İLKSAN'da Önemli Değişiklik

İLKSAN Sandığı ana tüzüğü 27 Ağustos 2017 tarihi itibariyle değişti.

Aşağıda yapılan değişikliklerin karşılaştırmalı madde tablosu yer almaktadır.

ESKİ HÜKÜM

g) Personel: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü merkez ve bağlı birimleri ile işletmelerde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde, çalışan belirli/belirsiz süreli sözleşmeli personeli,

i) Üye: Sandığa aidat ödeyenleri,

YENİ HÜKÜM

MADDE 1 - 22/3/1995 tarihli ve 22235 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Personel: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü merkez ve bağlı birimlerinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde çalışan belirli/belirsiz süreli sözleşmeli personeli,"

"i) Üye: 4357 Sayılı Kanun kapsamında atananları,"

İşletmelerde çalışanlar personel tanımı içerisinden çıkarılmıştır.

Sandığa aidat ödeyenleri "Üye" olarak tanımlayan madde değiştirilmiştir. 4357 sayılı İLKSAN kanunu kapsamında atananlar üye olarak sayılmıştır.


ESKİ MADDE

(2) Temsilciler Kurulu üyeliğine seçildikten sonra, Üyelik kapsamındaki görevinden ayrılanlar ile askerlik nedeniyle silah altına alınanların olayın gerçekleştiği tarih itibariyle; TBMM üyeliğine veya Belediye Başkanlığına seçilenlerin ise mazbatalarını aldıkları tarih itibariyle üyelikleri sona erer. Bunların yerine seçildikleri İl'deki en çok oyu alan birinci sıradaki, kalan süreyi tamamlamak üzere Temsilciler Kurulu Üyeliğine getirilir.

YENİ MADDE

MADDE 2 - Aynı Ana Statünün 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Temsilciler Kurulu üyeliğine seçildikten sonra, üyelik kapsamındaki görevinden ayrılanlar, Temsilciler Kurulu üyeliğinden istifa edenler ile askerlik nedeniyle silah altına alınanların olayın gerçekleştiği tarih itibarıyla; TBMM üyeliğine veya Belediye Başkanlığına seçilenlerin ise mazbatalarını aldıkları tarih itibarıyla üyelikleri sona erer. Bu kişilerin yerine, seçildikleri ildeki en çok oyu alan birinci sıradaki aday, kalan süreyi tamamlamak üzere Temsilciler Kurulu üyeliğine getirilir."


ESKİ MADDE YENİ MADDE

MADDE 8- (Değişik: RG-02/03/2017-29995) (1) Yönetim Kurulu;

a) Temsilciler Kurulu üyeleri arasından aday olan veya aday gösterilenler arasından 3 asıl, 3 yedek üye,

b) Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında fiilen çalışan personelden Bakanın göstereceği 4 aday arasından 2 asıl, 2 yedek üye,

c) Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında fiilen çalışan, maliye, hukuk, işletme, iktisat ve denetim alanlarında ihtisas sahibi, tecrübeli ve yüksek öğrenimli olanlardan, Bakanın göstereceği 4 aday arasından 2 asıl, 2 yedek üye,

olmak üzere, Temsilciler Kurulunca gizli oyla seçilen toplam 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi 3 yıldır.

(3) Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli oyla bir başkan ve bir başkan vekili ile imza yetkili bir üye seçilir.

(4) Başkanın mazeretli olduğu hallerde Sandığı ve Kurulu vekili temsil eder.

(5) Temsilciler Kurulu tarafından Yönetim Kuruluna bu maddede belirtilen şekilde seçilecek üyelerden, en çok oy alanlar asıl, diğerleri yedek üye olarak belirlenir.

(6) Toplantı yeter sayısı 5 (Beş), karar yeter sayısı 4 (Dört) tür.

(7) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Gerekli görüldüğü takdirde başkan tarafından önceden belirtilen günler dışında da toplantıya çağrılabilir.

(8) Yönetim Kurulu toplantılarına; sıhhi izinli olma dışında arka arkaya iki, bir yılda toplam beş defa katılmayan üye ile askerlik görevini ifa etmek üzere görevinden ayrılan veya üç aydan fazla süreli yurt dışı görevine atanan/görevlendirilenler ile Sandık üyeliği kapsamı dışında bir göreve atananların, TBMM üyeliğine ve Belediye başkanlığına seçilenlerin, Bakanlık kontenjanından seçilen üyenin emekli olması halinde, Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.

(9) Yönetim Kurulu Üyelerinin asli görevlerinden dolayı, taksirli suçlar hariç olmak üzere; her ne surette olursa olsun mahkümiyet cezası, ücret kesme, maaş kesilmesi veya aylıktan kesme cezası almaları halinde üyelikleri sona erer.

(10) Ayrılan veya üyeliği sona eren asil üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere kendi grubunun ilk sırasındaki yedekleri alınır. Süresi dolan üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

(11) Seçilen Yönetim Kurulu Başkanı, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla yolluksuz ve yevmiyesiz olarak görev yaptığı sürece asli görev yerinden görevli-izinli sayılır.

(12) Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Toplantılarına katılmak üzere asli görevlerinden ayrı kaldığı sürece görevli-izinli sayılırlar.

MADDE 3 - Aynı Ana Statünün 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 8 - (1) Yönetim Kurulu; taksirli suçlar hariç olmak üzere her ne surette olursa olsun mahkümiyet cezası almamış olanlar ile 657 Sayılı Kanunun disiplin hükümleri kapsamında aylıktan kesme cezası veya daha üst bir disiplin cezası almamış olanlar arasından;

a) Temsilciler Kurulu üyelerinden aday olan veya aday gösterilenler arasından 3 asıl, 3 yedek üye,

b) Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında fiilen çalışan personelden Bakanın göstereceği 4 adaydan 2 asıl, 2 yedek üye,

c) Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında fiilen çalışan, maliye, hukuk, işletme, iktisat ve denetim alanlarında ihtisas sahibi, tecrübeli ve yüksek öğrenimli olanlardan, Bakanın göstereceği 4 adaydan 2 asıl, 2 yedek üye,

olmak üzere, Temsilciler Kurulunca gizli oyla seçilen toplam 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi 3 yıldır.

(3) Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli oyla bir başkan ve bir başkan vekili ile imza yetkili bir üye seçilir.

(4) Başkanın mazeretli olduğu hallerde Sandığı ve Kurulu vekili temsil eder.

(5) Temsilciler Kurulu tarafından Yönetim Kuruluna bu maddede belirtilen şekilde seçilecek üyelerden, en çok oy alanlar asıl, diğerleri yedek üye olarak belirlenir.

(6) Toplantı yeter sayısı 5 (Beş), karar yeter sayısı 4 (Dört) tür.

(7) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Gerekli görüldüğü takdirde başkan tarafından önceden belirtilen günler dışında da toplantıya çağrılabilir.

(8) Yönetim Kurulu üyelerinden;
a) Temsilciler Kurulu üyeleri arasından aday olup seçilen üyelerden, Bakanlık kapsamı dışında bir göreve atananların,
b) Bakanlık kontenjanından aday olup seçilen üyelerden emekli olanların,
c) Resmi sağlık raporu ile tevsik edilecek hastalık halleri hariç olmak üzere arka arkaya iki, bir yılda toplam beş defa Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayanların,
ç) Üç aydan fazla bir süre ile yurt dışı görevine atanan veya görevlendirilenlerin,
d) Askerlik görevini ifa etmek üzere görevinden ayrılanların,
e) TBMM üyeliğine veya Belediye Başkanlığına seçilenlerin,
f) Görevleri esnasında birinci fıkrada belirtilen ve aday gösterilmelerine engel olarak sayılan cezalarla tecziye edilenlerin, 
Yönetim Kurulu üyelikleri kendiliğinden sona erer.

(9) Yönetim Kurulu üyelikleri, (c) bendi hariç olmak üzere sekizinci fıkrada belirtilen nedenlerden dolayı sona erenlerin bu konuda bildirim yükümlülüğü konuya muhatap kurul üyesi üzerinde olup, söz konusu üyenin Sandık Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirim yapmamasından kaynaklı her türlü Sandık zararı kendisine rücu olunur.

(10) Ayrılan veya üyeliği sona eren asıl üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere kendi grubunun ilk sırasındaki yedekleri alınır. Süresi dolan üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

(11) Seçilen Yönetim Kurulu Başkanı, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla yolluksuz ve yevmiyesiz olarak görev yaptığı sürece asli görev yerinden görevli-izinli sayılır.

(12) Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak üzere asli görevlerinden ayrı kaldıkları sürece görevli-izinli sayılırlar."

MEMURLAR.NET DEĞERLENDİRMESİ

Hapis cezası alanlar ile aylıktan kesme cezası ve üstü ceza alanlar yönetim kurulu üyesi olacak

ESKİ HÜKÜM YENİ HÜKÜM

Teşekkülü

MADDE 10- (1) Denetleme Kurulu, İl Temsilcileri arasından, Temsilciler Kurulu tarafından gizli oyla 3 yıl süreyle seçilen 1 asil ve 1 yedek üye ile Milli Eğitim Bakanı tarafından gösterilecek maliye, hukuk, işletme, bankacılık sahalarında ihtisas sahibi, tecrübeli, yüksek öğrenimli 4 adaydan 2 asil, 2 yedek üye Temsilciler Kurulunca seçilir, toplam 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

(2) Denetçiler aralarında bir başkan seçerler. Başkanın vereceği görevleri ayrı ayrı veya müştereken yaparlar.

a) Denetçi olarak seçileceklerde, taksirli suçlar hariç olmak üzere, her ne surette olursa olsun mahkümiyet cezası, ücret kesme, maaş kesilmesi veya aylıktan kesme cezalarından daha üst bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır.

b) Temsilciler Kurulu Üyeleri arasından seçilen denetçinin, Sandık üyeliğinin sona ermesi halinde, denetçilik görevleri sona erer. Bunların yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yedekleri getirilir. Süresi dolan denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür.

MADDE 4 - Aynı Ana Statünün 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 10 - (1) Denetleme Kurulu, taksirli suçlar hariç olmak üzere her ne surette olursa olsun mahkümiyet cezası almamış olanlar ile 657 Sayılı Kanunun disiplin hükümleri kapsamında aylıktan kesme cezası veya daha üst bir disiplin cezası almamış olanlar arasından;

a) Temsilciler Kurulu üyelerinden aday olan veya aday gösterilenler arasından 1 asıl, 1 yedek üye,

b) Milli Eğitim Bakanı tarafından gösterilecek maliye, hukuk, işletme, bankacılık ve denetim alanlarında ihtisas sahibi, tecrübeli, yüksek öğrenimli 4 adaydan 2 asıl, 2 yedek üye,

olmak üzere, Temsilciler Kurulunca gizli oyla seçilen toplam 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.

(2) Denetleme Kurulunun görev süresi 3 yıldır.

(3) Denetleme Kurulu üyeleri, aralarından bir başkan seçerler. Başkanın vereceği görevleri ayrı ayrı veya müştereken yaparlar.

(4) Denetleme Kurulu üyelerinden;

a) Temsilciler Kurulu üyeleri arasından aday olup seçilen üyelerden, Bakanlık kapsamı dışında bir göreve atananların,

b) Bakanlık kontenjanından aday olup seçilen üyelerden emekli olanların,

c) Üç aydan fazla bir süre ile yurt dışı görevine atanan veya görevlendirilenlerin,

ç) Askerlik görevini ifa etmek üzere görevinden ayrılanların,

d) TBMM üyeliğine veya Belediye Başkanlığına seçilenlerin,

e) Görevleri esnasında birinci fıkrada belirtilen ve aday gösterilmelerine engel olarak sayılan cezalarla tecziye edilenlerin,

Denetleme Kurulu üyelikleri kendiliğinden sona erer.

(5) Denetleme Kurulu üyelikleri dördüncü fıkrada belirtilen nedenlerden dolayı sona erenlerin bu konuda bildirim yükümlülüğü konuya muhatap kurul üyesi üzerinde olup, söz konusu üyenin Sandık Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirim yapmamasından kaynaklı her türlü Sandık zararı kendisine rücu olunur.

(6) Ayrılan veya üyeliği sona eren asıl üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere kendi grubunun ilk sırasındaki yedekleri alınır. Süresi dolan üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür."

MEMURLAR.NET DEĞERLENDİRMESİ

Hapis cezası alanlar ile aylıktan kesme cezası ve stü ceza alanlar denetleme kurulu üyesi olacak

ESKİ HÜKÜM

MADDE 5 - Aynı Ana Statünün 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Genel Müdürlük, Sandık Genel Müdürü ile ihtiyaca göre sayıları tespit olunacak genel müdür yardımcıları, personel ve yardımcı hizmetlerden oluşur."

YENİ HÜKÜM

MADDE 6 - Aynı Ana Statünün 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Sandık çalışanlarının hizmete alınmalarında aranacak nitelikler ve şartlar, uymak zorunda oldukları kurallar, yükselme ve tecziye şekilleri yönetmelikle belirlenir."

MEMURLAR.NET DEĞERLENDİRMESİ

Sandık çalışanlarının işe nasıl alınacağı daha önce herhangi bir kurala tabi olmadan yapılmaktadı. Bu konuda bir yönetmelik çıkarılacak.


ESKİ HÜKÜM

Üyelere Yapılacak Yardımlar
MADDE 15- (1) Sandık üyelerine aşağıda belirlenen hallerde sosyal muhtevalı yardımlar yapılır.
a) İkraz,
b) Evlenme Yardımı,
c) Doğal Afet Yardımı,
ç) Şehit Yardımı,
d) Emeklilik Yardımı,
e) Cenaze Yardımı,
yukarıda sayılan yardımlar, Sandık hükmi şahsiyetinin mali imkanları ölçüsünde her yıl, yıllık kesin hesap ve bütçe durumlarına bakılarak gerçekleştirilir.
(2) Yardımlara nasıl hak kazanılacağı, yardım miktarı, müracaat şekli, ibrazı gereken belgeler özel bir yönetmelikle tespit olunur.

YENİ HÜKÜM

MADDE 7 - Aynı Ana Statünün 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 15 - (1) Sandık üyelerine; Sandığın mali imkanları ölçüsünde aşağıda belirtilen yardımlar yapılır:

a) Karşılıklı yardımlar kapsamında üyenin Sandık nezdinde birikmiş mevcutları nispetinde ve belirli esaslara münhasır olmak üzere yapılan ikraz ve emeklilik ödemeleri,

b) Karşılıksız yardımlar kapsamında üyelere, ölüm ve maluliyet halinde yapılan emeklilik ödemeleri, evlilik, doğal afet, sağlık destek, doğum, şehit, ölüm ve cenaze yardımları ile sağlık ve sosyal muhtevalı yardımlar.

(2) Karşılıklı ve karşılıksız yardımlara nasıl hak kazanılacağı, yardımların miktarı ve müracaat şekli ile Sandığa ibrazı gereken belgeler yönetmelikle tespit olunur.

(3) Birinci fıkranın (b) bendi hükümleri çerçevesinde yapılan yardımlara ilave olarak Temsilciler Kurulunda verilmesi kabul edilen sağlık ve sosyal muhtevalı karşılıksız yardımlar yönetmelikle belirlenir."


ESKİ HÜKÜM

Denetim
MADDE 16- (1) Sandığın idari ve mali işlemleri Bakanın gerekli görmesi halinde Bakanlıkça denetlenebilir.
a) Sandık Denetçileri, ayrıca bu denetimin bağımsız denetim kurumları, Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından da yapılmasını isteyebilir.

YENİ HÜKÜM

MADDE 8 - Aynı Ana Statünün 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Sandık Denetleme Kurulu; ayrıca bu denetimin bağımsız denetim kurumları, Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından da yapılmasını isteyebilir."


ESKİ HÜKÜM YENİ HÜKÜM

ESKİ HÜKÜM

Üyelikler

MADDE 18 - (Değişik: RG-02/03/2017-29995) (1) Maarif Vekaleti bütçesinden maaş alan kadrolu ilkokul öğretmenleri, ilkokul yardımcı ve stajyer öğretmenleri, yetiştirme yurtları öğretmenleri, arızalı çocuklara ilk tahsillerini veren müesseselerin öğretmenleri, maarif müdürleri, ilköğretmen müfettiş ve denetmenleri, uygulama okulu öğretmenleri, ilköğretim umum müdürlüğü ve maarif müdürlüklerinde vazifeli memurlar ve Sandık işlerinde çalışanlar Sandığa azadırlar.

Ayrıca; 4/B statüsünde yukarıda sayılan görevlere atananlar da Sandığa üyedirler.

a) Sandık üyesi iken 120 ay aidat ödemiş olanlardan emekliye ayrılanlar isterlerse üyeliklerini devam ettirebilirler.

b) Sandık üyesi iken 1/6/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde üyelik kapsamı dışında bir başka göreve atananlar istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler.

(2) Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olup ve üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlara,

a) Sandık üyesi iken Sosyal Güvenlik Kurumundan malülen emekli olanlara üyelik sürelerine bakılmaksızın,

b) Sandık üyesi iken vefat edenlerin üyelik sürelerine bakılmaksızın, kanuni varislerine,

c) Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erip, aidat iadelerini almayanların vefatı halinde bu üyelerin kanuni varislerine,

ilgili mevzuata göre belirlenecek usul ve esaslara göre emekli yardımı yapılır.

(3) Üyelikleri sona erenlere, 120 ayını doldurmadan emekli olanlara ve daha önce emekli yardımı almış olanlara; ödemiş oldukları aidatlar, ödendiği tarihler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek yasal faizi ile birlikte kendilerine iade edilir.

MADDE 9 - Aynı Ana Statünün 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 18 - (1) Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan,
a) Sınıf öğretmenleri, 
b) Aday/stajyer/sözleşmeli olarak çalışan sınıf öğretmenleri,
c) Özel eğitim kurumlarında ilk tahsili veren öğretmenler, 
ç) İl/İlçe Milli Eğitim Müdürleri, 
d) Maarif müfettişleri, 
e) İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli memurlar,
f) Sandık işlerinde çalışanlar,
Sandık üyesidir.

(2) Sandık üyesi iken;
a) 120 ay aidat ödemiş olanlardan emekliye ayrılanlar,
b) 1/6/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde üyelik kapsamı dışında bir başka göreve atananlar,
istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler.

(3) Emekli yardımı;
a) Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli edilenlere, 
b) Sandık üyesi iken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından malülen emekli edilenlere, üyelik sürelerine bakılmaksızın, 
c) Sandık üyesi iken vefat edenlerin, üyelik sürelerine bakılmaksızın, kanuni varislerine,
ç) Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erip, aidat iadelerini almayanların vefatı halinde bu üyelerin kanuni varislerine,
bir defaya mahsus olmak üzere, ilgili mevzuata göre belirlenecek usul ve esaslara göre ödenir.

(4) Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erenlere talep etmeleri halinde, birikmiş aidatları yasal faizi ile birlikte ödenir. Bu kişilere emekli yardımı ödenmez.

(5) Üyelikleri sona erenlere, 120 ayını doldurmadan emekli olanlara ve daha önce emekli yardımı almış olanlara; ödemiş oldukları aidatlar, ödendiği tarihler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek yasal faizi ile birlikte iade edilir."

MEMURLAR.NET DEĞERLENDİRMESİ

Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olup da herhangi bir nedenle üyeliği sona erenlere, ödemiş oldukları aidatlar yasal faiziyle bilikte ödenecek


ESKİ HÜKÜM

Kurullarla İlgili Hükümler
MADDE 20- Bu Ana Statünün diğer kısımlarında aksine hüküm bulunmadıkça;

h) (Değişik bent: RG-28/12/2007-26740) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, her ne surette olursa olsun mahkumiyet cezası alanlarla, ücret kesme, maaş kesilmesi veya aylıktan kesme cezalarından daha üst bir disiplin cezası almış olan üyeler, Sandık organlarında ve seçim kurullarında görev alamazlar.

YENİ HÜKÜM

MADDE 10 - Aynı Ana Statünün 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, her ne surette olursa olsun mahkümiyet cezası alanlarla, 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri kapsamında aylıktan kesme cezası veya daha üst bir disiplin cezası almış olan üyeler, Sandık organlarında ve seçim kurullarında görev alamazlar."


ESKİ HÜKÜM

Üyeler Arasında Görev Taksimi
MADDE 24- Sandık işlerinin idaresi ve Sandığın temsili ilke olarak Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim ve temsil işlerinin Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksimi yapılabilir.

c) Yönetim Kurulu üyeleri Sandık işlerinden dolayı Borçlar Kanununun 528 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtildiği üzere sorumlu olurlar,

YENİ HÜKÜM

MADDE 11 - Aynı Ana Statünün 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Yönetim Kurulu Üyeleri Sandık işlerinden dolayı ilgili kanun hükümlerine göre sorumlu olurlar."


ESKİ HÜKÜM

Sır Saklama
MADDE 31- Denetçiler görevlerini yaptıkları esnada öğrendikleri hususları üçüncü şahıslara açıklayamazlar.

YENİ HÜKÜM

MADDE 12 - Aynı Ana Statünün 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Denetleme Kurulu üyeleri, görevlerini yaptıkları esnada öğrendikleri hususları üçüncü şahıslara açıklayamazlar."


ESKİ HÜKÜM

Dava Açma
MADDE 32- Sandığın zarara sokulması hallerinde, dolayısıyla zarar gören üyeler Türk Ticaret Kanunun 309 uncu maddesinde olduğu gibi, ilgililer hakkında dava açma hakkına sahiptirler. Ancak tazminat miktarı Sandık hükmi şahsiyetince karşılanır. İlgiliye rücu Yönetim Kurulu kararı ile olur.
Türk Ticaret Kanunu'nun 341 inci maddesinde de ifade edildiği gibi, Yönetim Kurulu üyeleri hakkında Sandık Temsilciler Kurulunun bu yolda alınan kararı üzerine Denetim Kurulunca dava açılır.

YENİ HÜKÜM

MADDE 13 - Aynı Ana Statünün 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 32 - (1) Sandığın zarara sokulması hallerinde, dolayısıyla zarar gören üyeler ilgili kanun hükümlerine göre, ilgililer hakkında dava açma hakkına sahiptirler. Ancak tazminat miktarı Sandık hükmi şahsiyetince karşılanır. İlgiliye rücu Yönetim Kurulu kararı ile olur.

(2) İlgili kanun hükümlerine göre, Yönetim Kurulu üyeleri hakkında Temsilciler Kurulunun bu yolda alınan kararı üzerine Denetleme Kurulunca dava açılır."


ESKİ HÜKÜM

Sorumluluk
MADDE 34- Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 337 nci maddesinde açıklandığı gibi, önceki yönetimin bilinen usulsüzlük ve yolsuzluklarını denetçilere derhal bildirmedikleri takdirde kendileri de onların sorumluluklarına iştirak etmiş olurlar.
Sandığın halihazır durumu hakkında yanlış beyanlarda bulunan Yönetim Kurulu üyeleri, bu yüzden sebebiyet verdikleri zarardan Türk Ticaret Kanunu'nun 339 uncu maddesinde olduğu gibi şahsen sorumlu olurlar.

YENİ HÜKÜM

MADDE 14 - Aynı Ana Statünün 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 34 - (1) Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ilgili kanun hükümlerine göre, önceki yönetimin bilinen usulsüzlük ve yolsuzluklarını denetçilere derhal bildirmedikleri takdirde kendileri de onların sorumluluklarına iştirak etmiş olurlar.

(2) Sandığın halihazır durumu hakkında yanlış beyanlarda bulunan Yönetim Kurulu üyeleri, bu nedenle verdikleri zarardan ilgili kanun hükümlerine göre şahsen sorumlu olurlar."


ESKİ HÜKÜM

Şikayet Hakkı
MADDE 35- Türk Ticaret Kanunu'nun 356 ncı maddesinde olduğu gibi her Sandık üyesi, Yönetim Kurulu üyesi, Genel Müdür ve diğer müdürler hakkında Denetleme Kuruluna veya denetçilere şikayette bulunabilirler. Denetim Kurulu veya denetçiler bu şikayetleri tahkike mecbur olup, şikayete konu olayın sabit olması halinde durumu yıllık rapora alırlar.

YENİ HÜKÜM

MADDE 15 - Aynı Ana Statünün 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 35 - (1) İlgili kanun hükümlerine göre her Sandık üyesi, Yönetim Kurulu üyesi, Genel Müdür ve diğer müdürler hakkında Denetleme Kuruluna veya denetçilere şikayette bulunabilirler. Denetleme Kurulu veya denetçiler bu şikayetleri tahkike mecbur olup, şikayete konu olayın sabit olması halinde durumu yıllık rapora alırlar."


ESKİ HÜKÜM

Bilgi İsteme - İptal İsteme Hakkı
MADDE 36- Türk Ticaret Kanunu'nun 362, 363 ve 381 inci maddelerinde olduğu gibi;

YENİ HÜKÜM

MADDE 16 - Aynı Ana Statünün 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İlgili kanun hükümlerine göre;"

MADDE 17 - Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 - Bu Ana Statü hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.