Zorunlu Hizmette Görev Yapan Öğretmenlere Ek Puan Verilmesi
 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet puanları"başlıklı 40. maddesi 6. fıkrasında; "6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre, bir zorunlu hizmet bölgesinde, Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapmasına karşılık, yukarıda yer alan hükümde belirtilen "..Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere.." ibaresinden dolayı ek hizmet puanlarından yararlanamamaktadır.

Bu duruma Türk Eğitim Sen tarafından 17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet Puanları" başlıklı 40. Maddesinin 6. Fıkrasında geçen "Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere.." ibaresinin iptali talebiyle Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

İşte dava dilekçesi;

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

"Yürütmeyi Durdurma Taleplidir."

DAVACI : Mehmet ESEN (T.C. No:51544513884) adına Türk Eğitim Sen

VEKİLİ : Av. Dilek ATAK

Talatpaşa Bulvarı No:160 Kat:6 Cebeci Çankaya/ANKARA

DAVALI : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı/ANKARA

T.KONUSU : Müvekkil Sendika üyesinin, zorunlu hizmet bölgesinde fazladan çalıştığı sürelere ek puan verilmesi ve MEBBİS sistemine işlenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine dair Afyon İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 15.04.2016 tarih ve 4294251 sayılı işlemi ile bu işlemin gerekçesi olan 17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet Puanları" başlıklı 40. Maddesinin 6. Fıkrasında geçen "Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere.."ibaresinin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ talebinden ibarettir.

T.TARİHİ : 16.04.2016

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil Sendika üyesi, 23.09.2002 tarihinde zorunlu hizmet bölgesi olan Kars iline atanmış ve zorunlu hizmetini bu ilde tamamlamıştır. 2010 yılı yer değişikliği döneminde kendi isteği ile zorunlu hizmet bölgesi olan Afyonkarahisar İli İhsaniye İlçesine atanmıştır. Halen zorunlu hizmet bölgesi olan Afyon İli İhsaniye İlçesi Atatürk İlkokulu Müdürlüğünde Öğretmen/Müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet Puanları" başlıklı 40. Maddesinin 6. Fıkrası "6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir." şeklinde düzenlenmiştir.

Müvekkil, bir zorunlu hizmet bölgesinde, Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapmasına karşılık, yukarıda yer alan hükümde belirtilen ek hizmet puanlarından yararlanamamaktadır. Eşitlik ilkesine aykırı olan bu durumun sebebi ise madde hükmünde geçen "..Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere.." ibaresidir.

Davalı Bakanlık, zorunlu hizmet bölgelerinde zorunlu hizmet süresinin üzerinde görev yapan öğretmenleri teşvik etmek için kademeli olarak ek hizmet puanları verilmesini öngörmüş, ancak bu imkanı sadece zorunlu hizmet alanlarına zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere atanan öğretmenlerle sınırlandırmıştır. Böylelikle, aynı zorunlu hizmet bölgesinde görev yapmakta olup, zorunlu hizmetini tamamlamış iki öğretmenden, birisi o hizmet bölgesine zorunlu hizmetini tamamlamak üzere atanmış ise ek hizmet puanından yararlanabilecek, diğeri ise (müvekkilin durumunda olduğu gibi) isteğe bağlı olarak yine aynı zorunlu hizmet bölgesine atanmış ise bu imkandan yararlanamayacaktır. Bu durum aynı hizmet alanında görev yapan öğretmenlerin hizmet puanlarında fahiş fark oluşmasına, eşitsizliğe ve çalışma barışının bozulmasına yol açmaktadır.

Müvekkil sendika üyesi, zorunlu hizmet bölgesinde fazladan çalıştığı sürelere ilişkin olarak eşitlik ilkesi doğrultusunda ek hizmet puanı verilmesini talep etmiş ise de bu talebi Afyon İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 15.04.2016 tarih ve 4294251 sayılı yazısı ile konuyla hiç ilgisi bulunmayan bir gerekçe ile reddedilmiştir.

Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adil bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa'ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan devlettir.

Anayasa'nın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesi ile "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." kuralına yer verilmiştir.

17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet Puanları" başlıklı 40. Maddesinin 6. Fıkrası ile amaçlanan öğretmenlerin zorunlu hizmet bölgelerinde çalışmalarını teşvik etmektir. Ancak bu düzenlemede aynı hizmet bölgesine zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere atanan öğretmenler ile farklı gerekçelerle atanan öğretmenler arasında ayrıma gidilmesi eşitlik ilkesini ve çalışma barışını zedelemektedir. Bu bağlamda, "..Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere.." ibaresinin iptali halinde bu eşitsizlik giderilecek, hakkaniyete uygun bir uygulama sağlanacaktır.

Ayrıca, dava konusu düzenleme bu haliyle kamu yararı ve hizmet gereklerine de uygun değildir. Zira, burada amaç öğretmenleri zorunlu hizmet bölgesinde görev yapmaya teşvik etmek ise bu şekilde öğretmenlerin isteğe bağlı olarak zorunlu hizmet bölgesinde çalışmaya teşvik edilmediği, tersine bir duruma sebebiyet verildiği görülmektedir.

2577 sayılı Yasanın 27. maddesinin 2 numaralı bendi gereğince "İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler." denilmektedir. Dava konusu yönetmelik hükmü yönünden şartlar oluştuğu için öncelikle dava konusu hükümlerin yürütmesinin durdurulması gerekmektedir.

Yukarıda izah edilen sebeplerle, işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur. Bu hususta nihai takdir hakkı Sayın Mahkemeniz'e aittir.

HUKUKİ SEBEPLER : T.C. Anayasası, vs. ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Hizmet belgesi, yetki belgesi aslı, üyelik formu, 13.04.2016 tarihli başvuru dilekçesi, Afyon İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 15.04.2016 tarih ve 4294251 sayılıyazısı vs. yasal deliller

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen ve mahkemece re'sen gözetilecek hususlar dikkate alınarak,

1)- Müvekkil sendika üyesinin, zorunlu hizmet bölgesinde fazladan çalıştığı sürelere ek puan verilmesi ve MEBBİS sistemine işlenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine dair Afyon İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 15.04.2016 tarih ve 4294251 sayılı işlemi ile bu işlemin gerekçesi olan 17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet Puanları" başlıklı 40. Maddesinin 6. Fıkrasında geçen "Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere.." ibaresinin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİNE;

2)-Tüm yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

AV. DİLEK ATAK

EKLER :

1-Onanmış vekaletname örneği

2-Hukuki deliller bölümünde sayılanlar
www.memurlar.net

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Osman 2 yıl önce

ek puan mı :D bi tarafınıza monte edin.
yemin ediyorum beni balıkesir, izmir'e atasınlar 2000 lira maaş ile.
şırnak idil'deki adama 10 bin lira maaş versinler. gözüm filan olmaz. alsın helali hoş olsun. hakkıdır. siz hala ek puan diyorsunuz komedi gibi vAllahi billahi.
insanların gençliğini harcadınız yetmedi.