İlave Eğitim Öğretim Tazminatından hangi branş öğretmenleri yararlanabilir?

Danıştay Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde meslek öğretmeni olarak görev yapan çeşitli branşlardan (Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği(Sağlık/Tıbbi Sekreterlik, Sağlık/Anestezi ve Reaminasyon, Sağlık/Radyoloji, Sağlık/Hemşirelik) öğretmenlerin, ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılmamalarına ilişkin işlemlerin iptaline yönelik açılan davalarda, ilave eğitim öğretim tazminatından yararlanılabilmesi için söz konusu branşın ilgili Bakanlar Kurulu kararında yer alan branşlar arasında yer almasının da zorunlu olduğuna, davacıların öğretmenlik yaptıkları branşların bunlar arasında yer almadığına karar verdi.

Danıştay 11. Dairesi kararında öncelikle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atelye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolara atananlardan Bakanlar Kurulunca belirlenecek okul, kurum ve branşlarda görev yapanlara ayrıca belirlenen oranlarda "ilave eğitim öğretim tazminatı"nın ödeneceğinin düzenlendiğini; İlave eğitim öğretim tazminatına hak kazanılabilmesi için, görev yapılan okul veya kurumun, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim kapsamında yer alması; verilecek dersin de, atelye, laboratuvar veya meslek dersleri arasında olması ön şart olarak kabul edilmiş; maddede bahsi geçen okul, kurum ve branşların belirlenmesinde ise, Bakanlar Kurulunun yetki verildiğini; verilen bu yetkiye kapsamında, 5.5.2006 günlü, 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren 17.4.2006 günlü, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında ilave eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek okul, kurum ve branşların sayma yoluyla belirlendiğini ifade etmiştir.

Daire, konuya ilişkin mevzuatın ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararını değerlendirdikten sonra, ilave eğitim-öğretim tazminatına hak kazanılabilmesi için, öğretmenin, laboratuvar, atölye veya meslek dersleri öğretmeni olması zorunluluğunun yanında; öğretmeni olduğu dersin (branşın) da Bakanlar Kurulu Kararında sayılan branşlar arasında olması zorunluluğunun bulunduğuna karar vermiştir.

Danıştay 11. Dairesi, verdiği benzer kararlarda sonuç olarak; Bakanlar Kurulu Kararının (III) sayılı Cetvelinin "A-Eğitim Öğretim Tazminatı" kısmının (II). sırasında ilave eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek branşlar ve yararlanma oranları beş başlık altında sayıldığını ve bu branşlar arasında; Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği(Sağlık/Tıbbi Sekreterlik)(E. 2015/1165, K.2016/2630), Sağlık/Anestezi ve Reaminasyon(E. 2015/975, K. 2016/2633), Sağlık/Radyoloji(E. 2015/824, K. 2016/2629), Sağlık/Hemşirelik(E. 2015/1128, K. 2016/2628) derslerinin (branşlarının) yer almadığını belirterek ilave eğitim öğretim tazminatından yararlanamayacaklarına karar vermiştir.

17.4.2006 günlü, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında İlave eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek branşlar ve yararlanma oranları ise şu şekilde sayılmıştır;

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşa göre aşağıdaki oranlarda ilave Eğitim Öğretim Tazminatı ayrıca ödenir. Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere, branşlarında fiilen derse girmeyenlere bu tazminat ödenmez.

a) Bilgisayar, bilgisayar bakımı ve onarımı-işletme, elektrik, elektronik, elektro mekanik taşıyıcılar (asansör), gemicilik, gemi elektroniği ve haberleşme, gemi makineleri, güverte-güverte avlama, makine, iş makineleri, döküm-izabe, metalişleri, model, motor, tesviye, telekomünikasyon, tekstil dokuma, tekstil boya-baskı desen, tekstil iplikçilik-iplik, tekstil kalite kontrol, tekstil örme, endüstriyel elektronik, mikroteknoloji, radyo televizyon;

-En az 4 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 15

-En az 2 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 10

b) Kimya, matbaa, ciltleme ve seriografi, dizgi, tipo baskı-ofset baskı, fotoğraf ve klişe, ağaç işleri, mobilya ve dekorasyon, endüstriyel boya dekorasyon, su ürünleri, makine ressamlığı, yapı (inşaat), alt yapı, üst yapı, yapı ressamlığı, sıhhi tesisat-tesisat, harita ve kadastro, teknik resim;

-En az 4 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 12

-En az 2 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 8

c) Seramik, seramik sanatı, kalıpçılık, otomatik kumanda, maden, trikotaj, diş protez, restorasyon, petro-kimya, ayakkabıcılık, deri işlemeciliği, cam işlemeciliği, süsleme taşçılığı;

-En az 4 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 10

-En az 2 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 7

d) Metalurji, giyim (biçki dikiş), hazır giyim (konfeksiyon), terzilik, giyim ve ev aksesuarları, deri hazır giyim, nakış (I.D.O.)-nakış, resim, dekoratif sanatlar, halıcılık, halıcılık kursu, grafik, gıda hazırlama-aşçılık, besin teknolojisi, besin endüstrisi, kuaförlük, el sanatları, çiçek örgü dokuma, el sanatları-çiçek, kütüphanecilik, kafeterya işletmeciliği, iş teknik, ev yönetimi-beslenme, aile ekonomisi-beslenme, ev ekonomisi-beslenme, moda tasarım, plastik sanatlar-lastik teknolojisi;

-En az 4 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 9

-En az 2 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 6

e) Muhasebe grubu, ekonomi grubu, daktilo-muhasebe, kooperatif, turizm ve otelcilik grubu, sekreterlik grubu, işletme-muhasebe, işletme bilgisi, ticaret grubu, gazetecilik, kurs öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi, çocuk gelişimi ve bakımı, uygulama anaokulu öğretmenliği (uygulama sınıfı verilebilenler);

-En az 4 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 6

-En az 2 yıl yükseköğrenim görenler................................................................................ : 4

Danıştay 11. Daire, 23.5.2016 tarih ve E. 2015/1165, K. 2016/2630 sayılı Karar.

DANIŞTAY

ONBİRİNCİ DAİRE

Esas No: 2015/1165

Karar No: 2016/2630

Karar Tarihi: 23.05.2016

İstemin Özeti :İdare Mahkemesince verilen 7.11.2012 tarihli ve E:2012/43; K:2012/1931 sayılı kararın; davalı İdare tarafından, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Nur Toktaş

Düşüncesi : Davalı İdarenin temyiz isteminin kabulü İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince Danıştay Dava Daireleri arasındaki iş bölümünün belirlendiği Danıştay Başkanlık Kurulunun 22.12.2014 günlü, K:2014/17 sayılı kararı uyarınca Dairemize gönderilen dosya incelenerek, işin gereği görüşüldü:

Dava, ......Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde meslek dersi (Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği) öğretmeni olarak görev yapan davacı tarafından, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 29.6.2010 tarihinden itibaren ilave eğitim öğretim tazminatı ödenmesi isteğiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan tazminat tutarının ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; davacının ''Tıbbi Sekreterlik'' branşında fiilen derse girdiği ve bu dersin Talim ve Terbiye Kurulu kararında meslek dersi olarak sayıldığından bahisle ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılması gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline; tazminat istemine yönelik olarak ise davanın kabulüne karar verilmiştir.

Davalı İdare, Mahkeme kararının, hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Zam ve tazminatlar" başlıklı 152. maddesinin (II) Tazminatlar fıkrasında, görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanun'da belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde tazminat olarak ödeneceği kuralına yer verilmiş olup, "B-Eğitim Öğretim Tazminatı"nın düzenlendiği kısmında da, ''Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara; (Öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan okul müdürü ve okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenler ile cezaevi okullarında çalışan öğretmenler dahil (...) olmak üzere)

a) 1-2 nci derecelerden aylık alanlar için % 100 üne,

b) 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 95 ine,

c) Diğer derecelerden aylık alanlar için % 85 ine, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atelye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolara atananlardan Bakanlar Kurulunca belirlenecek okul, kurum ve branşlarda görev yapanlara ayrıca;

a) Dört yıl veya daha fazla yükseköğrenim görenler için % 15 ine,

b) Üç ve iki yıllık yükseköğrenim görenler için % 10 una,

(Ek fıkra: 30/6/2004-5204/2 md.) Birinci fıkrada sayılanlardan ayrıca;

a) Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara % 40'ına,

b) Uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara % 20'sine, kadar, bu nispetleri aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde yukarıdaki tazminatlar ödenir." düzenlemesine yer verilmiştir.

Anılan maddenin "B-Eğitim, Öğretim Tazminatı"nın düzenlendiği kısmında "ayrıca" denilmek suretiyle eğitim, öğretim tazminatına hak kazanılabilmesi için, görev yapılan okul veya kurumun, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim kapsamında yer alması; verilecek dersin de, atelye, laboratuvar veya meslek dersleri arasında olması ön şart olarak kabul edilmiş; maddede bahsi geçen okul, kurum ve branşların belirlenmesinde ise, Bakanlar Kurulunun yetkili olduğuna işaret edilmiştir.

Yukarıya metni aktarılan 657 sayılı Kanun'un 152. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 5.5.2006 günlü, 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren 17.4.2006 günlü, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" eki (V) sayılı Cetvelde, İlave Eğitim-Öğretim Tazminatı Ödenecek Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumları sayma yolu ile tek tek belirtilmiş ve Anadolu/Sağlık Meslek Liseleri de bu kapsamda yer almış olmakla birlikte; Kararın "Diğer Tazminatlar"ı düzenleyen (III) sayılı Cetvelinin "A-Eğitim Öğretim Tazminatı" kısmının )II). sırasında ise, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek (V) sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına Dahil Öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşa göre değişen oranlarda ilave Eğitim Öğretim Tazminatının ödeneceğine yer verilmiş ve beş başlık altında branşlar sayılarak, öğretmenlerin gördükleri eğitim düzeyine göre değişen tazminat oranları belirlenmiştir.

Bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, ilave eğitim-öğretim tazminatına hak kazanılabilmesi için, öğretmenin, laboratuvar, atölye veya meslek dersleri öğretmeni olması zorunluluğu bir yana; öğretmeni olduğu dersin (branşın) da Bakanlar Kurulu Kararında sayılan branşlar arasında olması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, 29.6.2010 tarihinden itibaren .......... Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde Sağlık/Tıbbi Sekreterlik branşında öğretmen olarak görev yapmakta olan ve 27.8.2010 tarihinde alan değişikliği ile branşı Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği olarak değiştirilen davacı tarafından, 133 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Kararında meslek dersi olarak sayılan Tıbbi Sekreterlik branşında fiilen derse girdiği gerekçesiyle, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 29.6.2010 tarihinden itibaren ilave eğitim öğretim tazminatı ödenmesi isteğiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan tazminat tutarının ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 657 sayılı Kanun'un 152. maddesine göre, zam ve tazminatın belirlenmesinde görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro, unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususların; ilave eğitim-öğretim tazminatının kimlere verileceği konusunda ise, görev yapılan okul ve kurumun yanısıra branşın önem arzettiği ve bütün bunların belirlenmesinde de Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu; tamamen anılan yetki esas alınarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Kararında ise, Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği(Sağlık/Tıbbi Sekreterlik) dersinin (branşının) yer almadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde; davacının öğretmenliğini yaptığı branşBakanlar Kurulu Kararında sayılmadığından, dava konusu işlemin iptali ve tazminat isteminin kabulü yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı İdarenin temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının BOZULMASINA; dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere Mahkemeye gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.5.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

kaynak: memurlar.net

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Enbiya 10 ay önce

Sozlesmeli ogretmenler alabiliyormu?