İlk Ohal Kararnamesi Yayımlandı! İşte Alınan Kararlar ve Kapatılan Okullar...
 Resmi Gazete yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameyle, 35 sağlık kurum ve kuruluşu, bin 43 özel öğretim kurum ve kuruluşuyla özel öğrenci yurdu ve pansiyonu, bin 229 vakıf ve dernek, 19 sendika, federasyon ve konfederasyonla 15 vakıf yükseköğretim kurumu kapatıldı.

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/667

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 22/7/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

İKİNCİ BÖLÜM

Olağanüstü Halin Uygulanmasına İlişkin Tedbirler

Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler

MADDE 2 - (1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen;

a) Ekli (I) sayılı listede yer alan özel sağlık kurum ve kuruluşları,

b) Ekli (II) sayılı listede yer alan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları,

c) Ekli (III) sayılı listede yer alan vakıf ve dernekler ile bunların iktisadi işletmeleri,

ç) Ekli (IV) sayılı listede yer alan vakıf yükseköğretim kurumları,

d) Ekli (V) sayılı listede yer alan sendika, federasyon ve konfederasyonlar,

kapatılmıştır.

(2) Kapatılan vakıfların her türlü taşınır ve taşınmazları ile her türlü mal varlığı, alacak ve hakları, belge ve evrakı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş sayılır. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve kapatılan diğer kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Birinci fıkrada sayılanların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devire ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

(3) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı belirlenen ve ekli listelerde yer almayan özel ve vakıf sağlık kurum ve kuruluşları, özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları, vakıflar, dernekler, vakıf yükseköğretim kurumları, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar, ilgili bakanlıklarda bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine bakan onayı ile kapatılır. Bu fıkra kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlar hakkında da ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(4) Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından Devlet üniversitelerine veya vakıf üniversitelerine yerleştirilir. Bu şekilde yerleştirilen öğrenciler, mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam ederler. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak usul ve esasları belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkilidir.

Yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlara ilişkin tedbirler

MADDE 3 - (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun salt çoğunluğunca; Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca; Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulunca; hakim ve savcılar hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca ve Sayıştay meslek mensupları hakkında Sayıştay Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek bir daire başkanı ve bir üyeden oluşan komisyonca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilir. Görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları ve hususi damgalı pasaportları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir.

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte adli ve idari yargı hakim ve savcı adayı olarak görev yapanlar, adaylıkta geçirdikleri süreye bakılmaksızın Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca mesleğe kabul edilmeleri halinde, hakimlik ve savcılık mesleğine atanabilirler.

Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler

MADDE 4 - (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen;

a) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personel, ilgili Kuvvet Komutanının teklifi, Genelkurmay Başkanının inhası, Milli Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır,

b) 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa tabi personel Jandarma Genel Komutanının teklifi, İçişleri Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır,

c) 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa tabi personel Sahil Güvenlik Komutanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır,

ç) Milli Savunma Bakanına bağlı personel Milli Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır,

d) 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel, Yükseköğretim Kurulu Başkanının teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunun kararıyla kamu görevinden çıkarılır,

e) Mahalli idareler personeli, valinin başkanlığında toplanan ve vali tarafından belirlenen kurulun teklifi üzerineİçişleri Bakanının onayıyla kamu görevinden çıkarılır,

f) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde belirtilenler hariç diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgisine göre ilgili bakan onayıyla kamu görevinden çıkarılır,

g) Bir bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili olmayan diğer kurumlarda her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, birim amirinin teklifi üzerine atamaya yetkili amirin onayıyla kamu görevinden çıkarılır.

(2) Birinci fıkra uyarıca görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; görevinden çıkarılanların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bu fıkrada sayılan görevleri yürütmekle birlikte kamu görevlisi sıfatını taşımayanlar hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır.

(3) Bu maddeye göre görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.

(4) Bu madde kapsamında kamu görevi sona erdirilen personele ait kadro ve pozisyonlara, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca belirlenecek sayıda kadro ve pozisyon için atama yapılabilir.

Yürütülen soruşturmalarda alınacak tedbirler

MADDE 5 - (1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilenler ile aynı gerekçeyle haklarında suç soruşturması veya kovuşturması yürütülenler, işlemi yapan kurum ve kuruluşlarca ilgili pasaportbirimine derhal bildirilir. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

Soruşturma ve kovuşturma işlemleri

MADDE 6 - (1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından, olağanüstü halin devamı süresince;

a) Gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren otuz günü geçemez.

b) Yakalanan asker kişiler adli kolluk görevlilerine teslim edilir.

c) Yürütülen soruşturmalar kapsamında görev ve unvan ayrımı yapılmaksızın kamu görevlileri de dahil olmak üzere bütün şüpheli, mağdur ve tanık ifadeleri adli kolluk görevlileri tarafından da alınabilir.

ç) Asker kişiler hakkında verilen tutuklama kararları, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 111 inci maddesinde belirtilen ceza infaz kurumlarında yerine getirilir.

d) Tutuklu olanların avukatları ile görüşmelerinde, toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi, terör örgütü veya diğer suç örgütlerinin yönlendirilmesi, bunlara emir ve talimat verilmesi veya yorumlarıyla gizli, açık ya da şifreli mesajlar iletilmesi ihtimalinin varlığı halinde, Cumhuriyet savcısının kararıyla, görüşmeler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilir, tutuklu ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli hazır bulundurulabilir, tutuklunun avukatına veya avukatın tutukluya verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara elkonulabilir veya görüşmelerin gün ve saatleri sınırlandırılabilir. Tutuklunun yaptığı görüşmenin, belirtilen amaçla yapıldığının anlaşılması halinde, görüşmeye derhal son verilerek, bu husus gerekçesiyle birlikte tutanağa bağlanır. Görüşme başlamadan önce, taraflar bu hususta uyarılır. Tutuklu hakkında, tutanak tutulması halinde, Cumhuriyet savcısının istemiyle tutuklunun avukatlarıyla görüşmesi sulh ceza hakimliğince yasaklanabilir. Yasaklama kararı, tutuklu ile yeni bir avukat görevlendirilmesi için derhal ilgili baro başkanlığına bildirilir. Baro tarafından bildirilen avukatın değiştirilmesi Cumhuriyet savcısı tarafından istenebilir. Görevlendirilen avukata, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine göre ücret ödenir.

e) Tutuklu olanlar, belgelendirilmesi koşuluyla sadece eşi, ikinci dereceye kadar kan ve birinci derece kayın hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından ziyaret edilebilir. Adalet Bakanlığı ile Cumhuriyet başsavcılığının yetkileri saklıdır. Tutuklular telefonla haberleşme hakkından ancak onbeş günde bir ve bu bentte sayılan kişilerle sınırlı olarak on dakikayı geçmemek üzere faydalanabilirler.

f) Tutuklu olanların bulunduğu ceza infaz kurumlarında görev yapan kamu görevlileri tarafından düzenlenen tutanaklara, ilgili görevlinin açık kimliği yerine sadece sicil numarası yazılır. Kurum görevlilerinin ifadesine başvurulması gerektiği hallerde çıkarılan davetiye veya çağrı kağıdı görevlinin işyeri adresine tebliğ edilir. Bu kişilere ait ifade ve duruşma tutanaklarında işyeri adresi gösterilir.

g) Yürütülen soruşturmalarda, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 149 uncu maddesine göre seçilen veya aynı Kanunun 150 nci maddesine göre görevlendirilen müdafi, hakkında bu maddede sayılan suçlar nedeniyle soruşturma ya da kovuşturma bulunması halinde müdafilik görevini üstlenmekten yasaklanabilir. Cumhuriyet savcısının yasaklamaya ilişkin talebi hakkında, sulh ceza hakimliği tarafından gecikmeksizin karar verilir. Yasaklama kararı, şüpheliye ve yeni bir müdafi görevlendirilmesi için ilgili baro başkanlığına derhal bildirilir.

ğ) Yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda, ifade alma ve sorgu sırasında veya duruşmada en çok üç avukat hazır bulunabilir.

h) Ceza mahkemelerinde duruşmanın başlamasından önce iddianame veya iddianame yerine geçen belge okunur ya da özetlenerek anlatılır.

ı) Tutukluluğun incelenmesi, tutukluluğa itiraz ve tahliye talepleri dosya üzerinden karara bağlanabilir.

i) Hakim veya mahkemenin uygun gördüğü durumlarda, aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle şüpheli veya sanığın sorgusu yapılabilir veya duruşmalara katılmasına karar verilebilir.

Vazife malulü aylığı bağlanması ve diğer haklar

MADDE 7 - (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybeden veya malul olan sivillere 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında bağlanacak aylıklarının hesabında aynı fıkranın (h) bendi hükümleri esas alınır ve kendileri ile hak sahipleri, söz konusu (h) bendi kapsamında bulunanlara ilgili mevzuatında sağlanan diğer haklardan aynı şekilde yararlandırılır. Ancak, dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı, malulün ya da ölenin kendisine bağlanacak aylıktan az olamaz. Ayrıca, bunlar ile bu eylemler sebebiyle yaralananlar hakkında 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun nakdi tazminat hükümleri uygulanır. Bu şekilde bağlanacak aylıklarda, genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin borç olmama şartı aranmaz.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emeklilik ikramiyesine müstahak olanların emeklilik ikramiyeleri, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 115 katından az olmamak üzere, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri esas alınarak ödenir. Birinci fıkra kapsamına girmekle birlikte emeklilik ikramiyesine müstahak olmayan sivillerden yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olanların kendileri ile ölenlerin kanuni mirasçılarına en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 170 katı, diğer malullere ise en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 115 katı tutarında ek tazminat, nakdi tazminata ilişkin esas ve usuller çerçevesinde ilgili kurumlar tarafından ödenir.

İrtifak ve intifa hakları ile kira sözleşmelerinin iptali

MADDE 8 - (1) Mülkiyeti 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçe kapsamındaki idarelere, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, sosyal güvenlik kurumlarına, mahalli idarelerle bu idareler tarafından kurulan birlik ve işletmelere, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklara ve vakıflara ait olan her türlü taşınmazın yararlanıcıları ile kiracılarının, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatının değerlendirilmesi halinde irtifak ve intifa hakları ile kira sözleşmeleri ilgili kurum ve kuruluş tarafından resen iptal edilir.

Sorumluluk

MADDE 9 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.

Yürürlüğün durdurulması

MADDE 10 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.

Yürürlük

MADDE 11 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   OHAL kararnamesiyle kapatılan sendikalar

CİHAN-SEN KONFEDERASYONUNA BAĞLI SENDİKALAR
UFUK BÜRO-SEN, AKTİF EĞİTİM-SEN, UFUK SAĞLIK-SEN, UFUK YEREL-SEN, UFUK HABER-SEN, UFUK KÜLTÜR-SEN, UFUK BAYINDIR-SEN, UFUK ULAŞTIRMA-SEN, UFUK TARIM ORMAN-SEN, UFUK ENERJİ-SEN

AKSİYON İŞ KONDEDERASYONUNA BAĞLI SENDİKALAR
PAK GIDA İŞ, PAK MADEN İŞ,PAK FİNANS İŞ, PAK EĞİTİM İŞ, PAK TOPRAK İŞ, PAK METAL İŞ, PAK ENERJİ İŞ, PAK TAŞIMA İŞ, PAK DENİZ İŞ.

Kapatılan Üniversiteler


Kapatılan Eğitim Kurumları

SIRA

KURUM

KODU

OKUL ADI

KURUM TÜRÜ

İL

İLÇE

1

99910017

ÖZEL SAMANYOLU ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ANKARA

YENİMAHALLE

2

99910047

ÖZEL NİLÜFER ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

BURSA

MUDANYA

3

99910077

ÖZEL SAMİ ÇAKIR ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

BÜYÜKÇEKMECE

4

99910206

ÖZEL YAMANLAR ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İZMİR

KARŞIYAKA

5

99910210

ÖZEL GÜNDÜZALP ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

MANİSA

TURGUTLU

6

99910278

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ FATİH FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İSTANBUL

BÜYÜKÇEKMECE

7

99910384

ÖZEL YAMANLAR FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İZMİR

KARŞIYAKA

8

99910459

ÖZEL OTLUKBELİ EĞİTİM KURUMLARI HACI ALİ AKIN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ERZİNCAN

MERKEZ

9

99910472

ÖZEL SAMANYOLU ERTUĞRULGAZİ ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ESKİŞEHİR

TEPEBAŞI

10

99910504

ÖZEL TOROS AKDENİZ İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANTALYA

KONYAALTI

11

99910509

ÖZELSERVERGAZİ ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

12

99910520

ÖZEL KILIÇASLAN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KAYSERİ

KOCASİNAN

13

99910524

ÖZELSUNGUROĞLU ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

14

99910527

ÖZEL YAMANLAR İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İZMİR

KARABAĞLAR

15

99910530

ÖZEL FATİH SULTAN LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

AYDIN

NAZİLLİ

16

99910532

ÖZEL SERHAT ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

VAN

EDREMİT

17

99910568

ÖZEL ÇAĞLAYAN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ŞANLIURFA

HALİLİYE

18

99910571

ÖZELSERVERGAZİ İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

DENİZLİ

PAMUKKALE

19

99910587

ÖZEL YILMAZ AKANSU İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KAYSERİ

MELİKGAZİ

20

99910589

ÖZEL SAMANYOLU FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ANKARA

YENİMAHALLE

21

99910594

ÖZEL SERHAT FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

VAN

EDREMİT

22

99910607

ÖZEL RAHİME BATU ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

MALATYA

YEŞİLYURT

23

99910628

ÖZEL ATLANTİK ÇUKURAMBAR İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANKARA

ÇANKAYA

24

99910632

ÖZEL ŞEHZADE MEHMET İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

MANİSA

YUNUSEMRE

25

99910634

ÖZEL ALTINBAŞAK BEDRİ AYHAN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSPARTA

MERKEZ

26

99910639

ÖZEL FARK İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

BAKIRKÖY

27

99910642

ÖZEL YILDIRIMHAN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

MERSİN

YENİŞEHİR

28

99910643

ÖZEL YILDIRIM HAN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

MERSİN

YENİŞEHİR

29

99910644

ÖZEL KAHRAMANKENT ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KAHRAMANMARAŞ

ONİKİŞUBAT

30

99910658

ÖZEL KIZILIRMAK ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KIRIKKALE

MERKEZ

31

99910663

ÖZEL TURGUT ÖZAL İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

MALATYA

BATTALGAZİ

32

99910684

ÖZEL NİLÜFER FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

BURSA

MUDANYA

33

99910689

ÖZEL ALTINBAŞAK BEDRİ AYHAN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSPARTA

MERKEZ

34

99910691

ÖZEL GÜNDÜZALP RABİA HATUN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

MANİSA

TURGUTLU

35

99910697

ÖZEL ÜFTADE ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

UŞAK

MERKEZ

36

99910698

ÖZEL ÜFTADE İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

UŞAK

MERKEZ

37

99910704

ÖZEL OTLUKBELİ İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ERZİNCAN

MERKEZ

38

99910705

ÖZEL ŞEHZADE MEHMET ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

MANİSA

YUNUSEMRE

39

99910706

ÖZEL FİRDEVS SAKA İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KASTAMONU

MERKEZ

40

99910708

KDZ, EREĞLİ ÖZEL FATİH ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ZONGULDAK

EREĞLİ

41

99910717

ÖZEL SAKARYA FATİH ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

SAKARYA

SERDİVAN

42

99910718

ÖZEL KASIMOĞLU COŞKUN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

MALTEPE

43

99910719

ÖZEL ÇAMLICA ANAFEN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

44

99910721

ÖZELTOROS SEMA İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANTALYA

MANAVGAT

45

99910725

ÖZEL ERKUL ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KOCAELİ

BAŞİSKELE

46

99910731

ÖZEL BİRLİK ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

MANİSA

SOMA

47

99910732

ÖZEL BİRLİK İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

MANİSA

SOMA

48

99910740

ÖZEL AYDINLIK İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

AYDIN

NAZİLLİ

49

99910741

ÖZEL ZAFER ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

50

99910756

ÖZELSELAHADDİN EYYUBİ LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

BİTLİS

MERKEZ

51

99910757

ÖZEL ŞEHİT FETHİ BEY İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

MUĞLA

FETHİYE

52

99910758

ÖZEL SULTAN MURAT ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

SİVAS

MERKEZ

53

99910763

ÖZEL BAKIRKÖY İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

BAKIRKÖY

54

99910768

ÖZELSERDİVAN FATİH ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

SAKARYA

SERDİVAN

55

99910769

ÖZEL SAKARYA FATİH İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

SAKARYA

ERENLER

56

99910770

ÖZEL MERVE MERAM ABDULLAH AYMAZ İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KONYA

MERAM

57

99910771

ÖZEL FEZA ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

SAMSUN

ATAKUM

58

99910772

ÖZEL FEZA İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

SAMSUN

ATAKUM

59

99910773

ÖZEL SEMA İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

AKSARAY

MERKEZ

60

99910774

ÖZEL BALIKESİR FIRAT ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

BALIKESİR

KARESİ

61

99910775

ÖZEL İLKBAHAR İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

BURSA

NİLÜFER

62

99910776

ÖZEL SAFİYE SULTAN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

63

99910777

ÖZEL YILDIRIM BAYEZIT ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

MERSİN

YENİŞEHİR

64

99910780

ÖZELAZİZİYE İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ERZURUM

PALANDÖKEN

65

99910781

ÖZEL SUNGURBEY İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

NİĞDE

MERKEZ

66

99910786

ÖZEL AKASYA SAMANYOLU İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANKARA

POLATLI

67

99911086

ÖZEL ÇAĞLAYAN MURAT ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ŞANLIURFA

HALİLİYE

68

99911099

ÖZEL ZUHAL İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

MANİSA

SALİHLİ

69

99911102

ÖZEL AZİZİYE ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ERZURUM

PALANDÖKEN

70

99911103

ÖZEL NİLÜFER ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

BURSA

NİLÜFER

71

99911123

ÖZEL ŞAHİKA SALİH KALKAVAN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

RİZE

MERKEZ

72

99911124

ÖZEL KOPUZLAR ŞAHİKA LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

RİZE

MERKEZ

73

99911129

ÖZEL BURÇ SEYHAN KIZ ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ADANA

ÇUKUROVA

74

99911132

ÖZEL BURÇ MELTEM İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

MUĞLA

DALAMAN

75

99911135

ÖZEL BATMAN İRFAN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

BATMAN

MERKEZ

76

99911137

ÖZEL MEHMET DÖĞME İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KİLİS

MERKEZ

77

99911142

ÖZEL NİLÜFER SAFVET İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

BURSA

İNEGÖL

78

99911145

ÖZEL CELAL DEĞER İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

SİİRT

MERKEZ

79

99911146

ÖZEL DİCLE ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

DİYARBAKIR

KAYAPINAR

80

99911150

ÖZEL ŞEHZADE MEHMET ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

MANİSA

YUNUSEMRE

81

99911151

ÖZEL ÖZCAN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

BALIKESİR

EDREMİT

82

99911155

ÖZEL MUTAFOĞLU ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

83

99911156

ÖZEL AFİTAB İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

GAZİANTEP

NİZİP

84

99911161

ÖZEL TURGUT ÖZAL ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

MALATYA

BATTALGAZİ

85

99911162

ÖZEL TOROS YAĞMUR ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ANTALYA

MURATPAŞA

86

99911171

ÖZEL MERTER İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

GÜNGÖREN

87

99911178

ÖZEL REŞAT KAZANCI İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

BİTLİS

MERKEZ

88

99911179

ÖZEL BETÜL ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

MANİSA

KIRKAĞAÇ

89

99911182

ÖZEL BALIKESİR FIRAT İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

BALIKESİR

KARESİ

90

99911184

ÖZEL YAMANLAR IŞIK İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İZMİR

KARABAĞLAR

91

99911243

ÖZEL CEMAL ŞAŞMAZ FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ANKARA

KEÇİÖREN

92

99911247

KDZ.EREĞLİ ÖZEL FATİH İZMİRLİOĞLU İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ZONGULDAK

EREĞLİ

93

99911261

ÖZEL SUNGUROĞLU FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

94

99911269

ÖZEL MERVE BÜYÜKKOYUNCU FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

KONYA

SELÇUKLU

95

99911270

ÖZEL MERVE BÜYÜKKOYUNCU ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KONYA

SELÇUKLU

96

99911276

ÖZEL BURÇ ÖGE İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ADANA

ÇUKUROVA

97

99911278

ÖZEL ŞİŞLİ REFERANS İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

ŞİŞLİ

98

99911282

ÖZEL UFUK İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

MANİSA

KULA

99

99911299

ÖZEL SERVERGAZİ GÜNAY ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

100

99911300

ÖZEL NİL İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

DİYARBAKIR

KAYAPINAR

101

99911301

ÖZEL EMİNBEY İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

MANİSA

AKHİSAR

102

99911302

ÖZEL REYHAN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KONYA

AKŞEHİR

103

99911308

ÖZEL UFUK İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANTALYA

ALANYA

104

99911309

ÖZEL SAMANYOLU ÜMİT İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ESKİŞEHİR

TEPEBAŞI

105

99911310

ÖZEL NİLÜFER COŞKUN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

MALTEPE

106

99911314

ÖZEL AVCILAR FATİH İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

AVCILAR

107

99911315

ÖZEL ALPARSLAN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

TRABZON

ORTAHİSAR

108

99911316

ÖZEL ALPARSLAN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

TRABZON

ORTAHİSAR

109

99911317

ÖZEL ÇORUM İLKADIM İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ÇORUM

MERKEZ

110

99911344

ÇAYCUMA KOLEJİ ÖZEL ÇAYCUMA İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ZONGULDAK

ÇAYCUMA

111

99911373

ÖZEL YAMANLAR MALHUN HATUN FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İZMİR

MENEMEN

112

99911407

ÖZEL BÜYÜK KILIÇASLAN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KIRŞEHİR

MERKEZ

113

99911434

ÖZEL HOŞGÖRÜ İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

OSMANİYE

MERKEZ

114

99911436

ÖZEL ERKUL İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KOCAELİ

BAŞİSKELE

115

99911446

ÖZEL DÜZCE FATİH ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

DÜZCE

MERKEZ

116

99911447

ÖZEL ALPASLAN ALİ CAN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

BURDUR

MERKEZ

117

99911455

ÖZEL ERGİN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

YOZGAT

MERKEZ

118

99911461

ALAŞEHİR ÖZEL GAYE İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

MANİSA

ALAŞEHİR

119

99911462

ÖZEL KIZILIRMAK İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KIRIKKALE

YAHŞİHAN

120

99911469

ÖZEL GÜMÜŞ İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

HATAY

PAYAS

121

99911470

ÖZEL HULUSİ BEY İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

BİNGÖL

MERKEZ

122

99911472

ÖZEL SULTAN MURAT İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

SİVAS

MERKEZ

123

99911475

ÖZEL YAVUZ SELİM İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KÜTAHYA

TAVŞANLI

124

99911476

ÖZEL RABİA ARIKAN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KAHRAMANMARAŞ

ONİKİŞUBAT

125

99911478

ÖZEL KONURALP İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KÜTAHYA

MERKEZ

126

99911480

ÖZEL BOLU ALADAĞ İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

BOLU

MERKEZ

127

99911482

ÖZEL ÇORUM İLKADIM ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ÇORUM

MERKEZ

128

99911492

ÖZEL GÜLEN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

HATAY

İSKENDERUN

129

99911495

ÖZEL ANTALYA TOROS İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANTALYA

MURATPAŞA

130

99911504

ÖZEL UFUK ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ANTALYA

ALANYA

131

99911505

ÖZEL EDİRNE LALE İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

EDİRNE

MERKEZ

132

99911507

ÖZELSERVERGAZİ FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

133

99911509

ÖZEL ERDEMLİ YILDIRIMHAN İBRAHİM GÜL İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

MERSİN

ERDEMLİ

134

99911513

ÖZEL BAKIŞ İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

ESENLER

135

99911517

ÖZEL ÜLKÜ ULUSOY İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANKARA

SİNCAN

136

99911522

ÖZEL GÜLBAHAR HATUN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

TRABZON

AKÇAABAT

137

99911526

ÖZEL BETÜL İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

MANİSA

KIRKAĞAÇ

138

99911583

ÖZEL ELAZIĞ YAVUZ SELİM KOLEJİ

Özel Anadolu Lisesi

ELAZIĞ

MERKEZ

139

99911584

ÖZEL YAVUZ SELİM-GÜZİDE HANIM İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ELAZIĞ

MERKEZ

140

99911592

ÖZEL KILIÇASLAN FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

KAYSERİ

KOCASİNAN

141

99911599

ÖZEL TOROS SEMA ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ANTALYA

MANAVGAT

142

99911611

ÖZEL RAHİME BATU İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

MALATYA

YEŞİLYURT

143

99911612

GİRESUN ÖZEL ÇAĞRI İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

GİRESUN

MERKEZ

144

99911616

ÖZELZENGİ İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

HATAY

ANTAKYA

145

99911617

ÖZEL KASIMOĞLU COŞKUN FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İSTANBUL

MALTEPE

146

99911632

ÖZEL YAMANLAR ÖZYURT İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İZMİR

BORNOVA

147

99911635

ÖZEL MERVE GÜVENTAŞ ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KONYA

KARATAY

148

99911649

ÖZEL GÜNDÜZALP ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

MANİSA

TURGUTLU

149

99911650

ÖZELGÜNDÜZALP İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

MANİSA

TURGUTLU

150

99911658

ÖZEL BAHÇELİEVLER OKULUM İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

151

99911659

ÖZEL SİLİVRİ İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

SİLİVRİ

152

99911674

ÖZEL UFUK FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ANTALYA

ALANYA

153

99911675

ÖZEL GÜLBAHAR HATUN İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

TRABZON

AKÇAABAT

154

99911678

ÖZEL TURHAL YILDIRIM İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

TOKAT

TURHAL

155

99911719

ÖZEL FEYZA İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

TEKİRDAĞ

SÜLEYMANPAŞA

156

99911722

ÖZEL CEYHAN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KAHRAMANMARAŞ

ELBİSTAN

157

99911735

ÖZEL YAMANLAR ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İZMİR

MENEMEN

158

99911736

ÖZEL İBRAHİM AVCI İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANKARA

KEÇİÖREN

159

99911737

ÖZEL YENİ SERHAT İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

OSMANİYE

KADİRLİ

160

99911748

ÖZEL NİLÜFER İREM İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

BURSA

MUSTAFAKEMALPAŞ A .

161

99911754

ÖZEL İPEK ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

ANTALYA

MURATPAŞA

162

99911756

ÖZEL GEVHER HATUN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KARAMAN

MERKEZ

163

99911757

ÖZEL KUMLUCA İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANTALYA

KUMLUCA

164

99911758

ÖZEL İSTİKBAL İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KAYSERİ

MELİKGAZİ

165

99911760

ÖZEL GÜLPEMBE İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

GAZİANTEP

İSLAHİYE

166

99911761

ÖZEL ÖZCAN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

BALIKESİR

EDREMİT

167

99911762

ÖZEL GÖKKUŞAĞI ANAFEN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

AFYONKARAHİSAR

BOLVADİN

168

99911765

ÖZEL IRMAK İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KÜTAHYA

GEDİZ

169

99911773

ÖZEL UFUK BİLGE İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ANTALYA

GAZİPAŞA

170

99911844

ÖZEL İKBAL İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ADIYAMAN

MERKEZ

171

99911850

ÖZEL DOLUNAY İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ORDU

FATSA

172

99911855

ÖZEL BARTIN FATİH İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

BARTIN

MERKEZ

173

99911864

ÖZEL MERVE ŞAHİKA İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KONYA

EREĞLİ

174

99911869

ÖZEL KONURALP ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KÜTAHYA

MERKEZ

175

99911877

ÖZEL SAHİL İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ORDU

ALTINORDU

176

99911881

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

BURDUR

BUCAK

177

99911883

ÖZEL GONCA İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

AYDIN

DİDİM

178

99911884

ÖZEL SANDIKLI İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

AFYONKARAHİSAR

SANDIKLI

179

99911886

ÖZEL ÇAYELİ ŞAHİKA İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

RİZE

ÇAYELİ

180

99911887

ÖZEL ZÜMRÜT İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

BALIKESİR

BANDIRMA

181

99911888

ÖZEL ALAŞEHİR GAYE ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

MANİSA

ALAŞEHİR

182

99911889

ÖZEL KAZIM CİNGÖZ İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KONYA

SEYDİŞEHİR

183

99911893

ÖZEL BEYPAZARI SAMANYOLU İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANKARA

BEYPAZARI

184

99911894

ÖZEL YÜKSEL SARI KAYA İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANKARA

YENİMAHALLE

185

99911896

ÖZEL MARDİN SAFİYE-BEŞİR ATAK İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

MARDİN

KIZILTEPE

186

99911900

ÖZEL ALPASLAN ALİ CAN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

BURDUR

MERKEZ

187

99911982

ÖZEL BURÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

188

99911992

ÖZEL FEZA FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

SAMSUN

ATAKUM

189

99911994

ÖZEL ÇANAKKALE GÖKKUŞAĞI İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ÇANAKKALE

MERKEZ

190

99911995

ÖZEL İSLİM NİHAT ÖZYURT ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

GAZİANTEP

NİZİP

191

99911998

ÖZEL MUTAFOGLU İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

192

99912001

ÖZEL NUREDDİN ZENGİ LEMAN NARİN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

HATAY

ANTAKYA

193

99912003

ÖZEL BOYABAT YILDIZ İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

SİNOP

BOYABAT

194

99912009

ÖZEL GÖNÜL İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KONYA

BEYŞEHİR

195

99912013

ÖZEL TOROS GÜVEN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANTALYA

KEMER

196

99912018

ÖZEL BURÇ ÇUKUROVA İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ADANA

SEYHAN

197

99912053

ÖZEL BAHAR İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KÜTAHYA

SİMAV

198

99912061

ÖZEL ÇAĞLAYAN GÜL AYDIN MİRKELAM İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ŞANLIURFA

BİRECİK

199

99912082

ÖZEL YILDIRIMHAN EĞİTİM KURUMLARI BAHAR İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

MERSİN

TARSUS

200

99912083

ÖZEL TOROS FİNİKE İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANTALYA

FİNİKE

201

99912086

ÖZEL DİYARBAKIR DİCLE FIRAT İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

DİYARBAKIR

KAYAPINAR

202

99912087

ÖZEL DARICA FATİH ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KOCAELİ

DARICA

203

99912104

ÖZEL YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

MALTEPE

204

99912107

ÖZEL MARDİN SAFİYE-BEŞİR ATAK ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

MARDİN

KIZILTEPE

205

99912113

ÖZEL SEVGİ ÇİÇEĞİ İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

BİLECİK

MERKEZ

206

99912175

ÖZEL ÇAĞLAYAN MURAT FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ŞANLIURFA

HALİLİYE

207

99912180

ÖZEL SAKARYA FATİH FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

SAKARYA

SERDİVAN

208

99912192

ÖZEL MERZİFON AHİ İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

AMASYA

MERZİFON

209

99912198

ÖZEL RAHİMEBATU FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

MALATYA

YEŞİLYURT

210

99912200

ÖZEL ALPARSLAN FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

TRABZON

ORTAHİSAR

211

99912208

ÖZEL DELTA İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

SAMSUN

BAFRA

212

99912210

ÖZEL YILDIRIMHAN FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

MERSİN

YENİŞEHİR

213

99912223

ÖZEL ATLANTİK AHMET ULUSOY ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ANKARA

GÖLBAŞI

214

99912224

ÖZEL ATLANTİK AHMET ULUSOY FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ANKARA

GÖLBAŞI

215

99912225

ÖZEL ÖZ MUNZUR İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

TUNCELİ

MERKEZ

216

99912245

ÖZEL ŞİŞLİ REFERANS ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İSTANBUL

SİSLİ

217

99912258

ÖZEL SÜMBÜL İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KONYA

ILGIN

218

99912311

ÖZEL YAMANLAR BEDRİ ŞAŞAL ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İZMİR

KEMALPAŞA

219

99912315

ÖZEL LÜLEBURGAZ İNCİ İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KIRKLARELİ

LÜLEBURGAZ

220

99912336

ÖZELTOPKAPI FETİH ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

ZEYTİNBURNU

221

99912337

ÖZEL TOPKAPI FETİH İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

ZEYTİNBURNU

222

99912338

ÖZEL NEVŞEHİR LARA İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

NEVŞEHİR

MERKEZ

223

99912341

ÖZEL ÇAĞ FATİH İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

BÜYÜKÇEKMECE

224

99912345

ÖZEL BAHÇELİEVLER İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

225

99912350

ÖZEL YEŞİLVADİ ANAFEN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

ÜMRANİYE

226

99912351

ÖZEL HAVVA AYŞE GÜVEN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

AYDIN

SÖKE

227

99912357

ÖZEL YILDIRIMHAN MUTLU İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

MERSİN

MUT

228

99912362

ÖZEL ÖZCAN ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

BALIKESİR

EDREMİT

229

99912364

ÖZEL UFUK ŞERİFE COŞKUN ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

ANTALYA

ALANYA

230

99912454

ÖZEL NİL DİCLEKENT İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

DİYARBAKIR

KAYAPINAR

231

99912465

ÖZEL GÜLBAHAR HATUN FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

TRABZON

AKÇAABAT

232

99912515

ÖZEL YILDIRIMHAN TEKALAN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

MERSİN

ANAMUR

233

99912522

ÖZEL BURÇ CEYHAN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ADANA

CEYHAN

234

99912528

ÖZEL KIRIKHAN BAŞAK İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

HATAY

KIRIKHAN

235

99912529

ÖZEL SULTAN MURAT FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

SİVAS

MERKEZ

236

99912536

ÖZEL ATLANTİK İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANKARA

ÇANKAYA

237

99912540

ÖZEL ÇAĞLAYAN UFUK İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

MUŞ

MERKEZ

238

99912558

ÖZEL MUSTAFA YELKENOĞLU ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KAYSERİ

MELİKGAZİ

239

99912571

ÖZEL ÇAMLICA ANAFEN ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

240

99912586

ÖZEL ÇENGELKÖY ZEKA KÜPÜ ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

241

99912588

ÖZEL ALİ KENGER ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KAHRAMANMARAŞ

ONİKİŞUBAT

242

99912589

ÖZEL PEMBE MAVİ KELEBEKLER ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İZMİR

GAZİEMİR

243

99912591

ÖZEL CEMAL ŞAŞMAZ KOLEJİ

Özel Anadolu Lisesi

ANKARA

KEÇİÖREN

244

99912712

ÖZEL SAMANYOLU ERTUĞRULGAZİ FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ESKİŞEHİR

TEPEBAŞI

245

99912753

ÖZEL DARICA FATİH FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

KOCAELİ

DARICA

246

99912756

ÖZEL BURÇ SEYHAN KIZ FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ADANA

ÇUKUROVA

247

99912774

ÖZEL YAMANLAR MALHUN HATUN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İZMİR

MENEMEN

248

99912786

ÖZEL DİCLE FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

DİYARBAKIR

KAYAPINAR

249

99912787

ÖZEL SABAHATTİN ZAİM ANAFEN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

ÜMRANİYE

250

99912788

ÖZEL BAŞAKŞEHİR BURÇ İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

251

99912789

ÖZEL BAŞAKŞEHİR BURÇ ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

252

99912790

ÖZEL TOROS KAYNAK İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANTALYA

SERİK

253

99912793

ÖZEL CAHİT NAKIBOĞLU İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

254

99912800

ÖZEL SULTAN ALPARSLAN EĞİTİM KURUMLARI BURHANETTİN AKHAN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KARS

MERKEZ

255

99912802

ÖZELTOPKAPI FETİH FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İSTANBUL

ZEYTİNBURNU

256

99912805

ÖZEL MAHMUT BAYRAM İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

BALIKESİR

GÖNEN

257

99912806

ÖZEL FEZA BERK ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

SAMSUN

İLKADIM

258

99912807

ÖZEL SAMANYOLU GÜLBAHAR ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI

259

99912815

ÖZEL KUDRET ÜNAL İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANKARA

ŞEREFLİKOÇHİSAR

260

99912817

ÖZEL NİLÜFER YILDIRIM İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

BURSA

YILDIRIM

261

99912822

ÖZEL HAYAT UFUK İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANTALYA

ALANYA

262

99912827

ÖZEL YAMANLAR MUSTAFA SIK İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İZMİR

GÜZELBAHÇE

263

99912844

ÖZELTUNAGÜR İSTİKBAL İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ŞIRNAK

CİZRE

264

99912846

ÖZEL HATİCE AVCI İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

HAKKARİ

MERKEZ

265

99912848

ÖZEL DARICA FATİH İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

KOCAELİ

DARICA

266

99912885

ÖZEL ÜMRAN ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

KÜTAHYA

TAVŞANLI

267

99912886

ÖZEL LEVENT PAPATYA FATİH ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İSTANBUL

BEŞİKTAŞ

268

99913039

ÖZEL MUSTAFA YELKENOĞLU FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

KAYSERİ

MELİKGAZİ

269

99913061

ÖZEL ÇAĞLAYAN BARAN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ŞANLIURFA

VİRANŞEHİR

270

99913064

ÖZEL AZİZİYE FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ERZURUM

PALANDÖKEN

271

99913072

ÖZEL KARŞIYAKA YAMANLAR İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İZMİR

KARŞIYAKA

272

99913101

ÖZEL BOĞAZİÇİ MEHMET AYDOĞAN FATİH İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

SARIYER

273

99913112

ÖZEL TOKAT İPEK İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

TOKAT

MERKEZ

274

99913118

ÖZEL NİZAMİYE İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

AĞRI

MERKEZ

275

99913124

ÖZEL HAŞAN TANIK İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANKARA

YENİMAHALLE

276

99913129

ÖZEL İĞDIR İBRAHİM AVCI İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İĞDIR

MERKEZ

277

99913140

ÖZEL TARSUS BAHAR ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

MERSİN

TARSUS

278

99913141

ÖZEL MERVE GÜVENTAŞ FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

KONYA

KARATAY

279

99913142

ÖZEL BOĞAZİÇİ FATİH MELAHATAKSOY ANADOLU LİSESİ -

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

SARIYER

280

99913144

ÖZEL YEKTA İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANKARA

SİNCAN

281

99913150

ÖZEL BURÇ YAĞMUR İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ŞIRNAK

MERKEZ

282

99943407

ÖZEL BAŞAKŞEHİR BURÇ FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

283

99943431

ÖZEL MEHMET SIDDIK TEKİN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

BATMAN

MERKEZ

284

99943466

ÖZEL BOLU FATİH YUMURCAK DÜNYASI ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

BOLU

MERKEZ

285

99943485

ÖZEL SEMA ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

AKSARAY

MERKEZ

286

99944094

ÖZEL ALPARSLAN ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

TRABZON

ORTAHİSAR

287

99944632

ÖZEL SAFİYE SULTAN FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

288

99944645

ÖZEL TOROS AKDENİZ ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

ANTALYA

KONYAALTI

289

99944794

ÖZEL FIRAT MİRAY ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

BALIKESİR

KARESİ

290

99944809

ÖZEL YAVUZ SELİM GONCA ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

ELAZIĞ

MERKEZ

291

99945019

ÖZEL ZAFER FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

292

99945449

ÖZEL GÜMÜŞHANE BAHAR İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

GÜMÜŞHANE

MERKEZ

293

99945462

ÖZEL ERKUL TUNAGÜR İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KOCAELİ

BAŞİSKELE

294

99945483

ÖZEL ORHANGAZİ İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

BİLECİK

BOZÜYÜK

295

99945519

ÖZEL KAHRAMANKENT FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

KAHRAMANMARAŞ

ONİKİŞUBAT

296

99945599

ÖZEL KAHRAMANKENT İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KAHRAMANMARAŞ

ONİKİŞUBAT

297

99945615

ÖZEL ERKUL TUNAGÜR FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

KOCAELİ

BAŞİSKELE

298

99945616

ÖZEL ERKUL TUNAGÜR ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KOCAELİ

BAŞİSKELE

299

99945642

ÖZEL ÇAĞLAYAN TEVHİDE HATUN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

300

99945662

ÖZEL FEZA BERK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Özel Sosyal Bilimler Lisesi

SAMSUN

İLKADIM

301

99945663

ÖZEL MERVE MEHMET ÖZDEMİR İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KONYA

SELÇUKLU

302

99945664

ÖZEL BOĞAZİÇİ ABDULLAH ÇAKAR FATİH ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

SARIYER

303

99945667

ÖZEL İSTİNYE FATİH FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İSTANBUL

SARIYER

304

99945689

ÖZEL FATİH GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ

Özel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

305

99945752

ÖZEL YAVUZ SELİM MUSTAFA SABUNCU FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ELAZIĞ

MERKEZ

306

99945816

ÖZEL NUREDDİN ZENGİ ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

HATAY

ANTAKYA

307

99945965

ÖZEL ATLANTİK AHMET ULUSOY SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Özel Sosyal Bilimler Lisesi

ANKARA

GÖLBAŞI

308

99946020

ÖZELGÜNDÜZALP RABİA HATUN LİSESİ

Özel Genel Lise

MANİSA

TURGUTLU

309

99946488

ÖZEL NİLÜFER FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

BURSA

NİLÜFER

310

99946804

ÖZELANAFEN ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

311

99946875

ÖZEL MERTER İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

MUĞLA

BODRUM

312

99947460

ÖZEL MEHMET ALİ İLBAYLI ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

SİİRT

MERKEZ

313

99947467

ÖZEL MUNZUR ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

TUNCELİ

MERKEZ

314

99947468

ÖZEL MUNZUR FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

TUNCELİ

MERKEZ

315

99947605

ÖZEL HUZUR İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANKARA

KAZAN

316

99947668

ÖZELTOPKAPI FETİH ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İSTANBUL

ZEYTİNBURNU

317

99947702

ÖZEL M.İHSAN ARSLAN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

DİYARBAKIR

SİLVAN

318

99948270

ÖZEL YAMANLAR BEDRİ ŞAŞAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

İZMİR

KEMALPAŞA

319

99948271

ÖZEL YAMANLAR MALHUN HATUN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

İZMİR

MENEMEN

320

99948286

ÖZEL ŞEHZADE MEHMET FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

MANİSA

YUNUSEMRE

321

99948295

ÖZEL YILDIRIMHAN BURÇ FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

MERSİN

YENİŞEHİR

322

99948348

ÖZEL BALIKESİR FIRAT FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

BALIKESİR

KARESİ

323

99948366

ÖZEL ÜFTADE FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

UŞAK

MERKEZ

324

99948375

ÖZEL ERKUL TUNAGÜR ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

KOCAELİ

BAŞİSKELE

325

99948404

ÖZEL ÇAĞLAYAN TEVHİDE HATUN FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

326

99948484

ÖZEL SEMA FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

AKSARAY

MERKEZ

327

99948498

ÖZEL KONURALP FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

KÜTAHYA

MERKEZ

328

99948686

ÖZEL MEHMET SIDDIK TEKİN FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

BATMAN

MERKEZ

329

99948731

ÖZEL PİRİ REİS İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

MUĞLA

MENTEŞE

330

99948839

ÖZEL RAFET KAHRAMAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

BURSA

NİLÜFER

331

99948844

ÖZEL SAMANYOLU CEMAL ŞAŞMAZ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

ANKARA

KEÇİÖREN

332

99948930

ÖZEL ERKUL BAHAR İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KOCAELİ

KÖRFEZ

333

99948967

ÖZEL AKASYA SAMANYOLU ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ANKARA

POLATLI

334

99948992

ÖZEL KILIÇASLAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

KAYSERİ

KOCASİNAN

335

99949005

ÖZEL SUNGURBEY ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

NİĞDE

MERKEZ

336

99949011

ÖZEL ALTIN BAŞAK BEDRİ AYHAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

İSPARTA

MERKEZ

337

99949066

ÖZEL FATİH TOPKAPI ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

İSTANBUL

ZEYTİNBURNU

338

99949123

ÖZEL TOKAT İPEK ANAOKULU

Özel Türk Okulöncesi Kurumu

TOKAT

MERKEZ

339

99949140

ÖZEL İSTANBUL FATİH ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

340

99949141

ÖZEL İSTANBUL FATİH İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

BAHÇELİ EVLER

341

99949146

ÖZEL MENDERES İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ARTVİN

MERKEZ

342

99949157

ÖZEL YILDIRIMHAN BURAK İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

MERSİN

SİLİFKE

343

99949158

ÖZEL ORTAKÖY REFERANS İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

BEŞİKTAŞ

344

99949164

ÖZELANAFEN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

345

99949178

ÖZEL SERHAT İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

VAN

ERCİŞ

346

99949183

ÖZEL FEZA BERK İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

SAMSUN

İLKADIM

347

99949192

ÖZELALAATTİNZENGİNER COŞKUN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

PENDİK

348

99949217

ÖZEL NAMIK TANIK İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ÇANKIRI

MERKEZ

349

99949248

ÖZEL ÖZCAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

BALIKESİR

EDREMİT

350

99949288

ÖZEL SERHAT NEVBAHAR İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

VAN

İPEKYOLU

351

99949298

ÖZELYELKENOĞLU İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KAYSERİ

MELİKGAZİ

352

99949634

ÖZEL YAMANLAR BEDRİ ŞAŞAL FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İZMİR

KEMALPAŞA

353

99949637

ÖZEL GÜZELBAHÇE YAMANLAR ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İZMİR

GÜZELBAHÇE

354

99949729

ÖZEL TOROS YAĞMUR ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

ANTALYA

MURATPAŞA

355

99949902

KDZ. EREĞLİ ÖZEL FATİH FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ZONGULDAK

EREĞLİ

356

99950006

ÖZEL BOĞAZİÇİ FATİH FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İSTANBUL

SARIYER

357

99950010

ÖZEL MARDİN SAFİYE- BEŞİR ATAK FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

MARDİN

KIZILTEPE

358

99950177

ÖZEL KIZILIRMAK FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

KIRIKKALE

MERKEZ

359

99950193

ÖZEL SUNGURBEY FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

NİĞDE

MERKEZ

360

99950314

ÖZEL NUREDDİN ZENGİ LEMAN NARİN FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

HATAY

ANTAKYA

361

99950428

ÖZEL ÜMİT İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

MUĞLA

MİLAS

362

99950444

ÖZEL ÇORUM SAMANYOLU ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

ÇORUM

MERKEZ

363

99950468

ÖZEL ŞAHİKA FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

RİZE

MERKEZ

364

99950476

ÖZEL KIZILIRMAK GONCA ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KIRIKKALE

YAHŞİ HAN

365

99950502

ÖZEL MERTER ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

MUĞLA

BODRUM

366

99950503

ÖZEL FEZA BERK FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

SAMSUN

İLKADIM

367

99950527

ÖZEL ALİ KENGER FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

KAHRAMANMARAŞ

ONİKİŞUBAT

368

99950619

ÖZEL NİLÜFER BADEMLİ İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

BURSA

MUDANYA

369

99950644

ÖZEL SERVERGAZİ SABİHA SÜT İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

370

99950659

ÖZEL HOŞGÖRÜ FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

OSMANİYE

MERKEZ

371

99950660

ÖZEL HOŞGÖRÜ ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

OSMANİYE

MERKEZ

372

99950669

ÖZEL NURETTİN TOPÇU İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANKARA

YENİMAHALLE

373

99950683

ÖZEL ATLANTİK FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ANKARA

ÇANKAYA

374

99950686

ÖZEL ATLANTİK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Özel Sosyal Bilimler Lisesi

ANKARA

ÇANKAYA

375

99950687

ÖZEL ATLANTİK ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ANKARA

ÇANKAYA

376

99950692

ÖZEL HURİYE BOYDAK İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

SİNOP

MERKEZ

377

99950694

ÖZEL İSTANBUL ANAFEN FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İSTANBUL

MALTEPE

378

99950695

ÖZEL İSTANBUL ANAFEN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

MALTEPE

379

99950696

ÖZEL ÇAĞLAYAN ÖMER TÜRKMEN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

380

99950715

ÖZEL MEHMET EROĞLU İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANKARA

PURSAKLAR

381

99950717

ÖZEL FATİH GAZİOSMANPAŞA İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

GAZİOSMANPAŞA

382

99950771

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ FATİH ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

BÜYÜKÇEKMECE

383

99950811

ÖZEL İSTANBUL FATİH FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İSTANBUL

BAHÇELİ EVLER

384

99950834

ÖZEL SAFİYE SULTAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

385

99950895

ÖZEL SERVERGAZİ ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

386

99951155

ÖZEL KIZILIRMAK GONCA ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

KIRIKKALE

MERKEZ

387

99951658

ÖZEL DÜZCE FATİH FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

DÜZCE

MERKEZ

388

99951846

ÖZEL ERKUL FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

KOCAELİ

BAŞİSKELE

389

99951947

ÖZEL TOROS YAĞMUR FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ANTALYA

MURATPAŞA

390

99951961

ÖZEL İSTANBUL COŞKUN ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İSTANBUL

MALTEPE

391

99951962

ÖZEL İSTANBUL COŞKUN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

MALTEPE

392

99951977

ÖZEL ÇORLU SAFİR İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

TEKİRDAĞ

ÇORLU

393

99951978

ÖZEL ÇORLU FATİH ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

TEKİRDAĞ

ÇORLU

394

99951979

ÖZEL ÇORLU FATİH FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

TEKİRDAĞ

ÇORLU

395

99952151

ÖZEL YILDIRIMHAN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MERSİN

YENİŞEHİR

396

99952153

ÖZEL EMİNE NAKIBOĞLU ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

397

99952155

ÖZEL TURGUT ÖZAL ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MALATYA

BATTALGAZİ

398

99952159

ÖZEL ALTINBAŞAK BEDRİ AYHAN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSPARTA

MERKEZ

399

99952163

ÖZEL ÜFTADE ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

UŞAK

MERKEZ

400

99952166

ÖZEL OTLUKBELİ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ERZİNCAN

MERKEZ

401

99952167

ÖZEL FİRDEVS SAKA ORTAOKULU

Öze! Türk Ortaokulu

KASTAMONU

MERKEZ

402

99952171

ÖZEL ÇAMLICA ANAFEN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

403

99952174

ÖZEL BİRLİK ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MANİSA

SOMA

404

99952178

ÖZEL AYDINLIK ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

AYDIN

NAZİLLİ

405

99952184

ÖZEL ŞEHİT FETHİ BEY ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MUĞLA

FETHİYE

406

99952185

ÖZEL BAKIRKÖY ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

BAKIRKÖY

407

99952188

ÖZEL SAKARYA FATİH ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

SAKARYA

ERENLER

408

99952189

ÖZEL MERVE MERAM ABDULLAH AYMAZ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KONYA

MERAM

409

99952190

ÖZEL FEZA ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

SAMSUN

ATAKUM

410

99952191

ÖZEL SEMA ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

AKSARAY

MERKEZ

411

99952192

ÖZEL İLKBAHAR ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BURSA

NİLÜFER

412

99952193

ÖZEL AZİZİYE ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ERZURUM

PALANDÖKEN

413

99952194

ÖZEL SUNGURBEY ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

NİĞDE

MERKEZ

414

99952214

ÖZEL NİLÜFER BADEMLİ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BURSA

MUDANYA

415

99952219

ÖZEL SERVERGAZİ SABİHA SÜT ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

416

99952225

ÖZEL NURETTİN TOPÇU ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANKARA

YENİMAHALLE

417

99952230

ÖZEL ÜMİT ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MUĞLA

MİLAS

418

99952233

ÖZEL ANTALYA TOROS ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANTALYA

MURATPAŞA

419

99952235

ÖZEL EDİRNE LALE ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

EDİRNE

MERKEZ

420

99952238

ÖZEL ERDEMLİ YİLD1RIMHAN İBRAHİM GÜL ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MERSİN

ERDEMLİ

421

99952240

ÖZEL BAKIŞ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

ESENLER

422

99952241

ÖZEL ÜLKÜ ULUSOY ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANKARA

SİNCAN

423

99952244

ÖZEL BETÜL ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MANİSA

KIRKAĞAÇ

424

99952261

ÖZEL YAVUZ SELİM-GÜZİDE HANIM ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ELAZIĞ

MERKEZ

425

99952274

ÖZEL RAHİME BATU ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MALATYA

YEŞİLYURT

426

99952275

GİRESUN ÖZEL ÇAĞRI ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

GİRESUN

MERKEZ

427

99952276

ÖZEL ZENGİ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

HATAY

ANTAKYA

428

99952283

ÖZEL YAMANLAR ÖZYURT ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İZMİR

BORNOVA

429

99952285

ÖZEL MERVE SELÇUKLU ABDULLAH AYMAZ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KONYA

SELÇUKLU

430

99952298

ÖZEL ZUHAL ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MANİSA

SALİHLİ

431

99952311

ÖZEL ŞAHİKA SALİH KALKAVAN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

RİZE

MERKEZ

432

99952314

ÖZEL BURÇ MELTEM ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MUĞLA

DALAMAN

433

99952316

ÖZEL BATMAN İRFAN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BATMAN

MERKEZ

434

99952317

ÖZEL DÜZCE FATİH ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

DÜZCE

MERKEZ

435

99952318

ÖZEL MEHMET DÖĞME ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KİLİS

MERKEZ

436

99952320

ÖZEL NİLÜFER SAFVET ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BURSA

İNEGÖL

437

99952321

ÖZEL CELAL DEĞER ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

SİİRT

MERKEZ

438

99952324

ÖZEL AFİTAB ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

GAZİANTEP

NİZİP

439

99952330

ÖZEL MERTER ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

GÜNGÖREN

440

99952333

ÇAYCUMA KOLEJİ ÖZEL ÇAYCUMA ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ZONGULDAK

ÇAYCUMA

441

99952354

ÖZEL BÜYÜK KILIÇASLAN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KIRŞEHİR

MERKEZ

442

99952361

ÖZEL HOŞGÖRÜ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

OSMANİYE

MERKEZ

443

99952362

ÖZELERKULORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KOCAELİ

BAŞİSKELE

444

99952366

ÖZEL ALPASLAN ALİ CAN. ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BURDUR

MERKEZ

445

99952369

ÖZEL TOROS SEMA ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANTALYA

MANAVGAT

446

99952370

ÖZEL ERGİN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

YOZGAT

MERKEZ

447

99952374

ALAŞEHİR ÖZEL GAYE ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MANİSA

ALAŞEHİR

448

99952375

ÖZEL KIZILIRMAK ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KIRIKKALE

YAHŞİHAN

449

99952379

ÖZEL GÜMÜŞ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

HATAY

PAYAS

450

99952380

ÖZEL HULUSİ BEY ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BİNGÖL

MERKEZ

451

99952381

ÖZEL SULTAN MURAT ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

SİVAS

MERKEZ

452

99952383

ÖZEL YAVUZ SELİM ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KÜTAHYA

TAVŞANLI

453

99952385

ÖZEL KONURALP ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KÜTAHYA

MERKEZ

454

99952386

ÖZEL BOLU ALADAĞ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BOLU

MERKEZ

455

99952388

ÖZEL GÜLEN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

HATAY

İSKENDERUN

456

99952393

ÖZEL BAHÇELİEVLER OKULUM ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

457

99952394

ÖZEL SİLİVRİ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

SİLİVRİ

458

99952399

ÖZEL GÜLBAHAR HATUN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

TRABZON

AKÇAABAT

459

99952400

ÖZEL TURHAL YILDIRIM ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

TOKAT

TURHAL

460

99952409

ÖZEL FEYZA ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

TEKİRDAĞ

SÜLEYMANPAŞA

461

99952411

ÖZEL CEYHAN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KAHRAMANMARAŞ

ELBİSTAN

462

99952415

ÖZEL YAMANLAR ZÜBEYDE HANIM ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İZMİR

MENEMEN

463

99952416

ÖZEL İBRAHİM AVCI ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANKARA

KEÇİÖREN

464

99952417

ÖZEL YENİ SERHAT ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

OSMANİYE

KADİRLİ

465

99952422

ÖZEL NİLÜFER İREM ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BURSA

MUSTAFAKEMALPAŞ

A

466

99952425

ÖZEL GEVHER HATUN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KARAMAN

MERKEZ

467

99952427

ÖZEL İSTİKBAL ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KAYSERİ

MELİKGAZİ

468

99952429

ÖZEL GÜLPEMBE ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

GAZİANTEP

İSLAHİYE

469

99952430

ÖZEL ÖZCAN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BALIKESİR

EDREMİT

470

99952431

ÖZEL GÖKKUŞAĞI ANAFEN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

AFYONKARAHİSAR

BOLVADİN

471

99952432

ÖZEL IRMAK ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KÜTAHYA

GEDİZ

472

99952434

ÖZEL UFUK BİLGE ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANTALYA

GAZİPAŞA

473

99952447

ÖZEL ÇANAKKALE GÖKKUŞAĞI ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ÇANAKKALE

MERKEZ

474

99952451

ÖZEL BOYABAT YILDIZ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

SİNOP

BOYABAT

475

99952452

ÖZEL GÖNÜL ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KONYA

BEYŞEHİR

476

99952454

ÖZELTOROS GÜVEN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANTALYA

KEMER

477

99952457

ÖZEL BURÇ ÇUKUROVA ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ADANA

SEYHAN

478

99952462

ÖZEL BAHAR ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KÜTAHYA

SİMAV

479

99952466

ÖZEL ÇAĞLAYAN GÜL AYDIN MİRKELAM ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ŞANLIURFA

BİRECİK

480

99952471

ÖZEL YILDIRIMHAN EĞİTİM KURUMLARI BAHAR ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MERSİN

TARSUS

481

99952472

ÖZEL TOROS FİNİKE ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANTALYA

FİNİKE

482

99952474

ÖZEL DİYARBAKIR DİCLE FIRAT ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

DİYARBAKIR

KAYAPINAR

483

99952478

ÖZEL YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

MALTEPE

484

99952480

ÖZEL SEVGİ ÇİÇEĞİ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BİLECİK

MERKEZ

485

99952492

ÖZEL MERZİFON AHİ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

AMASYA

MERZİFON

486

99952496

ÖZEL HURİYE BOYDAK ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

SİNOP

MERKEZ

487

99952497

ÖZEL ÇAĞLAYAN ÖMER TÜRKMEN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ŞANLIURFA

KARAKÖPRÜ

488

99952500

ÖZEL MEHMET EROĞLU ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANKARA

PURSAKLAR

489

99952501

ÖZEL FATİH GAZİOSMANPAŞA ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

GAZİOSMANPAŞA

490

99952506

ÖZEL DELTA ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

SAMSUN

BAFRA

491

99952511

ÖZEL ÖZ MUNZUR ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

TUNCELİ

MERKEZ

492

99952513

ÖZEL SÜMBÜL ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KONYA .

ILGIN

493

99952518

ÖZEL LÜLEBURGAZ İNCİ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KIRKLARELİ

LÜLEBURGAZ

494

99952522

ÖZELTOPKAPI FETİH ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

ZEYTİNBURNU

495

99952523

ÖZEL NEVŞEHİR LARA ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

NEVŞEHİR

MERKEZ

496

99952524

ÖZEL ÇAĞ FATİH ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

BÜYÜKÇEKMECE

497

99952525

ÖZEL BAHÇELİEVLER ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

498

99952527

ÖZEL YEŞİLVADİ ANAFEN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

ÜMRANİYE

499

99952528

ÖZEL HAVVA AYŞE GÜVEN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

AYDIN

SÖKE

500

99952530

ÖZEL YILDIRIMHAN MUTLU ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MERSİN

MUT

501

99952532

ÖZEL KIRIKHAN BAŞAK ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

HATAY

KIRIKHAN

502

99952535

ÖZEL ÇAĞLAYAN UFUK ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MUŞ

MERKEZ

503

99952542

ÖZEL HATİCE AVCI ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

HAKKARİ

MERKEZ

504

99952543

ÖZEL DARICA FATİH ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KOCAELİ

DARICA

505

99952559

ÖZEL ÇAĞLAYAN BARAN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ŞANLIURFA

VİRANŞEHİR

506

99952569

ÖZEL BOĞAZİÇİ FATİH ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

SARIYER

507

99952572

ÖZEL TOKAT İPEK ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

TOKAT

MERKEZ

508

99952573

ÖZEL NİZAMİYE ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

AĞRI

MERKEZ

509

99952576

ÖZEL HAŞAN TANIK ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANKARA

YENİMAHALLE

510

99952578

ÖZEL İĞDIR İBRAHİM AVCI ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İĞDIR

MERKEZ

511

99952579

ÖZEL YEKTA ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANKARA

SİNCAN

512

99952580

ÖZEL BURÇ YAĞMUR ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ŞIRNAK

MERKEZ

513

99952583

ÖZEL İSTANBUL COŞKUN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

MALTEPE

514

99952585

ÖZEL ÇORLU SAFİR ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

TEKİRDAĞ

ÇORLU

515

99952593

ÖZEL REŞAT KAZANCI ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BİTLİS .

MERKEZ

516

99952594

ÖZEL BALIKESİR FIRAT ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BALIKESİR

KARESİ

517

99952596

ÖZEL YAMANLAR IŞIK ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İZMİR

KARABAĞLAR

518

99952608

KDZ.EREGLİ ÖZEL FATİH ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ZONGULDAK

EREĞLİ

519

99952619

ÖZEL BURÇ ÖGE ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ADANA

ÇUKUROVA

520

99952620

ÖZEL ŞİŞLİ REFERANS ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

5İ5Lİ

521

99952622

ÖZEL UFUK ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MANİSA

KULA

522

99952628

ÖZEL NİL ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

DİYARBAKIR

KAYAPINAR

523

99952629

ÖZEL EMİNBEY ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MANİSA

AKHİSAR

524

99952630

ÖZEL REYHAN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KONYA

AKŞEHİR

525

99952632

ÖZEL UFUK ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANTALYA

ALANYA

526

99952634

ÖZEL NİLÜFER COŞKUN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

MALTEPE

527

99952636

ÖZEL AVCILAR FATİH ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

AVCILAR

528

99952637

ÖZEL ALPARSLAN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

TRABZON

ORTAHİSAR

529

99952638

ÖZEL ÇORUM İLKADIM ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ÇORUM

MERKEZ

530

99952643

ÖZEL İKBAL ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ADIYAMAN

MERKEZ

531

99952645

ÖZEL DOLUNAY ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ORDU

FATSA

532

99952646

ÖZEL BARTIN FATİH ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BARTIN

MERKEZ

533

99952649

ÖZEL MERVE ŞAHİKA ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KONYA

EREĞLİ

534

99952652

ÖZEL SAHİL ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ORDU

ALTINORDU

535

99952654

ÖZEL YILDIZ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BURDUR

BUCAK

536

99952656

ÖZEL GONCA ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

AYDIN

DİDİM

537

99952657

ÖZEL SANDIKLI ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

AFYONKARAHİSAR

SANDIKLI

538

99952658

ÖZEL ÇAYELİ ŞAHİKA ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

RİZE

ÇAYELİ

539

99952659

ÖZEL ZÜMRÜT ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BALIKESİR

BANDIRMA

540

99952660

ÖZEL KAZIM CİNGÖZ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KONYA

SEYDİŞEHİR

541

99952662

ÖZEL BEYPAZARI SAMANYOLU ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANKARA

BEYPAZARI

542

99952663

ÖZEL YÜKSEL SARIKAYA ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANKARA

YENİMAHALLE

543

99952664

ÖZEL MARDİN SAFİYE-BEŞİR ATAK ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MARDİN

KIZILTEPE

544

99952685

ÖZEL TOROS AKDENİZ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANTALYA

KONYAALTI

545

99952693

ÖZEL YAMANLAR ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İZMİR

KARABAĞLAR

546

99952702

ÖZEL ÇAĞLAYAN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ŞANLIURFA

HALİLİYE

547

99952704

ÖZELSERVERGAZİ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

DENİZLİ

PAMUKKALE

548

99952712

ÖZEL YILMAZ AKANSU ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KAYSERİ

MELİKGAZİ

549

99952718

ÖZEL ATLANTİK ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANKARA

ÇANKAYA

550

99952721

ÖZEL ŞEHZADE MEHMET ORTAOKULU

Özel türk Ortaokulu

MANİSA

YUNUSEMRE

551

99952723

ÖZEL FARK ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

BAKIRKÖY

552

99952768

ÖZEL AKASYA SAMANYOLU ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANKARA

POLATLI

553

99952777

ÖZEL NİL DİCLEKENT ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

DİYARBAKIR

KAYAPINAR

554

99952783

ÖZEL YILDIRIMHAN TEKALAN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MERSİN

ANAMUR

555

99952784

ÖZEL BURÇ CEYHAN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ADANA

CEYHAN

556

99952800

ÖZEL SABAHATTİN ZAİM ANAFEN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

ÜMRANİYE

557

99952801

ÖZEL BAŞAKŞEHİR BURÇ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

558

99952802

ÖZEL TOROS KAYNAK ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANTALYA

SERİK

559

99952803

ÖZEL CAHİT NAKIBOĞLU ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

560

99952804

ÖZEL SULTAN ALPARSLAN EĞİTİM KURUMLARI BURHANETTİN AKHAN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KARS

MERKEZ

561

99952806

ÖZEL MAHMUT BAYRAM ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BALIKESİR

GÖNEN

562

99952807

ÖZEL SAMANYOLU GÜLBAHAR ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI

563

99952809

ÖZEL KUDRET ÜNAL ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANKARA

ŞEREFLİKOÇHİSAR

564

99952810

ÖZEL NİLÜFER YILDIRIM ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BURSA

YILDIRIM

565

99952813

ÖZEL YAMANLAR MUSTAFA ŞIK ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İZMİR

GÜZELBAHÇE

566

99952815

ÖZEL TUNAGÜR İSTİKBAL ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ŞIRNAK

CİZRE

567

99952836

ÖZEL GÜMÜŞHANE BAHAR ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

GÜMÜŞHANE

MERKEZ

568

99952839

ÖZEL ERKUL TUNAGÜR ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KOCAELİ

BAŞİSKELE

569

99952841

ÖZEL ORHANGAZİ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BİLECİK

BOZÜYÜK

570

99952849

ÖZEL KAHRAMANKENT ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KAHRAMANMARAŞ

ONİKİŞUBAT

571

99952862

ÖZEL MERTER ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MUĞLA

BODRUM

572

99952870

ÖZEL HUZUR ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANKARA

KAZAN

573

99952871

ÖZEL M.İHSAN ARSLAN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

DİYARBAKIR

SİLVAN

574

99952879

ÖZEL PİRİ REİS ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MUĞLA

MENTEŞE

575

99952883

ÖZEL ERKUL BAHAR ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KOCAELİ

KÖRFEZ

576

99952895

ÖZEL İSTANBUL FATİH ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

577

99952897

ÖZEL MENDERES ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ARTVİN

MERKEZ

578

99952901

ÖZEL YILDIRIMHAN BURAK ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MERSİN

SİLİFKE

579

99952902

ÖZEL ORTAKÖY REFERANS ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

BEŞİKTAŞ

580

99952904

ÖZEL ANAFEN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

581

99952907

ÖZEL SERHAT ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

VAN

ERCİŞ

582

99952909

ÖZEL FEZA BERK ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

SAMSUN

İLKADIM

583

99952910

ÖZEL ALAATTİN ZENGİNER COŞKUN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

PENDİK

584

99952912

ÖZEL NAMIK TANIK ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ÇANKIRI

MERKEZ

585

99952914

ÖZEL SERHAT N EV BAHAR ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

VAN

İPEKYOLU

586

99952915

ÖZEL YELKENOĞLU ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KAYSERİ

MELİKGAZİ

587

99952925

ÖZEL BORNOVA YAMANLAR YUMURCAK DÜNYASI ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İZMİR

BORNOVA

588

99952964

ÖZEL GAZİEMİR YAMANLAR İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İZMİR

GAZİEMİR

589

99952965

ÖZEL GAZİEMİR YAMANLAR ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İZMİR

GAZİEMİR

590

99953127

ÖZEL KARŞIYAKA YAMANLAR ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İZMİR

KARŞIYAKA

591

99953136

ÖZEL KARŞIYAKA YAMANLAR YUMURCAK DÜNYASI ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İZMİR

KARŞIYAKA

592

99953142

ÖZEL ALTINBAŞAK BEDRİ AYHAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İSPARTA

MERKEZ

593

99953146

ÖZEL BURÇ KOZAN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ADANA

KOZAN

594

99953170

ÖZEL OTLUKBELİ FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ERZİNCAN

MERKEZ

595

99953171

ÖZELGÜNDÜZALP RABİA HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

MANİSA

TURGUTLU

596

99953183

ÖZEL ELAZIĞ LALEGÜL ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

ELAZIĞ

MERKEZ

597

99953189

ÖZEL MÜRÜVVET SARIFAKIOĞLU İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KAHRAMANMARAŞ

ONİKİŞUBAT

598

99953194

ÖZEL KARABÜK FATİH İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KARABÜK

SAFRANBOLU

599

99953195

ÖZEL KARABÜK FATİH ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KARABÜK

SAFRANBOLU

600

99953202

ÖZEL ZONGULDAK FATİH İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ZONGULDAK

MERKEZ

601

99953203

ÖZEL ZONGULDAK FATİH ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ZONGULDAK

MERKEZ

602

99953204

ÖZEL ZONGULDAK FATİH ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ZONGULDAK

MERKEZ

603

99953209

ÖZEL ÜFTADE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

UŞAK

MERKEZ

604

99953222

ÖZEL ABA İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

BAYBURT

MERKEZ

605

99953223

ÖZEL BURÇ VURAL ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ADANA

SEYHAN

606

99953224

ÖZEL BURÇ VURAL FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ADANA

SEYHAN

607

99953226

ÖZEL SULTANBEYLİ ANAFEN ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İSTANBUL

SULTANBEYLİ

608

99953227

ÖZEL SULTANBEYLİ ANAFEN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

SULTANBEYLİ

609

99953228

ÖZEL SULTANBEYLİ ANAFEN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

SULTANBEYLİ

610

99953247

ÖZEL NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ANKARA

AKYURT

611

99953248

ÖZEL NECİP FAZIL KISAKÜREK FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ANKARA

AKYURT

612

99953256

ÖZEL SAKARYA İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KIRIKKALE

MERKEZ

613

99953257

ÖZEL SAKARYA ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KIRIKKALE

MERKEZ

614

99953272

ÖZEL ŞİRİNYER YAMANLAR YUMURCAK DÜNYASI ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İZMİR

BUCA

615

99953286

ÖZEL ALTINBAŞAK ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSPARTA

MERKEZ

616

99953287

ÖZEL ALTINBAŞAK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

İSPARTA

MERKEZ

617

99953288

ÖZEL ALTINBAŞAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İSPARTA

MERKEZ

618

99953295

ÖZEL HİRA ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

619

99953296

ÖZEL BATIKENT SAMANYOLU ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

ANKARA

YENİMAHALLE

620

99953297

ÖZEL BATIKENT SAMANYOLU İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANKARA

YENİMAHALLE

621

99953299

ÖZEL BATIKENT SAMANYOLU ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANKARA

YENİMAHALLE

622

99953300

ÖZEL BATIKENT SAMANYOLU FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ANKARA

YENİMAHALLE

623

99953301

ÖZEL BATIKENT SAMANYOLU ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ANKARA

YENİMAHALLE

624

99953316

ÖZEL BAŞAK FATİH ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

625

99953323

ÖZEL ATLANTİK HACI SABRİ BADAY ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

ANKARA

ÇANKAYA '

626

99953325

ÖZEL ATLANTİK HACI SABRİ BADAY İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANKARA

ÇANKAYA

627

99953326

ÖZEL ATLANTİK HACI SABRİ BADAY ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANKARA

ÇANKAYA

628

99953350

ÖZEL ÇAMLICA ANAFEN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

629

99953351

ÖZEL ÇAMLICA ANAFEN FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

630

99953353

ÖZEL DR. ZEYNEL ABİDİN ERDEM ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

BAYRAMPAŞA

631

99953354

ÖZEL DR. ZEYNELABİDİN ERDEM İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

BAYRAMPAŞA

632

99953367

ÖZEL LEYLA HANIM ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

DİYARBAKIR

KAYAPINAR

633

99953394

ÖZEL ANTALYA TOROS AKDENİZ FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ANTALYA

DÖŞEMEALTI

634

99953396

ÖZEL ANTALYA TOROS AKDENİZ ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ANTALYA

DÖŞEM EALTI

635

99953449

ÖZEL ÇAYIROVA FATİH İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KOCAELİ

ÇAYIROVA

636

99953451

ÖZEL ÇAYIROVA FATİH ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KOCAELİ

ÇAYIROVA

637

99953453

ÖZEL HAFİZE OKAN FATİH ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KOCAELİ

ÇAYIROVA

638

99953472

ÖZEL FERHAN NAKIBOĞLU INTERNATIONAL SCHOOL

Özel Uluslararası ilköğretim Kurumu

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

639

99953485

ÖZELTOROS SEMA FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ANTALYA

MANAVGAT

640

99953488

ÖZEL YENİŞEHİR YILDIRIMHAN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

MERSİN

YENİŞEHİR

641

99953517

ÖZELTOROS KUMLUCA ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANTALYA

KUMLUCA

642

99953518

ÖZELTOROS KUMLUCA İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANTALYA

KUMLUCA

643

99953539

ÖZEL NİL ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

DİYARBAKIR

KAYAPINAR

644

99953583

ÖZEL YAMANLAR YUMURCAK DÜNYASI ANAOKULU

Özel Türk Okulöncesi Kurumu

İZMİR

GÜZELBAHÇE

645

99953598

ÖZEL GÜLBAHÇESİ ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

TOKAT

NİKSAR

646

99953633

ÖZEL İKBAL ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

ADIYAMAN

MERKEZ

647

99953937

ÖZEL SAMANYOLU ŞEFKAT ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

ANKARA

BEYPAZARI

648

99953965

ÖZEL BURÇ VURAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ADANA

SEYHAN

649

99953986

ÖZEL BURÇ SEYHAN KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ADANA

ÇUKUROVA

650

99954128

ÖZEL YAVUZ SELİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ELAZIĞ

MERKEZ

651

99954230

ÖZEL MARDİN SAFİYE-BEŞİR ATAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

MARDİN

KIZILTEPE

652

99954240

ÖZEL PİRİ REİS ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

MUĞLA

MENTEŞE

653

99954269

ÖZEL LEYLA HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

DİYARBAKIR

KAYAPINAR

654

99954271

ÖZEL LEYLA HANIM FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

DİYARBAKIR

KAYAPINAR

655

99954476

ÖZEL HOŞGÖRÜ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

OSMANİYE

MERKEZ

656

99954483

ÖZEL ZAFER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

657

99954500

ÖZEL BALIKESİR FIRAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

BALIKESİR

KARESİ

658

99954504

ÖZEL YAMANLAR ŞİFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İZMİR

GÜZELBAHÇE

659

99954508

ÖZEL SUNGURBEY ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

NİĞDE

MERKEZ

660

99954536

ÖZEL KONURALP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

KÜTAHYA

MERKEZ

661

99954561

ÖZEL SAMANYOLU GÜLBAHAR ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ .

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI

662

99954591

ÖZEL ÖZCAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

BALIKESİR

EDREMİT

663

99954610

ÖZEL FATİH SULTAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

AYDIN

NAZİLLİ

664

99954630

ÖZEL FATİH SULTAN FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

AYDIN

NAZİLLİ

665

99954643

ÖZEL TOROS YAĞMUR ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ANTALYA

MURATPAŞA

666

99954689

ÖZEL FEZA BERK ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

SAMSUN

İLKADIM

667

99954691

ÖZEL ÇAYIROVA FATİH FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

KOCAELİ

ÇAYIROVA

668

99954692

ÖZEL FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

KOCAELİ

ÇAYIROVA

669

99954713

ÖZEL ZÜMRÜT ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

MALATYA

YEŞİLYURT

670

99954714

ÖZEL DR. HAYRUNNİSA BATU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

MALATYA

BATTALGAZİ

671

99954745

ÖZEL İSTANBUL COŞKUN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

MALTEPE

672

99954746

ÖZEL İSTANBUL COŞKUN FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İSTANBUL

MALTEPE

673

99954747

ÖZEL İSTANBUL COŞKUN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

İSTANBUL

MALTEPE

674

99954813

ÖZEL CACABEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

KIRŞEHİR

MERKEZ

675

99954841

ÖZEL SULTAN MURAT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

SİVAS

MERKEZ

676

99954874

ÖZEL SERHAT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

VAN

EDREMİT

677

99954892

ÖZEL ÇORUM İLKADIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ÇORUM

MERKEZ

678

99954991

ÖZEL SERVERGAZİ GÜNAY FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

679

99955057

ÖZEL SERVERGAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

680

99955110

ÖZEL BİGA BAHAR İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ÇANAKKALE

BİGA

681

99955111

ÖZEL BİGA BAHAR ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ÇANAKKALE

BİGA

682

99955155

ÖZELTOROSFERİHA ÖPÇİN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANTALYA

KEPEZ

683

99955156

ÖZELTOROS FERİHA ÖPÇİN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANTALYA

KEPEZ

684

99955163

ÖZEL TUZLA COŞKUN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

TUZLA

685

99955164

ÖZEL TUZLA COŞKUN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

TUZLA

686

99955165

ÖZEL COŞKUN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

TUZLA

687

99955179

ÖZEL DÜZCE YILDIZ İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

DÜZCE

MERKEZ

688

99955238

ÖZEL AKASYA SAMANYOLU ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ANKARA

POLATLI

689

99955252

ÖZEL ÇORUM İLKADIM FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ÇORUM

MERKEZ

690

99955270

ÖZEL YAMANLAR BUCA İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İZMİR

BUCA

691

99955274

ÖZEL GÜLBAHAR HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

TRABZON

AKÇAABAT

692

99955293

ÖZEL BURÇ VURAL İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ADANA

SEYHAN

693

99955298

ÖZEL AZİZİYE ŞİFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ERZURUM

PALANDÖKEN

694

99955316

ÖZEL ALİ KENGER ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

KAHRAMANMARAŞ

ONİKİŞUBAT

695

99955318

ÖZEL NİLÜFER HACI KEMAL FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

BURSA

İNEGÖL

696

99955319

ÖZEL NİLÜFER HACI KEMAL ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

BURSA

İNEGÖL

697

99955382

ÖZEL NİL KOLEJİ İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

DİYARBAKIR

BİSMİL

698

99955383

ÖZEL ORTADOĞU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ŞANLIURFA

HALİLİYE

699

99955392

ÖZEL YILDIRIMHAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

MERSİN

YENİŞEHİR

700

99955394

ÖZEL FEZA SARE D AŞTAN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

SAMSUN

ATAKUM

701

99955404

ÖZEL NİLÜFER İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

BURSA

NİLÜFER

702

99955405

ÖZELSERDİVAN FATİH FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

SAKARYA

SERDİVAN

703

99955432

ÖZELSERDİVAN FATİH İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

SAKARYA

SERDİVAN

704

99955433

ÖZEL ZAİM FATİH ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

SAKARYA

SERDİVAN

705

99955434

ÖZELSERDİVAN FATİH ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

SAKARYA

SERDİVAN

706

99955441

ÖZEL DOSYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ANKARA

ÇANKAYA

707

99955463

ÖZEL HASBİ ŞAHİN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KAHRAMANMARAŞ

AFŞİN

708

99955485

ÖZEL ALİYE BOYDAK İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KAYSERİ

MELİKGAZİ

709

99955486

ÖZEL ALİYE BOYDAK ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KAYSERİ

MELİKGAZİ

710

99955498

ÖZEL İKBAL ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ADIYAMAN

MERKEZ

711

99955500

ÖZEL İKBAL ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ADIYAMAN

MERKEZ

712

99955504

ÖZEL UFUK ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ANTALYA

ALANYA

713

99955516

ÖZEL DR. ZEYNEL ABİDİN ERDEM FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İSTANBUL

BAYRAMPAŞA

714

99955517

ÖZEL DR. ZEYNEL ABİDİN ERDEM ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

BAYRAMPAŞA

715

99955519

ÖZEL DR. ZEYNEL ABİDİN ERDEM FATİH ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

İSTANBUL

BAYRAMPAŞA

716

99955579

ÖZEL NEHİR İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ARDAHAN

MERKEZ

717

99955582

ÖZEL NEHİR ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ARDAHAN

MERKEZ

718

99955628

ÖZEL SULTANBEYLİ ANAFEN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

SULTANBEYLİ

719

99955630

ÖZEL SULTANBEYLİ ANAFEN FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İSTANBUL

SULTANBEYLİ

720

99955633

ÖZEL ATAKENT FATİH İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

KÜÇÜKÇEKMECE

721

99955634

ÖZEL ATAKENT FATİH ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

KÜÇÜKÇEKMECE

722

99955639

ÖZEL KAYASEHİR BURÇ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

723

99955640

ÖZEL KAYASEHİR BURÇ İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

724

99955645

ÖZEL AHMET DOĞAN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANKARA

ÇUBUK

725

99955647

ÖZEL ASIM KÖKOĞLU FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

GAZİANTEP

ŞAHİNBEY

726

99955649

ÖZEL HAŞAN TANIK GÜLBAHÇESİ ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

ANKARA

YENİMAHALLE

727

99955657

ÖZEL FEZA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

SAMSUN

ATAKUM

728

99955659

ÖZEL ASIM KÖKOĞLU ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

GAZİANTEP

ŞAHİNBEY

729

99955661

ÖZEL ASIM KÖKOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GAZİANTEP

ŞAHİNBEY

730

99955662

ÖZEL TUNA İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

KIRKLARELİ

MERKEZ

731

99955678

ÖZEL TUNA ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KIRKLARELİ

MERKEZ

732

99955699

ÖZEL ATAŞEHİR ANAFEN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

ATAŞEHİR

733

99955700

ÖZEL ATAŞEHİR ANAFEN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

ATAŞEHİR

734

99955701

ÖZEL ATAŞEHİR ANAFEN ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İSTANBUL

ATAŞEHİR

735

99955726

ÖZEL AKASYA SAMANYOLU FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ANKARA

POLATLI

736

99955755

ÖZEL EVREN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANKARA

KEÇİÖREN

737

99955756

ÖZEL EVREN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANKARA

KEÇİÖREN

738

99955759

ÖZEL BÜYÜK ÇAMLICA ANAFEN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

739

99955761

ÖZEL BÜYÜK ÇAMLICA ANAFEN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

740

99955792

ÖZEL ÇEKMEKÖY ANAFEN ANAOKULU

Özel Türk Okulöncesi Kurumu

İSTANBUL

ÇEKMEKÖY

741

99955793

ÖZEL ÇEKMEKÖY ANAFEN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

ÇEKMEKÖY

742

99955794

ÖZEL ÇEKMEKÖY ANAFEN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

ÇEKMEKÖY

743

99955796

ÖZEL ÜMRANİYE ANAFEN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

ÜMRANİYE

744

99955797

ÖZEL ÜMRANİYE ANAFEN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

ÜMRANİYE

745

99955803

ÖZEL CEYHAN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KAHRAMANMARAŞ

ELBİSTAN

746

99955810

ÖZEL SAMİ ÇAKIR FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

İSTANBUL

BÜYÜKÇEKMECE

747

99955836

ÖZEL KURTKÖY COŞKUN ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İSTANBUL

PENDİK

748

99955839

ÖZEL SİVEREK FARABİ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ŞANLIURFA

SİVEREK

749

99955850

ÖZEL ZİRVE GÜNDÜZALP ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MANİSA

TURGUTLU

750

99955862

ÖZEL BAĞCILAR FATİH İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

BAĞCILAR

751

99955876

ÖZEL CUMHURİYET ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

KAĞITHANE

752

99955877

ÖZEL CUMHURİYET İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

İSTANBUL

KAĞITHANE

753

99956540

ÖZEL FATİH KOLEJİ SİLİVRİ ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İSTANBUL

SİLİVRİ

754

99956548

ÖZEL GÜLBAHAR ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İZMİR

KEMALPAŞA

755

99956597

ÖZEL BEYKENT FATİH ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İSTANBUL

BÜYÜKÇEKMECE

756

99956672

ÖZEL YEŞİLVADİ ANAFEN ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İSTANBUL

ÜMRANİYE

757

99956814

ÖZEL YUMURCAK DÜNYASI ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İZMİR

MENEMEN

758

99956834

ÖZEL AHMET DOĞAN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANKARA

ÇUBUK

759

99956869

ÖZEL ABA ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BAYBURT

MERKEZ

760

99956983

ÖZEL BURÇ VURAL ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ADANA

SEYHAN

761

99957074

ÖZEL BİSMİL NİL ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

DİYARBAKIR

BİSMİL

762

99957146

ÖZEL SENTEZ ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

SAKARYA

SERDİVAN

763

99957147

ÖZEL SENTEZ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

SAKARYA

SERDİVAN

764

99957148

ÖZEL SENTEZ İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

SAKARYA

SERDİVAN

765

99957164

ÖZEL SAMSUN ARMADA ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

SAMSUN

İLKADIM

766

99957183

ÖZEL BAĞCILAR FATİH ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

BAĞCILAR

767

99957209

ÖZEL FERHAN NAKİBOĞLU İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

768

99957249

ÖZEL KAYASEHİR BURÇ ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

769

99957351

ÖZEL ATAKENT FATİH ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İSTANBUL

KÜÇÜKÇEKMECE

770

99957356

ÖZEL BURSA BİREY ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

BURSA

NİLÜFER

771

99957358

ÖZEL BURSA BİREY FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

BURSA

NİLÜFER

772

99957434

ÖZEL KIRŞEHİR FİNAL ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

KIRŞEHİR

MERKEZ

773

99957459

ÖZEL DOSYA ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ANKARA

ÇANKAYA

774

99957460

ÖZEL İBRAHİM KASACI ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ANKARA

YENİMAHALLE

775

99957461

ÖZEL İBRAHİM KASACI ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANKARA

YENİMAHALLE

776

99957462

ÖZEL İBRAHİM KASACI ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

ANKARA

YENİMAHALLE

777

99957466

ÖZEL İBRAHİM KASACI FEN LİSESİ

Özel Fen Lisesi

ANKARA

YENİMAHALLE

778

99957467

ÖZEL İBRAHİM KASACI İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANKARA

YENİMAHALLE

779

99957506

ÖZEL KÜTAHYA BOĞAZİÇİ ÇÖZÜM ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KÜTAHYA

MERKEZ

780

99957618

ÖZEL MASLAK CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

İSTANBUL

SARIYER

781

99957621

ÖZEL MASLAK CUMHURİYET ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

SARIYER

782

99957719

ÖZEL ANKARA ANIL İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

ANKARA

MAMAK

783

99957729

ÖZEL KÖRFEZ AKŞAM LİSESİ

Özel Akşam Lisesi

HATAY

ARSUZ

784

99957746

ÖZEL KARS ORHANGAZİ TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

KARS

MERKEZ

785

99957812

ÖZEL İSTANBUL FATİH ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

İSTANBUL

BAHÇELİ EVLER

786

99957934

ÖZEL ATLANTİK ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

ANKARA

ÇANKAYA

787

99958187

ÖZEL BAŞAKŞEHİR BURÇ ANAOKULU

Özel Türk Okulöncesi Kurumu

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

788

99958385

ÖZEL DOSYA TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ANKARA

KEÇİÖREN

789

99958485

ÖZEL KAZAN YÜZYIL TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ANKARA

KAZAN

790

99958491

ÖZEL BİLGİFEN TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ANKARA

ALTINDAĞ

791

99958494

ÖZEL ÖNDER TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI

792

99958503

ÖZEL İSTANBUL GÜLHANE FATİH ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

FATİH

793

99958507

ÖZEL SÖĞÜT ÖZGÜN TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ANKARA

ETİMESGUT

794

99958509

ÖZEL BOZÜYÜK KENT TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

BİLECİK

BOZÜYÜK

795

99958510

ÖZEL HEDEF ONİKİ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

BAĞCILAR

796

99958511

ÖZEL ÇUBUK KAYI TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ANKARA

ÇUBUK

797

99958512

ÖZEL TAKSİM TEŞVİKİYE TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İSTANBUL

BEYOĞLU

798

99958523

ÖZEL FIRAT EĞİTİM TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ANKARA

ÇANKAYA

799

99958524

ÖZEL İSTANBUL GÜLHANE TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İSTANBUL

EYÜP

800

99958533

ÖZEL KIRIKKALE ULU ÇINAR TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

KIRIKKALE

MERKEZ

801

99958544

ÖZEL SÖĞÜT SİNCAN TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ANKARA

SİNCAN

802

99958560

ÖZEL BOĞAZİÇİ ÇÖZÜM TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

KÜTAHYA

MERKEZ

803

99958588

ÖZEL SERÇEÖNÜ TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

KAYSERİ

KOCASİNAN

804

99958589

ÖZEL SALİM FİNAL TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

AKSARAY

MERKEZ

805

99958605

ÖZEL AVCILAR IHLAMUR TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İSTANBUL

AVCILAR

806

99958637

ÖZEL ESENYURT BEYTEPE TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İSTANBUL

ESENYURT

807

99958648

ÖZEL BAFRA YILDIZ TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

SAMSUN

BAFRA

808

99958650

ÖZEL KADIKÖY MEVSİM TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İSTANBUL

KADIKÖY

809

99958655

ÖZEL HİSAR TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

KAYSERİ

MELİKGAZİ

810

99958657

ÖZEL ATAŞEHİR IŞIKLAR ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

ATAŞEHİR

811

99958660

ÖZEL ŞİLE BİLGİ TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İSTANBUL

ŞİLE

812

99958661

ÖZEL SÖĞÜT FİDAN TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ANKARA

ETİMESGUT

813

99958677

ÖZEL ŞİŞLİ TEŞVİKİYE ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

SİSLİ

814

99958678

ÖZEL KAVRAM TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

SAMSUN

ÇARŞAMBA

815

99958679

ÖZEL ÜMİT İSTANBUL ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

ESENLER

816

99958684

ÖZEL BEYLİKDÜZÜ BEYTEPE PRESTİJ TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İSTANBUL

ESENYURT

817

99958694

ÖZEL ÜMİT İSTANBUL ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

GAZİOSMANPAŞA

818

99958716

ÖZEL KONAK MAVİKENTTEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İZMİR

KONAK

819

99958720

ÖZEL ÇAĞLAYAN MURAT TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

MUŞ

MERKEZ

820

99958727

ÖZEL BEYAZŞEHİR ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KAYSERİ

MELİKGAZİ

821

99958732

ÖZEL ESKİŞEHİR YÜZYIL ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI

822

99958733

ÖZEL ESKİŞEHİR YÜZYIL TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI

823

99958742

ÖZEL ETLİK TUĞRA TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ANKARA

KEÇİÖREN

824

99958748

ÖZEL EDİRNE BALKAN TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

EDİRNE

MERKEZ

825

99958752

ÖZEL ERENKÖY KÖŞK ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

KADIKÖY

826

99958753

ÖZEL BİNGÖL ÇINAR TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

BİNGÖL

MERKEZ

827

99958755

ÖZEL MANAVGAT OLUŞUM TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ANTALYA

MANAVGAT

828

99958780

ÖZEL ÇUBUK TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ANKARA

ÇUBUK

829

99958783

ÖZEL YENİŞEHİR TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

MERSİN

YENİŞEHİR

830

99958795

ÖZEL AHMET YAPAR TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

KAYSERİ

MELİKGAZİ

831

99958796

ÖZEL AKDENİZ TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

MERSİN

AKDENİZ

832

99958797

ÖZEL KORDON TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İZMİR

KONAK

833

99958804

ÖZEL GÜLNAR BİLGİ PINARI ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MERSİN

GÜLNAR

834

99958821

ÖZEL ATAŞEHİR IŞIKLAR TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İSTANBUL

ATAŞEHİR

835

99958824

ÖZEL ÖDEMİŞ ÇAKIRAĞA TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İZMİR

ÖDEMİŞ

836

99958831

ÖZEL BURSA TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

BURSA

OSMANGAZİ

837

99958843

ÖZEL BOZTEPE TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ORDU

ALTINORDU

838

99958847

ÖZEL KÖRFEZ TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

BALIKESİR

EDREMİT

839

99958848

ÖZEL DİYARBAKIR DÜNYA ORTAOKLU

Özel Türk Ortaokulu

DİYARBAKIR

KAYAPINAR

840

99958856

ÖZEL ÖZ KAYAPINAR TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

DİYARBAKIR

KAYAPINAR

841

99958864

ÖZEL MAVİ ŞEHİR ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

842

99958880

ÖZEL AÇILIM TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

BURSA

GEMLİK

843

99958883

ÖZEL KAHRAMANMARAŞ AÇI TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

KAHRAMANMARAŞ

DULKADİROĞLU

844

99958888

ÖZEL KARŞIYAKA SAHİL TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İZMİR

KARŞIYAKA

845

99958896

ÖZEL İSPARTA AKDENİZ TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İSPARTA

MERKEZ

846

99958914

ÖZEL SABAH SEHSUVAR TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

AKSARAY

MERKEZ

847

99958915

ÖZEL BURSA İPEKŞEHİR TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

BURSA

OSMANGAZİ

848

99958922

ÖZEL GAZİKENT TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

849

99958923

ÖZEL YALOVA Bİ REY TEM EL LİSESİ

Özel Temel Lise

YALOVA

MERKEZ

850

99958942

ÖZEL KONYAALTI BİL TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ANTALYA

KONYAALTI

851

99959015

ÖZEL YENİ ALANYA TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ANTALYA

ALANYA

852

99959035

ÖZEL KEÇİÖREN YÜZYIL ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANKARA

KEÇİÖREN

853

99959051

ÖZEL İSTANBUL KAVRAM TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İSTANBUL

ESENYURT

854

99959055

ÖZEL HATAY GÜZELBAHÇE TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İZMİR

KONAK

855

99959078

ÖZEL KAZASKER ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

KADIKÖY

856

99959093

ÖZEL ETLİK DOSYA ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANKARA

KEÇİÖREN

857

99959103

ÖZEL İNEGÖL YENİBAHAR ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BURSA

İNEGÖL

858

99959119

ÖZEL IŞIKLAR TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ANTALYA

MURATPAŞA

859

99959125

ÖZEL ATAK TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ADIYAMAN

MERKEZ

860

99959146

ÖZEL İSTANBUL GÜLHANE ARNAVUTKÖY TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İSTANBUL

ARNAVUTKÖY

861

99959203

ÖZEL DÜZCE UĞUR TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

DÜZCE

MERKEZ

862

99959267

ÖZEL ŞEKER ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KAYSERİ

MELİKGAZİ

863

99959273

ÖZEL BUCA BİLGİ KUŞAĞI TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İZMİR

BUCA

864

99959274

ÖZEL ÜMİT MARMARA TAŞKÖPRÜ TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İSTANBUL

BAYRAMPAŞA

865

99959297

ÖZEL KIRIKKKALE GÖZDE TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

KIRIKKALE

MERKEZ

866

99959323

ÖZEL EDİRNE BALKAN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

EDİRNE

MERKEZ

867

99959341

ÖZEL BİLGİ KUŞAĞI TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

DENİZLİ

PAMUKKALE

868

99959388

ÖZEL ÜMİT MARMARA BEŞYÜZEVLER ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

GAZİOSMANPAŞA

869

99959418

ÖZEL ÇAĞDAŞ PRESTİJ TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ANKARA

ÇANKAYA

870

99959455

ÖZEL İSTANBUL ÜMİT TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İSTANBUL

GAZİOSMANPAŞA

871

99959497

ÖZEL BAĞLARBAŞI FİNAL ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

MALTEPE

872

99959501

ÖZEL FINDIKZADE BİL TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İSTANBUL

FATİH

873

99959560

ÖZEL ŞEHZADE SELİM TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

TRABZON

VAKFIKEBİR

874

99959603

ÖZEL SEYYİD BURHANEDDİN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KAYSERİ

KOCASİNAN

875

99959633

ÖZEL ÜMİT MARMARA TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İSTANBUL

GAZİOSMANPAŞA

876

99959643

ÖZEL BAŞKENT VATAN TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ANKARA

SİNCAN

877

99959681

ÖZEL KARTAL AÇI ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

İSTANBUL

KARTAL

878

99959721

ÖZEL ÜMİT MARMARA TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İSTANBUL

ESENLER

879

99959734

ÖZEL YENİŞEHİR TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

BURSA

YENİŞEHİR

880

99959735

ÖZEL GAZİEMİR ATAŞEHİR TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İZMİR

GAZİEMİR

881

99959787

ÖZEL NİLÜFER YENİŞEHİR ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ŞANLIURFA

HALİLİYE

882

99959792

ÖZEL SULTAN BAYEZİD TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

AMASYA

MERKEZ

883

99959799

ÖZEL KAYSERİ KALE ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KAYSERİ

KOCASİNAN

884

99959865

ÖZEL EDREMİT AREL TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

BALIKESİR

EDREMİT

885

99959878

ÖZEL TALAŞ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KAYSERİ

TALAŞ

886

99960004

ÖZELSAHABİYE TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

KAYSERİ

KOCASİNAN

887

99960017

ÖZEL ÜRGÜP ŞEFKAT İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

NEVŞEHİR

ÜRGÜP

888

99960033

ÖZEL BURHANİYE UĞUR TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

BALIKESİR

BURHANİYE

889

99960047

ÖZEL MASLAK CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ

Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

İSTANBUL

SARIYER

890

99960068

ÖZEL BURDUR BAHÇEŞEHİR ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

BURDUR

MERKEZ

891

99960070

ÖZEL BURDUR BAHÇEŞEHİR İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

BURDUR

MERKEZ

892

99960071

ÖZEL BURDUR BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BURDUR

MERKEZ

893

99960073

ÖZEL BURDUR BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

BURDUR

MERKEZ

894

99960093

ÖZEL GENÇ EVREN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANKARA

KEÇİÖREN

895

99960103

ÖZEL KIRŞEHİR ÇÖZÜM TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

KIRŞEHİR

MERKEZ

896

99960150

ÖZEL YUNUS İLHAN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

SAMSUN

ÇARŞAMBA

897

99960152

ÖZEL YUNUS İLHAN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

SAMSUN

ÇARŞAMBA

898

99960175

ÖZEL SAFRAN TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İSTANBUL

TUZLA

899

99960177

ÖZEL VİRANŞEHİR ERDEM ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ŞANLIURFA

VİRANŞEHİR

900

99960186

ÖZEL MALATYA FIRAT TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

MALATYA

BATTALGAZİ

901

99960277

ÖZEL UŞAK SEÇKİN GRUP TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

UŞAK

MERKEZ

902

99960309

ÖZEL KAYSERİ MEYDAN TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

KAYSERİ

MELİKGAZİ

903

99960356

ÖZEL DÖRT İKLİM ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ANKARA

YENİMAHALLE

904

99960357

ÖZEL BÜYÜK KOCAELİ TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

KOCAELİ

İZMİT

905

99960358

ÖZEL DÖRT İKLİM ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANKARA

YENİMAHALLE

906

99960361

ÖZEL SAMSUN FARK TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

SAMSUN

İLKADIM

907

99960371

ÖZEL SERVERGAZİ ALBAYRAK ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

908

99960405

ÖZEL RAMAZAN YAĞCI ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

909

99960457

ÖZEL MAVİ DENİZ ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

BURSA

NİLÜFER

910

99960480

ÖZEL SEFERİHİSAR ÇÖZÜM TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İZMİR

SEFERİHİSAR

911

99960541

ÖZEL GEVHER HATUN ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

KARAMAN

MERKEZ

912

99960542

ÖZEL SİLİVRİ BEYTEPE TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İSTANBUL

SİLİVRİ

913

99960551

ÖZEL SAMSUN ÇÖZÜM TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

SAMSUN

İLKADIM

914

99960596

ÖZEL ÇIRAĞAN TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

KAYSERİ

MELİKGAZİ

915

99960654

ÖZEL SALİHLİ ÖNAL ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

MANİSA

SALİHLİ

916

99960658

ÖZEL SALİHLİ ÖNAL ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

MANİSA

SALİHLİ

917

99960719

ÖZEL ŞANLI DİCLE TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ŞANLIURFA

SİVEREK

918

99960830

ÖZEL AYDOĞANBURÇ SEVGİ ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

AFYONKARAHİSAR

DİNAR

919

99960864

ÖZEL AYDOĞANBURÇ SEVGİ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

AFYONKARAHİSAR

DİNAR

920

99960987

ÖZEL DİYARBAKIR DİCLE FIRAT ANAOKULU

Özel Türk Okulöncesi Kurumu

DİYARBAKIR

KAYAPINAR

921

99961037

ÖZEL BURHAN ERDOĞAN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANKARA

SİNCAN

922

99961117

ÖZEL SEÇKİN YILDIZLAR ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANKARA

GÖLBAŞI

923

99961122

ÖZEL SEÇKİN YILDIZLAR ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

ANKARA

GÖLBAŞI

924

99961133

ÖZEL İSTANBUL BAŞAK TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İSTANBUL

ŞİŞLİ

925

99961168

ÖZEL İZMİR TAC TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

İZMİR

KONAK

926

99961177

ÖZEL YENİ İKLİM İLKOKULU

Özel Türk İlkokulu

ANKARA

MAMAK

927

99961178

ÖZEL YENİ İKLİM ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

ANKARA

MAMAK

928

99961253

ÖZEL MELİKGAZİ ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

KAYSERİ

MELİKGAZİ

929

99961267

ÖZEL SİNOP ALTIN DEVİR ANADOLU LİSESİ

Özel Anadolu Lisesi

SİNOP

MERKEZ

930

99968732

ÖZEL BARTIN BATI FEN TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

BARTIN

MERKEZ

931

99969827

ÖZEL ZONGULDAK IRMAK TEMEL LİSESİ

Özel Temel Lise

ZONGULDAK

MERKEZ

932

99970662

ÖZEL BURAKHAN ORTAOKULU

Özel Türk Ortaokulu

BURSA

NİLÜFER

933

99970664

ÖZEL BURAKHAN İLKOKULU

Özel Türk ilkokulu

BURSA

NİLÜFER

934

99970666

ÖZEL BURAKHAN ANAOKULU

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

BURSA

NİLÜFER

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.