Rehberlikciler resen görevlendirilemez

İlgili mevzuatına göre; rehber öğretmenlerinin tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda izin ve tatil dönemlerinde zorunlu/resen görevlendirilmeleri yasal ve hukuki değildir. Bu faaliyetlere katılımda gönüllülük esas alınmalıdır.

Şöyle ki;

REHBER ÖĞRETMENLER TERCİH DANIŞMANLIĞINDA GÖREVLENDİRİLEBİLİR AMA RESEN GÖREVLENDİRİLEMEZLER

10.11.2017 tarih ve 30236 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin;

A-"Rehberlik hizmetleri bölümü ve görevleri" başlıklı 18. maddesi 2.fıkrasının (ö) bendinde ki; "(2) Rehberlik hizmetleri bölümünün görevleri şunlardır: ö) Görevlendirildiği takdirde bölüm personeli tercih dönemlerinde tercih danışmanlığı yapmak üzere görev alır." hükmü,

B-"Rehberlik öğretmeninin görevleri ve sorumlulukları" başlıklı 23. maddesi 1.fıkrasının (ı) bendinde ki; "1) Rehberlik ve araştırma merkezinde görevli rehberlik öğretmeninin görevleri şunlardır: ı) Görevlendirildiği takdirde tercih danışmanlığı çalışmalarını yürütür." hükmü,

C- "Rehberlik öğretmeninin görevleri" 34. maddesi 1.fıkrasının (i) bendinde ki; "(1) Rehberlik öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar: i) Merkezi sınavlara ait tercih döneminde görev alır." hükmü,

"Çalışma saatleri ve izinler" 37. maddesi 3.fıkrasındaki; "(3) Rehberlik öğretmenleri tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda izin ve tatil dönemlerinde görevlendirilebilir." hükmü,

Uyarınca de rehber öğretmenlere tercih danışma komisyonlarında görev verilebilecektir. Ancak, rehber öğretmenler tercih danışmanlığında resen görevlendirilemezler yürürlükte bulunan kanunlara göre rehber öğretmenlere tercih danışma komisyonlarında resen görev verilmesi mümkün değildir.

Şöyle ki;

ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ KANUNLA DÜZENLENMİŞTİR

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin; "Çalışma saatleri ve izinler" 37. maddesi 1.fıkrasındaki;"(1) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli uzmanlar ve rehberlik öğretmeninin çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenlenir." hükümler gereğince rehber öğretmenlerin çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenlenmek zorunluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin; "Çalışma saatleri ve izinler" 37. maddesi 2.fıkrasındaki; "(2) Rehberlik servislerinde görevli rehberlik öğretmenlerinin çalışma süreleri haftalık 30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Bu elemanlar izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar." hükümleri ile de rehber öğretmenler izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanmaktadırlar.

DİNLENMEK, ÇALIŞANLARIN ANAYASAL HAKKIDIR.

KAPAT [X]
Anayasa'mızın "B. Çalışma şartları ve dinlenme hakkı" başlıklı 50. Maddesi 2 ve 3. fıkralarındaki; "Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.

Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir." Hükümlerine göre dinlenmek Anayasal bir hak olup izin hakları ve şartları kanunla düzenlenmektedir.

ÖĞRETMENLER YARIYIL; YAZ TATİLİ İLE DİNLENME TATİLLERİNDE İZİNLİDİRLER

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Yıllık izinlerin kullanılışı" başlıklı 103. maddesinde ki; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez." hükümleri ile öğretmenlerin yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayıldıkları hüküm altına alınmıştır.

Tercih danışmanlığı görevlendirmelerinin yapılacağı Temmuz ve Ağustos ayları öğretmenlerin yaz tatili dönemine denk gelmekte olup bu aylarda öğretmenler izinli olduğundan Rehber öğretmenlere normal eğitim öğretimde yıllık izinde kullandırmayacağınızdan dolayı resen yapılacak görevlendirmeler kanuna aykırılık teşkil edecektir.

ANAYASAMIZDA ANGARYA YASAKTIR

Ayrıca, yaz aylarında rehber öğretmenlerin resen görevlendirilmesi Anayasamızın 18. maddesinde ifadesini bulan "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir.

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE ANGARYA YASAKTIR

İLO diğer adıyla Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye'nin imza koyduğu İLO sözleşmeleri veya diğer uluslararası sözleşmeler 1982 Anayasası'nın "Milletlerarası Antlaşmaları Uygun Bulma" başlıklı 90. maddesinde yer almaktadır.

Bilindiği üzere Anayasa'da önemli değişiklikler yapılarak kamu görevlilerine sendika hakkı açıkça tanınmış, daha sonra yapılan bir değişiklik ile de Anayasa'nın 90. maddesinin son fıkrasına, 22.05.2004 tarih ve 5170 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5170 sayılı yasanın 7. maddesi ile eklenen son cümle uyarınca; "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır." hükümleri ile Uluslararası Sözleşmeler iç hukukumuzun bir parçası haline getirilmiştir.

Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca iç hukukumuzun bir parçası haline gelen ve bir uyuşmazlık olması halinde yasalardan önce uygulanacak olan temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerin örgütlenme özgürlüğü ve sendikal haklara ilişkin hükümler içerdiği bilinmektedir.

Buna göre; 13.01.2004 tarih ve 25345sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmesinin 3. maddesi (b) bendindeki; "Bu sözleşmenin amacı bakımından; "b "İşçiler" terimi, kamu çalışanları dahil olmak üzere istihdam edilen bütün kişileri kapsar." hükümlerince sözleşme metni memurları da kapsamaktadır.

23.06.1998 tarih ve 23381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşmenin 11. maddesi (b) bendindeki; "Sadece 18'den yukarı ve 45'den aşağı yaşlarda bulunan sağlam yetişkin erkekler cebri veya mecburi çalıştırmaya tabi olabilirler. Bu sözleşmenin 10 uncu maddesinde öngörülen iş türleri hariç, aşağıdaki tedbirler ve şartlar dikkate alınmalıdır.

b-Öğretmenler öğrenciler ve genel olarak idari personelin muaf tutulması;" hükümleri ile memurların cebri ve mecburi çalışmadan muaf tutulacağı kayıt altına alınmıştır.

21.12.1960 tarih ve 10686sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmenin 1. maddesi 1. fıkrasındaki; "Milletlerarası Çalışma Teşkilatının bu Sözleşmeyi onayan her üyesi, cebri veya mecburi çalıştırmayı menetmeyi ve Hiçbir şekilde cebri veya mecburi çalıştırmaya başvurmamayı taahhüt eder." hükümleri ve 2. maddesindeki; "Milletlerarası Çalışma Teşkilatının bu Sözleşmeyi onayan her üyesi, bu Sözleşmenin 1 inci maddesinde tasrih edilen şekildeki cebri veya mecburi çalıştırmanın derhal ve tamamen ilgasını temin etmek üzere müessir tedbirler ittihazını taahhüt eder." hükümleri gereğince tercih danışma komisyonlarında rehber öğretmenlerin resen görevlendirilmesi yasal ve hukuki değildir.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir." hükümleri bulunmaktadır.

Türk Dil Kurumu'na göre hukuk kelimesinin, "Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür." tanımına göre rehberlik öğretmenlerinin tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda izin ve tatil dönemlerinde zorunlu/resen görevlendirilmeleri yasal ve hukuki değildir.

Dolaysıyla yukarıda yer verdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin; "Çalışma saatleri ve izinler" 37. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli uzmanlar ve rehberlik öğretmeninin çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenlenir." hükümlerine, Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Uluslararası Sözleşmenin "öğretmenler, öğrenciler cebri veya mecburi çalıştırmadan muaf tutulur." hükümlerine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar." hükmü ve izinlerle ilgili maddelerine ve Anayasanın "angarya yasaktır" ve "Dinlenmek, çalışanların hakkıdır." hükümlerine göre yetkililerce resen görevlendirme yapılmaması, gönüllülük esasına göre hareket edilmesi, istekli olan rehber öğretmenlere tercih danışma komisyonlarında görev verilmesi daha uygun olacaktır.

TERCİH DANIŞMANLIĞI GÖREVİ CAZİP HALE GETİRİLMELİDİR

Ek Dersle İlgili Esasların "Kurul ve komisyon üyeliği" başlıklı 19. maddesi 2. fıkrasındaki; "(2) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları öğretmenlerine çeşitli mevzuatla verilen kurul ve komisyon üyeliği görevinin yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam etmesi halinde bu görevler, yarıyıl ve yaz tatiliyle sınırlı olmak ve fiilen görev yapılmak kaydıyla ek ders görevinden sayılır ve karşılığında her gün için 3 saat ek ders ücreti ödenir." hükümlerince tercih komisyonu görevine karşılık her gün için 3 saat ek ders ücreti ödenmektedir. Bu ücret yeterli değildir. Günlük ulaşım ve yemek ihtiyacını bile karşılamamaktadır. Bu görevlendirmelerin cazip hale getirilmesi ve verim alınabilmesi için bu ücretin arttırılması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR/memurlar.net

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Eğitimci 1 yıl önce

Rehberlikcilerin ne olduğunu ben anlayamadım anlayan varsa anlatsın içlerinde birkaç idealist dışında hiç birşey yapmadan maaş alan kişiler Derse girin nöbet tutun dendiğimde biz öğretmen değiliz Pdr uzmanıyız derler yazın görev verildiğinde biz öğretmeniz yazın bize görev verilemez derler yıl sonu öğretmenler kurulunda rehberlik faaliyetlerini anlat dendiğimde yalnızca disiplin dosyalarından bahseden rehberliktiler var insaf bunların görev tanımı mutlaka yeniden yapılmalı haftada en az 1 saat da olsa rehberlik derslerine mutlaka girmeli ve öğretmenin psikolojisini anlamalıdır meslek hayatı boyunca 40 dakika dahi bir sınıfla başbaşa kalmayan ne uzman olabilir ne öğretmen Devekuşu misali

Avatar
mÜJDAT 1 yıl önce

eN RAHAT ÖĞRETMENLİK TÜRÜ. çOK SEVİYORUM.

Avatar
Kartal 1 yıl önce

Her öğretmen grubu gibi rehberlik öğretmenleri de yaz tatilini kesintisiz yapabilmelidir. Sınav takviminde yapılacak değişikliklerle seminer döneminde tercihler yapılabilir. Öğrenci de bütün yaz süresince belirsizliği yaşamaktan kurtulmuş olur. Disiplin süreçleri ile vakit kaybedildiği doğrudur. Öğretmenler sıklıkla sınıf yönetmekteki eksikliklerini disiplin süreci ile öğrenciyi tehdit ederek sağlamaya çalışmaktadır. Pisa, lgs, yks sınavları öğrenci netleri ortadadır, sadece rehberlik öğretmenlerine iş yapmıyorlar gibi imalarda bulunmak saçmalıktır. Eğitim bir bütündür, bir bozukluk varsa tüm sistem revize edilmelidir.