek Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çankaya/Ankara 25.09.2017 29.09.2017 5 81
2017990203 E-Yaygın Otomasyon Kursu İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Şubesinde Görev Yapan Personel ile Genel Müdürlüğümüze Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Müdür ve Müdür Yardımcıları Resen Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çınarcık /Yalova 25.09.2017 29.09.2017 5 250
2017990204 Hizmetiçi Eğitim Semineri 81 İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde, Öğretmenevlerinden Sorumlu Şube Müdürü veya Şef Resen Pendik Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Pendik /İstanbul 25.09.2017 29.09.2017 5 90
2017990205  Hts, Resmi Yazışma Kuralları, Protokol Kuralları ve Dys Semineri     Hukuk Müşavirliğinde Çalışan Şef, VHKİ,Bilgisayar İşletmei, Memur ve diğer Personel  Resen Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Merkez/Aksaray 25.09.2017 29.09.2017 5 50
2017990206 Proje Yönetimi Kursu İl Millî Eğitim Müdrülüklerinde Görevli Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Şef ve Kurum Müdürleri Mebbis Falez Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi
Muratpaşa /Antalya
25.09.2017 29.09.2017 5 80
2017990207 Mevzuat Uygulamaları Çalışmaları (Yurt İçi ve Yurtdışı Denklik İşlemleri) Semineri Mesleki Eğitim Merkezi Yöneticileri Mesleki Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Müdür, Md. Yardımcıları Mebbis M.Zeki Balcı Turizm Eğitim Merkezi -Konyaaltı/Antalya  25.09.2017 29.09.2017 5 120
2017990208 Kurum Kültürü Kursu  Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okul /Kurum Müdürleri  Resen Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Kuşadası /Aydın 25.09.2017 29.09.2017 5 150
2017990209 E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde İşletmelerde Mesleki Eğitim Modül Semineri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullarda Görev Yapan Kordinatör Müdür Yardımcıları Mebbis  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 25.09.2017 29.09.2017 5 300
2017990210 Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinde Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi Semineri Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinde Görev Yapan İdareciler Resen Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Yenişehir/Mersin 02.10.2017 04.10.2017 3 40
2017990211 4.01.02.03.005 E-Yönetim (Mebnet Ağ Yapısı ve İşletimi) Kursu - 2 İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Görevli Mebbis İl Yöneticileri (2.Grup)  Resen İncek Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çankaya/Ankara 02.10.2017 06.10.2017 5 81
2017990212 Standart Eğitim Programı Denetim Formasyonu Kazandırma Semineri  Maarif Müfettişleri Resen  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 02.10.2017 06.10.2017 5 150
2017990213 Ödenek Takip Modülü Kullanımı ve Bütçe Uygulama Semineri İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Bütçede Görevli Şef/Memur/VHKİ. ile DHGB Bütçe Satın Alma Personeli Mebbis  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 02.10.2017 06.10.2017 5 120
2017990214 Özel MTSK ve İş Makineleri Mevzuatı Semineri İl, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mebbis Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Aziziye/Erzurum 09.10.2017 13.10.2017 5 200
2017990215 Malî Haklar Semineri İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Ek Derslerle ilgili Şefler Resen  Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Çayeli/Rize 09.10.2017 13.10.2017 5 100
2017990216 Mevzuat Uygulamaları Çalışmaları (Ustalık, Kalfalık  ve İş Yeri Açma Belgeleri ile SGK. İşlemleri) Semineri Mesleki Eğitim Merkezi ve Turem Yöneticileri Mesleki Eğitim Merkezleri  ve Turem' De Görev Yapan Müdür, Md. Yardımcıları Mebbis M.Zeki Balcı Turizm Eğitim Merkezi -Konyaaltı/Antalya  09.10.2017 13.10.2017 5 120
2017990217 Stratejik Yönetim ve Planlama Temel Eğitim Kursu İl MEM Ar-Ge Birimlerinde Görev Yapan veya Görev Almak İsteyen ve Stratejik Plan Temel Eğitim Kursuna Katılmamış Personel Resen  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 09.10.2017 13.10.2017 5 200
2017990218 İş Ekipmanı Periyodik Kontrol Uzmanı Eğitimi Kursu İl  İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri Koordinatör İş Güvenliği Uzmanları İle İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Görevli İg. Uzmanları, Teknik Personel, Merkez İsgb Çalışanları  Resen Falez Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi
Muratpaşa / Antalya
09.10.2017 13.10.2017 5 80
2017990219 Ab Proje Hazırlama Teknikleri Kursu MEB Merkez Teşkilatı  Resen  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 09.10.2017 13.10.2017 5 40
2017990220 Meb Mevzuat Semineri İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Görevli Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Kurum Müdürleri   Resen İncek Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çankaya/Ankara 16.10.2017 20.10.2017 5 200
2017990221 MEB Stratejik Planın İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Semineri MEB Merkez Teşkilatı Personeli Resen Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Ataşehir / İstanbul 16.10.2017 20.10.2017 5 80
2017990222 Hukuk Hizmetleri Semineri Hukuk Müşavirliğinde Görevli Daire Başkanları, Hukuk Müşavirleri, Merkez ve Taşrada Görevli Avukatlar, Milli Eğitim Uzmanları, Milli Eğitim Uzman Yardımcıları ve 1.Hukuk Müşavirince Belirlenecek Diğer Personel.
 
Resen Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Yenişehir/Mersin 16.10.2017 20.10.2017 5 100
2017990223 Uluslararası Sözleşmeler Eğitimi Semineri Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü Tarafından  Resen  Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Çayeli/Rize 16.10.2017 20.10.2017 5 85
2017990224 Pansiyon İdari Yönetimi Kursu  Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullarda Görev Yapan Pansiyondan Sorumlu Müdür Yardımcıları Mebbis  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 16.10.2017 20.10.2017 5 300
2017990225 E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde İşletmelerde Mesleki Eğitim Modül Semineri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullarda Görev Yapan Kordinatör Müdür Yardımcıları Mebbis Falez Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi
Muratpaşa / Antalya
16.10.2017 20.10.2017 5 200
2017990226 Fatih Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Kursu Fatih Projesi Okullarında ve Kurumlarda Görev Yapan Tüm Yöneticiler   Mebbis Uzaktan Eğitim  16.10.2017 27.10.2017 12 5.000
2017990227 E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde İşletmelerde Mesleki Eğitim Modül Semineri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullarda Görev Yapan Kordinatör Müdür Yardımcıları Mebbis Falez Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi
Muratpaşa / Antalya
23.10.2017 27.10.2017 5 200
2017990228 Çatışma ve Stres Yönetim Kursu  Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Kurum Müdürleri  Resen Falez Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi
Muratpaşa / Antalya
30.10.2017 03.11.2017 5 150
2017990229 Mevzuat Uygulamaları Çalışmaları (Yurt İçi ve Yurtdışı Denklik İşlemleri) Semineri Mesleki Eğitim Merkezi Yöneticileri Mesleki Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Müdür, Md. Yardımcıları Mebbis  Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Çayeli/Rize 06.11.2017 10.11.2017 5 120
2017990230 Test Geliştirme Teknikleri Semineri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli Resen Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Merkez/Giresun 06.11.2017 10.11.2017 5 100
2017990231 Sınav Uygulama Semineri İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Görev Yapan Sınavlardan Sorumlu Şefler Resen Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Kuşadası /Aydın 06.11.2017 10.11.2017 5 100
2017990232 Bireysel ve Toplu İş İlişkileri (İş Hukuku) Semineri Her İlden İşçi, İş ve İşlemlerini Yürüten iki personel Resen  Cunda Meslekı ve Teknık Anadolu Lısesı-Ayvalık/Balıkesir 06.11.2017 10.11.2017 5 200
2017990233 E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde İşletmelerde Mesleki Eğitim Modül Semineri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullarda Görev Yapan Kordinatör Müdür Yardımcıları Mebbis Falez Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi
Muratpaşa / Antalya
06.11.2017 10.11.2017 5 200
2017990234 Özel MTSK. ve İş Makineleri Mevzuatı Semineri  İl ve ilçe Milli Eğitim Şefleri Mebbis Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Aziziye/Erzurum 13.11.2017 17.11.2017 5 200
2017990235 Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesi Semineri Hukuk Müşavirliğinde Görevli  Hukuk Müşavirleri, Merkez ve Taşrada Görevli Avukatlar Resen Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO-Çınarcık /Yalova 13.11.2017 17.11.2017 5 110
2017990236 E-Yaygın Otomasyon Kursu İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Şubesinde Görev Yapan Personel ile Genel Müdürlüğümüze Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Müdür ve Müdür Yardımcıları Resen Pendik Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Pendik /İstanbul 20.11.2017 24.11.2017 5 250
2017990237 Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesi Semineri Hukuk Müşavirliğinde Görevli  Hukuk Müşavirleri, Merkez ve Taşrada Görevli Avukatlar Resen Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve ASO -Ataşehir / İstanbul 04.12.2017 08.12.2017 5 110
2017990238 Fatih Projesi - Ağ Altyapısı Semineri Fatih Projesi Muayene Kabul Komisyonlarında Görev Alacak Tüm Yöneticiler Mebbis Uzaktan Eğitim  04.12.2017 15.12.2017 12 5.000
2017990239 Fatih Projesi - Bt'nin ve İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Kursu Fatih Projesi Okullarında ve Kurumlarda Görev Yapan Tüm Yöneticiler   Mebbis Uzaktan Eğitim  18.12.2017 29.12.2017 12 5.000 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.