Tüm Öğretmenlerin Tatile Çıkmadan Bu Raporu Doldurması Gerekiyor!

Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, Şube Müdürü Fatih Yüzüak'ın imzasıyla okullara bir yazı gönderdi. Yazıda yeni hazırlanan müfredat taslağının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi yönünde istekte bulunuldu.

Okullara gönderilen yazıda;

"Okulunuzda görev yapan her sınıf düzeyi ve branşta görev yapan öğretmenlere konuyla ilgili gerekli duyuru ve bilgilendirmenin yapılması ve taslak öğretim programlarına yönelik oluşturulacak inceleme, değerlendirme, görüş ve önerilerin, zümre raporları haline getirilerek kurum net üzerinden müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğüne resmi yazı ile gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."

denildi.

İşte resmî yazı:
………………. İLKOKULU/ORTAOKULU…………………… DERSİ ZÜMRESİ TASLAK PROGRAM DEĞERLENDİRME RAPORU
(Formun sonunda bulunan açıklamalar bölümünü mutlaka okuyunuz.)

 
 
SIRA NO
 
 
PROGRAMIN
YAPISI
 
DEĞİŞİKLİK TÜRÜ
(Değiştirme, Çıkarma, Ekleme, Diğer) seçeneklerinden uygun olanı seçiniz.
 
DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
1  
Kazanımlarla İlgili Görüş ve Öneriler
2  
Programın Felsefesine Yönelik Görüş ve Öneriler
3  
Programın Genel Amaçlarına Yönelik Görüş ve Öneriler
4  
Programın Uygulanma Esaslarına İlişkin Görüş ve Öneriler
5  
Programın Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımına İlişkin Görüş ve Öneriler
6  
Programın Öğrenci Seviyesine Uygunluğu ile İlgili Görüş ve Öneriler
7  
Programın Kazanım Sayısının Yeterliliği ile İlgili Görüş ve Öneriler
8  
Diğer
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Açıklamalar:
 1. Bu form, http://mufredat.meb.gov.tr adresinde bulunan ilgili derslerin taslak programları incelendikten sonra o dersin zümresini oluşturan tüm öğretmenlerce doldurulacak ve birleştirilip okul zümresi haline getirilmek üzere okul idaresine gönderilecektir.
 2. Okulun o dersin zümre başkanı tarafından diğer zümre öğretmenlerince doldurulan formlar, birleştirilerek okul zümre raporu haline getirilecek ve formatı bozulmadan word belgesi olarak okul idaresine gönderilecektir.
 3. Değerlendirme kriterleri çerçevesinde istenilen hacim ve uzunlukta değerlendirme yapılabilecektir.
 4. Programların incelenmesinde Talim Terbiye Kurulunun öğretmenlik alanları ile Mart 2014-2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan  9 nolu karar eki çizelgesi esas alınacaktır.
 5. İLKOKUL: sınıf öğretmenleri tarafından değerlendirilecek programlar:
 • 4.sınıfı okutan sınıf öğretmenleri: İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi, İlkokul Sosyal Bilgiler ile İlkokul Trafik Güvenliği derslerin programını inceleyeceklerdir.
 • 3 ve 4.sınıfı okutan sınıf öğretmenleri: İlkokul Fen Bilimleri derslerinin programını inceleyeceklerdir.
 • İlkokullara ait ve sınıf öğretmenlerince okutulan diğer dersler okul müdürlüklerince paylaştırılmak üzere okulun sınıf öğretmenlerince incelenmesi sağlanacaktır.
 1. ORTAOKUL: zümre öğretmenlerince dikkat edilecek hususlar:
 • İlgili zümre öğretmenleri, branşları ile ilgili dersin programını bütün olarak inceleyeceklerdir.  (Örnek: Türkçe dersi için 1-8.sınıfa kadar)
 1. LİSE: zümre öğretmenlerince dikkat edilecek hususlar:
 • Fen lisesi ve And. İHL programları, ilgili okulların öğretmenlerince incelenecektir.
T.C.
GAZİMİHAL ORTAOKULU
TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİ RAPORU
RAPORUN TESLİM YERİ: GAZİMİHAL ORTAOKULU
TASLAK PROGRAM DERSİN ADI: TÜRKÇE
İLGİLİ SINIFLAR: 5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR
 
KAZANIMLARLA İLGİLİ GÖRÜŞLER      Yeni müfredatta yer alan kazanımların ulaşılabilir düzeyde olduğu görülmektedir ancak bazı kazanımların anlaşılırlığı ve kazanımları sağlayan konuların bilişsel sıralaması yeterli değil, örneğin 5. ve 6. sınıf arasındaki konu geçişlerinin sert olduğu görülüyor. Özellikle 5. Sınıflarda, soyut işlemler dönemine geçememiş öğrenciye gramer anlatmak zaten zorken bu konu keskinliği kazanımların ulaşılırlığına gölge düşürmektedir.
     Taslak müfredattaki Türkçe kazanımlarında geçmiş yıllara oranla dil bilgisi kazanımlarından ziyade okuma, anlama ile ilgili kazanımlara daha çok ağırlık verilmesi isabetli bir karar olmuştur. Günümüz şartları ve PİSA sonuçları dikkate alındığında okuma ve okuduğunu anlama kazanımının önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bu durumun göz önüne alınması sevindirici bir karar olmuştur.
    Ayrıca okuma kazanımlarında yer alan ve okuma anlamayı zora sokan sesten(parçadan) bütüne okuma-yazma yöntemi kesinlikle değiştirilmeli. Çocuklar ses çıkarmaya odaklanmaktan ne anlama geldiğini düşünmüyorlar bile ve böylece ne okuduğunu bilmeyen, anlamayan nesiller yetişiyor.
 
ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLER      Türkçe müfredatından ve eğitim uzmanlarının görüşlerinden derlenen bilgilere göre, 21. yüzyıl becerileri yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme, dijital yetkinlik, estetik duyarlılık içerecek şekilde yeniden yapılandırıldı. Program ayrıca medya okur yazarlığını da ön plana çıkaran bir anlayışla güncellendi. Programda yer alan dijital içeriklerde, "içindekiler" ve "sözlük" bölümlerini kullanabilme, çoklu medya kaynaklarının güvenilirliğini sorgulama, yazdıklarını çoklu medya kaynaklarını kullanarak paylaşma, bir eserin yazılı metni ile medyadaki sunumunu karşılaştırma ve çoklu medya kaynaklarındaki mesajları anlama ve değerlendirme gibi kazanımlar aynı zamanda bilinçli bir medya okur yazarı olmayı gerektiren beceriler arasında sıralandı.
ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLER      Türkçe dersi müfredatında okuduğunu anlama becerisini geliştirmeye yönelik kazanım ve açıklamalar, PISA ve PIRLS gibi uluslararası sınavlarda ölçülen becerileri yansıtacak şekilde yapılandırıldığı görülmektedir.. Buna göre, Türkçe derslerinde öğrencilerin metin içerisinde açıkça verilen bilgiler doğrultusunda bilgiyi bulma, bilgileri sıralama ve gruplandırma gibi basit düzeyde işlemler dışında, eleştirel düşünme, soyut düşünme, analitik düşünme, elde edilen bilgiler ile gerçek hayat arasında ilişkiler kurabilme gibi daha üst seviyedeki becerilerin gelişmesine de olanak sağlandı.
     Yeni müfredat taslağında, çoktan seçmeli sorularla (test) Türkçe dersinin ölçülemeyeceğine de işaret edilerek, puanlama sisteminde çoklu değerlendirme esas alındı. İlkokullarda birinci ve ikinci sınıfta Türkçe derslerinde çoktan seçmeli testler kullanılmamasını tavsiye eden yeni müfredat taslağında, yorum gerektiren açık uçlu ve klasik sınavlar, izleme testleri, tema sonu değerlendirme testlerinin de puanlama sistemine getirilmesi planlaması yer aldı.
ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRENCİ SEVİYESİNE UYGUNLUĞUNA YÖNELİK GÖRÜŞLER 5. sınıflar
-Düşünceyi geliştirme yollarını fark eder.
-Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
- Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır.
Kazanımları sınıf seviyesine uygun değildir. Anlatım biçimlerinin kavranması 5. Sınıflar için yeterli olacaktır. Düşünceyi Geliştirme Yolları daha sonraki yıllarda zaten işleneceği için bu kadar detaya girilmemesi gerekir. Ayrıca ses olaylarının ve noktalama işaretlerinin tümünün kavratılmaya çalışılması uygun değildir. Bu konulara da değinmek yerinde olacaktır elbette ancak çok detaya girmek yersiz olacaktır.
 
6. sınıflar
Yeni müfredatta 6. Sınıf için yer alan Türkçe kazanımlarında herhangi bir olumsuz yoktur. Mevcut müfredata göre kazanımların azaltılması ve konuların sadeleştirilmesi yerinde bir uygulama olmuştur. Ancak yukarıda belirttiğimiz gibi düşünceyi geliştirme yolları ve noktalama işaretlerinin tüm işlevleri işlenmemeli, seviyeye uygun olacak kadar detaya inilmelidir. Belirtilen konular 5,6,7,8 sınıfların tümünde yer alacağı için konuların tamamını kademeli şekilde kavramaları sağlanmalıdır.
 
7. sınıflar
Taslak müfredatta 7. Sınıflar için yer alan kazanımlar sınıf seviyesine uygundur ve bu kazanımların 5. Ve 6. Sınıf kazanımlarının genişletilmiş hali olduğu görülmektedir. Ayrıca taslak müfredatta 7. Sınıflar için “Yazdıklarını dil ve anlatım yönünden gözden geçirerek düzenler.” Kazanımıyla Anlatım Bozukluğu konusuna da 7. Sınıftan itibaren giriş yapıldığı görülmektedir. Bu durum günümüzde ihtiyaç duyulan bir düzenleme olduğu için, kazanımın bu sınıftan itibaren verilmesi ve detaya girilmemesi de isabetli olmuştur.
 
8. sınıflar
Taslak müfredatta 8. Sınıflar için Türkçe kazanımlarıyla ilgili çok fazla değişik göze çarpmamakla birlikte Cümle Türleri ve Fiilde Çatı konularına yer verilmediği görülmektedir. Bu durumun da uygun olacağı söylenebilir ancak cümle türleri veya fiilde çatı konuları işlenmeden anlatım bozukluğu konusunun tam olarak kavranıp kavranamayacağı belirsiz bir durumdur. Ayrıca 8. Sınıf kazanımlarında imge ve çağrışım kelimelerine yer verilmiştir. Bu kelimeler ve kelimelerin yer aldığı kazanımlar Türkçeden ziyade Edebiyata uygun bir görünüme sebep olmuştur.
Genel olarak 8. Sınıf Türkçe müfredatının uygun olduğu ve birkaç ufak tefek eksiklik dışında herhangi bir sıkıntı olmadığı gözlemlenmiştir.
 
ÖĞRETİM PROGRAMININ KAZANIM SAYISININ YETERLİLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLER Yeni müfredatta Türkçe dersi kazanımları sayı bakımından yeterli olmakla birlikte haftalık ders sayısı, metin çokluğu ve kazanım çeşitliliği sebebiyle fazla bile görülebilir. Özellikle dil bilgisi kazanımlarında bir sadeleşmeye gidilerek kazanımların azaltılması isabetli olmuştur ancak yukarıda belirttiğimiz sebeplerden ötürü her kazanıma –ne kadar istense bile- yeterli özen gösterilememektedir. Sizlerinde bildiğiniz gibi Türkçe dersi kazanımları günlük yaşama en uygun ve hayatın oldukça içinde olan bu sebeple de uygulanması kolay olduğu kadar da zengin bir içeriğe sahip kazanımlardır. Bu sebeple Türkçe ders saatinin artırılması da gündeme gelebilir.
DİĞER ÖNERİLER -Ders kitaplarında yer alan metinlerin ve etkinliklerin bazıları öğrenciler tarafından oldukça sıkıcı ve gereksiz görülmekte ve bu durum da biz öğretmenler tarafından desteklenmektedir. Mümkün mertebe daha eğlenceli metinlere yer verilmeli ya da metinler azaltılmalı ders içeriği zenginleştirilmeli, farklı uygulamalara zaman bırakılmalıdır.
-İlkokuldan itibaren başlayan bitişik eğik el yazısının ortaokul ve lisede uygulanabilirliği ve günlük yaşamda karşılaşma düzeyi pek sağlanamadığı için bitişik eğik el yazısı daha fazla ısrar edilmemeli ve tamamen kaldırılmalıdır. Öğrencilerden ve velilerden de bu konuda çok sayıda şikayet gelmektedir. El yazısı adeta öğrencilere zorlama ve işkence gibi gelmektedir.
-Zengin bir içeriğe sahip olan Türkçe kazanımlarının kazandırılmasıyla ilgili farklı etkinliklere ve metinlere yer verilmelidir. Örneğin, dinleme kazanımlarını kazandırma açısından daha farklı etkinlikler tasarlanabilecekken bunun sadece dinleme metniyle kazandırılmaya çalışılması hatalıdır.
-Türkçe kazanımları çok yönlü ve zengin bir içeriğe sahiptir ve bu durum olumlu iken 1. TEOG sınavında başta Türkçe Öğretmenleri olmak üzere bazı branş öğretmenleri konu yetiştirme telaşına düşmekte ve derse, diğer kazanımlara yeterli zaman ayıramamaktadır.
 
Adı Soyadı: HASRET MUSTAFA ALTINAY Adı Soyadı: ZEKERİYA SEZER
Branşı:        TÜRKÇE Branşı:         TÜRKÇE
İmzası: İmzası:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
fenci 4 yıl önce

Biz idarecimize zümre olarak tek bir rapor hazırlasak olur mu diye sorduk kabul etmedi.. fakat yazıdan anladığım kadarıyla zümre olarak rapor hazırlansın diyor.. ://

Avatar
melo 4 yıl önce

ücretli öğretmenler de hazırlayacak mı

Avatar
Zamanlama 4 yıl önce

Geç yayınlanıyor kurumlardan resmi yazı gelmedi henüz. Tatil dönüşü yapılsa ya, herkes düzgün yazsa gönderse....

Avatar
İlyaz Koç 4 yıl önce

Anlamli

ve yeterlilik arttirmaya yonelik olmalidir.Hayat tecrube aktarimi bir disiplin halinde verilmelidir.