Görevden Alınan(Atılan) Öğretmenlerin Tam Listesi(Pdf) Yayımlandı!

1 Eylül 2016 PERŞEMBE
Resmi Gazete
Sayı : 29818 (Mükerrer)

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLERE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/672

Olağanüstü hal kapsamında kamu personeline ilişkin bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Amaç ve kapsam
MADDE 1
- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, kamu personeline ilişkin bazı tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır.
Kamu personeline ilişkin tedbirler

MADDE 2- (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan;
a) Ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden,
b) Ekli (2) sayılı listede yer alan kişiler Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından,
c) Ekli (3) sayılı listede yer alan kişiler Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından,
ç) Ekli (4) sayılı listede yer alan kişiler Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından,
başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından çıkarılan kişilerin, mahkümiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında ilgili bakanlık ve kurumlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.

Yürürlük
MADDE 3
- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 4-
 (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Kararnameyle 7 bin 669 Emniyet Müdürlüğü çalışanı ihraç edildi.
Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 323 kişi ihraç edildi.
Yeni kararnameye göre, kendi isteğiyle emekli olan hakim ve savcılar göreve dönebilecek.
Yurt dışındaki FETÖ okullarının diplomaları iptal edildi.
Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının başkan ve üyelerinin görevleri 10 gün içinde sona erecek.
FETÖ zanlılarının eşlerinin pasaportları iptal edildi.
OHAL süresince iflas erteleme talep edilemeyecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bin 519 kişi ihraç edildi.
Köy korucuları, görev yaptıkları il dışında da görev yapabilecek.
Sağlık Bakanlığı'nda 2 bin 18 kişi ihraç edildi.
Kamu ile ilişkisi kesilenler arasında, 24 merkez valisi de yer alıyor.
YÖK'te 2 bin 346 kişi ihraç edildi.(Yenişafak)

Dershane Öğretmenleri Sınavsız Atanacak haberi için TIKLAYINIZ


Milli Eğitim Bakanlığı'nda 28 bin 163 kişi ihraç edildi.(İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Konya ve tüm iller)
(Telefondan açılmıyorsa bilgisayardan deneyiniz)

Görevden Atılan 28 bin 163 Öğretmenin Branşlara Göre Dağılımı için TIKLAYINIZ

 

 

E K L E R

1 Sayılı Liste-1

TBMM, SAYIŞTAY, DANIŞTAY BAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI, AFAD, ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU, BDDK, BYEGM, DİYANET, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, RTÜK, SPK, TMSF, TOKİ, TİKA, KALKINMA BANKASI, TRT, VAKIFLAR GEN. MÜD., YURT DIŞI TÜRKLER, AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI,AB BAKANLIĞI

1 Sayılı Liste-2

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB, TÜBİTAK, TSE, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çasgem ve Merkez Teşkilatı), Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası A.Ş., Taapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Dış İşleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik İletim Aş. Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı BOTAŞ International Şirketi Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TP Petrol Dağıtım A.Ş., Gençlik ve Spor Bakanlığı İle Bağlı Kuruluşları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

1 Sayılı Liste-3

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Bağlı, İlgili Kuruluşlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bağlı ve İlgili Kuruluşları, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, tta Gayrimenkul A.Ş., Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Kamu İhale Kurumu

1 Sayılı Liste-4

Milli Eğitim Bakanlığı

1 Sayılı Liste-5

Milli Eğitim Bakanlığı

1 Sayılı Liste-6

Milli Eğitim Bakanlığı

1 Sayılı Liste-7

Milli Eğitim Bakanlığı

1 Sayılı Liste-8

Milli Eğitim Bakanlığı

1 Sayılı Liste-9

Milli Eğitim Bakanlığı

1 Sayılı Liste-10

Milli Eğitim Bakanlığı

1 Sayılı Liste-11

Milli Eğitim Bakanlığı

1 Sayılı Liste-12

Milli Eğitim Bakanlığı

1 Sayılı Liste-13

Milli Eğitim Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları

1 Sayılı Liste-14

Sağlık Bakanlığı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Merkez/Taşra Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türksat Uydu ve Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Genel Müdürlüğü

1 Sayılı Liste-15

Yüksek Öğretim Kurumları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

2 Sayılı Liste-1

Emniyet Genel Müdürlüğü

2 Sayılı Liste-2

Emniyet Genel Müdürlüğü

3 Sayılı Liste

Jandarma Genel Komutanlığı

4 Sayılı Liste

Sahil Güvenlik Komutanlığı

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
edemirci 2 yıl önce

Eski sendika üyeliğim yüzünden öğretmenlik görevinden alındım bu şerefsiz kalkışmayı yapanında darbeyi destekleyeni de, mazlumlara iftira atanın da bundan keyif alanı da Allah'a havale ediyorum çok zor günler geçireceğim orta da, Ahirette benim ülkem için düşüncelerimi vatanımı ne kadar sevdiğim Allah’ın izniyle ortaya çıkacaktır. Rızkı veren Allah. İçinde vicdan olan herkesten dua bekliyorum.

Misafir Avatar
Cinanoğlu 2 yıl önce @edemirci

Allah'ım sana yardım etsin medet eylesin sen gerçekten suçsuz isen Allah sana yardım etsin rızkı veren Allah dediğin gibi sen şükret yinede haline ne insanlar var yine şükredelim adaletsizliğin tuzakların bozucusu cezası Allah'tır merak etme Allah mazlumun yanındadır hadis var Allah her zaman kırık kalplerdedir diye sen rahat uyu şükret Allah yardım edecektir İnşAllah

Beğenmedim! (9)
Avatar
Abdullah 2 yıl önce

Yazik ediyorsunuz bunca insana. Hakkimi helal etmiyorum. Ihanetciler ve gizli is yapanlara ulasilmak yerine Allah icin birseyler yaptigini zanneden ama aldatilan masumlardan acimasizca oc aliyosunuz.ama bilesiz bunlarin cogu masum.

Misafir Avatar
Neyin kafası 2 yıl önce @Abdullah

ŞERİATİN kestiği parmak acımaz değilmi DEVLETE İHANET SUÇU eden örgüte bağlı olmakta aynısıdır...

Beğenmedim! (21)
Misafir Avatar
edu 2 yıl önce @Abdullah

bu np ne ayak soru calıyorlarmıs hadi ordan hadi, 3-5 kişinin yaptığını millete mal ediyorlar...

Beğenmedim! (12)
Misafir Avatar
np 2 yıl önce @Abdullah

Allah ıcın mı soru calıyosunuz

Beğenmedim! (18)
Avatar
Ayşe 2 yıl önce

Bunca mazlum insanın vebali ne olacak.Bu ne adaletsiz bir infaz hiç bir suçumuz yokken.En az darbe kadar acımasız bu insanların evlatları var. Allahın adaletine havale ediyorum ve asla kabul etmiyorum

Avatar
Mazlumun adı ondurmaz 2 yıl önce

Onca yıl çalıştım didindim, emek verdim. Şimdi tüm emeğimi bir çırpıda elimden aldılar. Bu cuma günü içimizi yaktılar. Bayramı zehir ettiler. Rabbim bizi bu duruma getirenler biliyor. Meslekten atıldı diye oh diyenlere de yaşatsın aynı acıyı. Suçsuz yere mesleğinin elinden alınması neymiş görsünler. Atılan arkadaşlarım Allah büyük Rabbim hepimize dayanma gücü versin. Kul zulmeder Allah adalet inş

Misafir Avatar
malik 2 yıl önce @Mazlumun adı ondurmaz

siz ne yaptığınızın farkındasınız gayette iyi biliyorsunuz. himmet adı altında maaşlarınızdan para aktarmadınız mı sanki fetoya? atanamayan atanmayı bekleyen onca masum öğretmen adayı var esas siz korkun hepsinin vebali boynunuzda. utanın be siz vatanı bölmeye çalışan hainlerin sapık düşünceli insanların yanlarında kalmayı tercih ettiğinize göre 17-25 aralık sonrası bile değişmediğine göre görüşünüz ki bağlı olduğunuz sendika fetonun sendikası bi nevi fetoya para kaynağı demek oluyor. o vakit esas siz korkun bunca insanın bedduasını aldınız

Beğenmedim! (6)
Misafir Avatar
öğrenci 2 yıl önce @Mazlumun adı ondurmaz

soru alıp dağitmak insanların emeğpğini hiçe sayarken onların önğne geçerken düşünecektiniz

Beğenmedim! (6)
Avatar
Fatih 2 yıl önce

Rabbim bunun hesabini sizlere sorsun her iki dunyada da.Okumus,didinip el emegiyle oraya gelmis masum insanlarin haklarini bir cirpida gaspettiniz.Allah belanizi versin,simdi sevinin.

Avatar
Vekil olarak Allah yeter.. 2 yıl önce

Rabbimden tek isteğim tez zamanda kıyametin kopması ve mahşerin kurulması..

Avatar
Davam kalsin mahsere 2 yıl önce

Ulan sumuklu dinci din istismarcilari... bir sendikaya uye oldum diye ihrac edildim ki istifada etmistim...artik karsimda magdur edebiyati yapan tek sagci gorursem once yuzune tukurup sonra bu insanlara bunlar yapilirken dilsiz seytanligini hatirlatacam...

Avatar
mazlumun ALLAHİ var 2 yıl önce

Allahim zalimin zulmunu bitir cok can yakti rabbim goruyo herseyi nasil hesap vereceksiniz merak ediyorum olan fakir fukara cocuguna oldu tek sucumuz ankarada dayimiz yok ve cebimizde para olmayisi.. Allaha havale ediyorum bu zulmu yapanlari