MEB, 2016 Eylül 2. İl Dışı ve İl İçi Atama Kılavuzunu Yayınladı!
 ÖĞRETMENLERİN 2016 EYLÜL İL İÇİ VE İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı
yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.
İsteğe bağlı yer değiştirmelere;


1- Öğretmenlerden 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda
üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini
tamamlayanlar ise iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.


2- Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü
öğretmenlerden;
a) Sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş
olanlar,
b) Başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar,
istemeleri halinde üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan il içinde veya il dışındaki zorunlu
çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda
bulunabilecektir.


3- Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin;
a) İl içinde yer değiştirecekler bakımından kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda, iller
arasında yer değiştirecekler bakımından ise bulunduğu ilde fiilen öğretmen (sözleşmeli
öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirdiği süreler dâhil), veya eğitim kurumu yöneticisi
olarak görevlendirildiği süreler,
b) Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, norm kadro fazlası
olmaları, hizmetin gereği ve benzeri çeşitli nedenlerle idari tasarrufla istekleri doğrultusunda
veya resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumunda veya ilde
çalışılması gereken sürenin hesabında, daha önceki eğitim kurumlarında veya ilde geçen
hizmet süreleri birlikte,
c) Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında idari tasarrufla yer değişikliği
yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev
yerlerindeki hizmet süreleri birlikte,
 değerlendirilir.


4- Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenler
ile eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan
yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, üç yıllık çalışma şartı aranmaksızın il içinde yer
değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Ancak, bu kapsamda bulunan öğretmenlerden iller arası
yer değiştirme isteğinde bulunacaklar il genelinde alanlarında öğretmen ihtiyacı olmaması
halinde süre şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.


5- Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında
görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde
bulunamayacaktır; ancak, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden
kadrolarının olduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde,
bulundukları ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değişikliği
isteğinde bulunabilecektir.


6- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi
veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2016 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer
şartları da taşımaları kaydıyla, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği
gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla görevine
başlamayanların atamaları iptal edilecektir.


7- Soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları
il’e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise
daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan (yeni görevlerine başladıkları tarihten
itibaren) üç yıl geçmeden yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.


8- Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alan
Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.


9- Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular;
gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri
uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu imzalanmadan
ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı olarak
yapılan yer değiştirmeler iptal edilecektir.


10- Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna
yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri
bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek
yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il
millî eğitim müdürlüklerinden talep edecektir


11- Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması ve
reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri görevli, yetkili
ve sorumludur.


12- Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan
öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında
yasal işlem yapılacaktır.


13- Başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan öğretmen
sorumludur. Öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim kurumu
yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi düzeltmesi 
yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilecektir. Ancak, başvurunun il
millî eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra hiçbir surette düzeltme yapılmayacaktır.


14- Yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında
bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü
bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri
de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu
onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra
imzalattırılacaktır.


15- Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan
sonra geçerlilik kazanacaktır. Başvurular, başvurunun yapıldığı veya izleyen gün içinde
eğitim kurumu müdürlüklerince; eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden gün içinde
ise ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Son gün yapılan başvuruların onay
işlemleri aynı gün tamamlanacaktır.


16- Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları
il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının
bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaktır


17- Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının
bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme
başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebilecektir.


18- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”,
“Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ve
“Bilgi Teknolojileri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih
edemeyecektir.


19- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzel
sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri aynı tür eğitim
kurumlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.


20- Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel
sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor
liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş
yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.


21- Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli
öğretmenlerden başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az üç
yıl öğretmenlik yapmış olanlar fen liseleri ve sosyal bilimler liselerini tercih edebilecektir.


22-Öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olanlar ile daha önce görev
yapmış olanlar, bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir. Halen bilim ve sanat
merkezlerinde görev yapanlar istemeleri halinde diğer eğitim kurumlarını da tercih
edebilecektir. 


23-Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan
öğretmenler, istemeleri halinde değiştirme isteğinde bulunabilecektir.


24- Öğretmenler, yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecektir.
25- Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, 08 Eylül 2016 tarihi
dikkate alınarak belirlenecektir.


26- Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı
dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği
hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce
başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar
kurasıyla belirlenecektir.


27-İsteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer
değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz
önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri
gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri
oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir.28- Yer değiştirme başvuruları 02-08 Eylül 2016 tarihleri arasında alınacak; atamalar 9 Eylül

2016 tarihinde, ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 19 -23 Eylül 2016 tarihleri
arasında yapılacaktır.


29- Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince
giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda
belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.


İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 


Yusuf Tekin'in son dakika açıklaması: 

''Değerli öğretmen arkadaşlar, yoğun talep üzerine Sn. Bakanımızın talimatıyla ikinci il içi-illerarası yer değiştirme sürecini başlatıyoruz. 2-8  Eylül tarihleri arasında başvuruları alıp değerlendireceğiz. 

Hayırlı olur inşallah.'' 

 
Öğretmen ve Memurların 600 Tl Maaş Kesintisi Resmi Gazetede Yayınlandı haberi için TIKLAYINIZ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Selda Altuntas 3 yıl önce

Norm fazlasi ogretmenler icin alan degisikligi açılması gerektiğini düşünüyorum..

Avatar
Acil 3 yıl önce

8- Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla bulundukları ilde 3 yılını dolduranlar, il içindeveya iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir."

Bu madde bu tayinlerde de geçerli olur mu?

Avatar
Soru 3 yıl önce

Arkadaşlar ben 2. yılımı bitirdim ve 3. seneye giriyorum adaylığım kaldırıldı. Acaba bu 2. il dışı tayinlerine başvuru da bulunabiliyor muyum?