Teog'da Görevli Öğretmenler Dikkat!
2016-2017 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM ORTAK SINAVLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
ORTAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR
8’inci sınıflar için 1. dönem ortak sınavları; 23 Kasım 2016 Çarşamba ve 24 Kasım 2016
Perşembe günleri yapılacaktır. Her sınav günü, üç dersin yazılısı ayrı ayrı saatlerde olacak şekilde
bir oturum hâlinde yapılacaktır.
Her ders yazılısı için 20 soru sorulacak, 40 dakika verilecek olup ders yazılıları arası dinlenme
süresi 30 dakika olacaktır. Ancak özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin alacakları sınav
hizmetinden dolayı her bir dersin sınav süresi 55 dakika, sınavların aynı anda başlaması
gerektiğinden özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ders yazılıları arası dinlenme süresi 15 dakika
olacaktır.
Ortak Sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört çeşit kitapçık verilecektir.
Ortak Sınavların gerçekleştirileceği her bir dersin sınavı yurt içi ve yurt dışı sınav
merkezlerinde, Türkiye saati ile saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de aynı anda başlayacak ve
tamamlanacaktır.
Ortak Sınavlar birinci oturumda sırasıyla Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlâk bilgisi ders
yazılıları, ikinci oturumda ise fen bilimleri, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil ders
yazılıları gerçekleştirilecektir.
Ortak Sınavların yapılacağı derslere ait sınav evrakı ayrı ayrı poşetlenmiş olup poşetlerin
üzerinde yer alan etiketle ait olduğu ders belirlenmiştir. Her bir ders yazılısı poşetinin içerisinde de
sınav yapılacak sınıf sayısı kadar alt poşet bulunmaktadır. Her sınav için o derse ait sınav evrakı
poşeti süresi içerisinde açılıp kapatılacaktır. Farklı ders yazılısına ait sınav evrakının bulunduğu
poşetler kendi oturumu haricinde kesinlikle açılmayacaktır.
Ortak Sınavlar aşağıdaki tablolarda belirtilen saatlere ve süreye dikkat edilerek
uygulanacaktır.
23 KASIM 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ
DERS ADI VE
SIRASI
ORTAK SINAV
BAŞLAMA
SAATİ BİTİŞ SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ
1. Ders Yazılısı
Türkçe 09.00 09.40 20 40 DAKİKA
2. Ders Yazılısı
Matematik 10.10 10.50 20 40 DAKİKA
3. Ders Yazılısı
Din Kültürü ve
Ahlâk Bilgisi
11.20 12.00 20 40 DAKİKA
24 KASIM 2016 PERŞEMBE GÜNÜ
DERS ADI
VE SIRASI
ORTAK SINAV
BAŞLAMA
SAATİ
BİTİŞ
SAATİ
SORU
SAYISI SÜRESİ
1. Ders Yazılısı
Fen Bilimleri 09.00 09.40 20 40 DAKİKA
2. Ders Yazılısı
T.C İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük
10.10 10.50 20 40 DAKİKA
3. Ders Yazılısı
Yabancı Dil 11.20 12.00 20 40 DAKİKA
 ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER
2
Okullar arası nakil geçiş yapan öğrencilerin, 23-24 Kasım 2016 tarihlerindeki ortak sınavlara
nakil oldukları okulda ve yedek sınav evrakı ile girmeleri sağlanacaktır. Yedek olarak sınava
alınacak öğrencinin tek (bir öğrenci) olması hâlinde, söz konusu öğrenci sınav yapılan salonlardan
birinde diğer öğrencilerle birlikte yedek sınav evrakı ile sınava alınacaktır.
Nakil oldukları okulda sınava girmek istemeyen öğrenciler, nakil olmadan önce öğrenim
gördükleri okullarda (e-okul sisteminde ilan edilen sınav yerlerinde) sınava girebileceklerdir.
 Ortak sınavlarda salonlara (sınıf) öğrenci yerleştirmeleri 20 kişi üzerinden yapılmaktadır.
Ancak, bazı durumlarda özel hizmet ihtiyacı olmadığı hâlde 1(bir) öğrencinin son salona tek olarak
yerleştirilmesi mümkün olmaktadır. Bu durumda; tek olarak yerleştirilen öğrenci kendi sınav evrakı
ile uygun olan salonda diğer öğrencilerle birlikte sınava alınabilir. Bu öğrenciye ait sınav evrakı
kendi sınav güvenlik poşetine konularak gönderilecektir.
Sınavda tedbir alınması gerekirken çeşitli nedenlerle MEBBİS-RAM Modülüne işlenememiş
öğrenciler için 2016-2017 Öğretim Yılı Ortak Sınavlar e-Kılavuzunun 7’nci maddesi hükmünce
gerekli tedbirler, bölge sınav yürütme komisyonu ve bina sınav komisyonları tarafından alınacaktır.
Özel eğitim uygulama okulları (merkezleri) ve bu okulların programını uygulayan özel eğitim
sınıflarında öğrenimlerini sürdüren orta veya ağır düzeyde zihinsel engelli öğrenciler ile ağır otistik
öğrenciler ortak sınavlardan muaf tutulacaktır. Bu durumda olan öğrencilerin yerleştirmeleri
yapılmış olsa dahi bölge sınav yürütme komisyonu kararı ile sınava alınmayacaklardır. Sınav
evrakları açılmadan tutanakla iade edilecektir.
Yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullarda öğrenim gören ve ortak sınavlara
katılamayan öğrenciler ise, mazeret durumunu gösteren belgeleri ile mazeret sınavına girme
taleplerini ortaksinav@meb.gov.tr e-posta adresine, en geç ortak sınavlar tamamlandıktan 3 (üç) iş
günü içerisinde gönderilecektir.
BİNA SINAV KOMİSYONU İLE SALON GÖREVLİLERİNİN DİKKAT ETMELERİ
GEREKEN HUSUSLAR

Bina Sınav Komisyonunun Dikkat Edeceği Hususlar
Bölge sınav yürütme komisyonunun sınavla ilgili yapacağı toplantıya, bina sınav komisyonu
başkanı temsilci olarak katılır. Toplantıda görüşülen hususlar ve alınan kararlara göre okulda sınav
planlamasını ve organizasyonunu yapar.
Sınava girecek öğrencilerin öğrenci yoklama listelerini e-okul sisteminden alarak, sınavdan en
az 2 (iki) gün önce öğrencilerin görebilecekleri uygun bir yerde ilan eder.
Görevlendirilen personele sınavla ilgili görevlerini, görevin başlama saatinde (sınav başlama
saatinden en az 1 saat önce) imza karşılığı duyurur.
Salon görevlileri ile sınav başlama saatinden en az 1 (bir) saat önce toplantı yaparak kura ile
salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen (*) belirler, görev ve sorumluluklarını açıklar.
Toplantıya katılmayan salon görevlisinin yerine yedek gözetmenlerden görevlendirme yapar.
Toplantıya katılmayan, görevine geç gelen ve cep telefonu ile sınav salonuna girmekte ısrar
eden personele (yedek dâhil) görev vermez. Bu personeli tutanakla belirleyerek bölge sınav
yürütme komisyonuna bildirir.
Sınav görevlilerine ait ad, soyad ve görevlerini gösterir yaka kartının sınav süresince
görevlilerin üzerinde bulunmasını sağlar.
Sınav salonlarını ve salondaki sıraları, sınavdan 1 (bir) gün önce hazır duruma gelmesini
sağlar ve sınav süresince salonları kontrol eder.
Sınav günü, sınav güvenlik kutularını/çantalarını il/ilçe içi sınav evrakı nakil koruma
görevlisinden tutanakla teslim alır; sınav güvenlik kutuları/çantaları içindeki sınav güvenlik
poşetlerini sayarak kontrol eder, sorun varsa bölge sınav yürütme komisyonunun talimatına göre
işlem yapar.
Ortak sınavların yapıldığı günlerde, sınavların yapıldığı okulda ders yapılmayacaktır. 
3
Ancak ortak sınavlarda görevli olmayan o okulun öğretmenleri de (o gün dersi olan)
sınavların yapıldığı gün en geç saat 09.00’da kendi okullarında hazır bulunacaklardır. Sınav
başladıktan sonra görevine ihtiyaç duyulmayan öğretmenler okuldan ayrılacaklardır.
Okullarda emniyet görevlileri tarafından üst araması yapılmayacaktır; ancak sınav güvenlik
kutularının açılması ve kapatılmasına kadar geçen süre içinde her binada 1 (bir) kolluk personeli
bulunacaktır.
Sınav evrakının bulunduğu sınav güvenlik poşetlerini salon başkanlarına imza karşılığında
teslim edecektir.
Sınav süresince görevliler haricindeki kişilerin sınav salonlarının bulunduğu binalara
girmelerine izin vermeyecektir.
Öğrencilerin, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar hariç
sınava; ders dokümanı, sözlük, hesap cetveli, hesap makinası, çanta, cep telefonu, saat, kablosuz
iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her
türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla girmelerine izin vermeyecektir.
Her dersin sınavı başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrencileri sınava alacak, bu
öğrencilere ek süre vermeyecektir.
Sınav sırasında, salon görevlilerini kontrol edecek, gerektiğinde uyaracak, sınavın sorunsuz
yapılmasını sağlayacaktır.
Sınavın bitiminden sonra salon başkanları tarafından ağzı kapatılmış hâlde getirilen ve içinde
cevap kâğıtları, varsa sınav esnasında düzenlenen tutanakların bulunduğu sınav güvenlik poşetlerini
teslim alacaktır.
Sınavla ilgili kurye ve sınav evrak çantası ile ilgili tutanakları düzenleyip imzalayacaktır.
Sınav güvenlik poşetlerini, dönüş sınav güvenlik kutularına/çantalarına koyarak güvenlik
kilidi ile kilitleyip il/ilçe sınav evrakı nakil koruma görevlisine tutanakla teslim edecek, sınavlarda
kullanılan soru kitapçıklarını sınavdan sonra sınav güvenlik kutularına/çantalarına koymayacaktır.
Sınavda kullanılan soru kitapçıklarını, sınavın ikinci gün oturumu tamamlandıktan sonraki
gün isteyen öğrencilere dağıtacaktır.
Yedek salonda sınava alınan öğrencilerin cevap kâğıtlarında öğrenci bilgileri kodlanmadan
boş olarak gönderileceği için bu bilgilerin öğrenci tarafından tam ve eksiksiz olarak kodlanması
sağlanacaktır. Kullanılan cevap kâğıdının doğru ve eksiksiz olarak kodlanmasının salon
görevlilerince kontrol edilmesini sağlayacak ve bina sınav komisyon başkanı (bina yöneticisi)
olarak imzalayacaktır.
Yedek salon sınav evrakı, yedek salonda sınava girecek aday yoksa açılmayacaktır.
Yedek sınav evrakı kullanılması hâlinde gerekçesi belirtilmek suretiyle
belgelendirilecektir. Ayrıca, yedek salonda öğrenci sınava alınmış ise sınava alınan öğrencinin
kimlik fotokopisi sınav evrakı ile birlikte sınav güvenlik poşetine koyulacaktır.
Ortak sınavlara katılamayan ve yedek salonda sınava giren öğrencilerin bilgilerini sınav günü
bitiminde e-Okul sistemine işleyecektir.
Bölge sınav yürütme komisyonunun vereceği diğer görevleri yapacaktır.
* Yedek gözetmen olarak kura ile belirlenen öğretmenlerin görevleri şunlardır:
1) Sınav salonunda görevli öğretmenler ile bina sınav komisyonu arasındaki irtibatı sağlar.
2) Tuvalet ihtiyacı olan öğrencilere refakat eder.
3) Sınav görevi bulunmayan personel ile kişilerin bina ve katlarda bulunmamasını sağlar.
4) Her ders sınavı sonrası verilen dinlenme sürelerinde öğrencilere rehberlik eder.
Salon Görevlilerinin;
1) Sınav Başlamadan Önce Yapacakları İşlemler 
4
Öğrenciler, öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır.
Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan salon görevlilerine ait
olacaktır.
Sınav evrakının bulunduğu güvenlik poşetlerini öğrencilerin gözü önünde açarak cevap
kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtır. Dağıtılan sınav evrakında yer alan bilgilerin öğrenciye ait
olup olmadığını kontrol eder.
Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası
tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini ister.
Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol
eder, hata varsa sınav görevlilerine söyler, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alır.
Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak
durumdaysa yedek cevap kâğıdı verilir. Öğrenci bilgileri, yedek cevap kâğıdında boş olarak
gönderileceği için bu bilgiler öğrenci tarafından tam ve eksiksiz olarak kodlanır. Kullanılan yedek
cevap kâğıdının doğru ve eksiksiz olarak kodlandığı salon görevlilerince kontrol edilir.
Öğrenciye verilen yedek cevap kâğıdında öğrenci bilgisinin yer aldığı bölümde yapılan
hatalı veya eksik kodlamadan öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır.
Öğrenciler, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah
yumuşak uçlu kurşun kalemle yapacaktır.
Öğrenciler, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen bir kalemle atacaktır.
Soru kitapçığının A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını
kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa
“B” yuvarlağını, C kitapçığını kullanıyorsa “C” yuvarlağını ve D kitapçığını kullanıyorsa “D”
yuvarlağını işaretler. Salon görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını kontrol eder.
Sınav başlamadan önce aşağıdaki hususlar öğrencilere duyurulur:
 Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır.
Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi hâlinde bu soruya verilen cevap, optik
okuyucu tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
 Öğrenciler, cevaplarını siyah yumuşak uçlu kurşun kalemle, soru kitapçığında yer alan
açıklamalarda ve cevap kâğıdında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına
taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyeceklerdir.
 Örnek işaretleme yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından okunamayan
işaretlemelerde o soruya verilen cevap doğru olarak kabul edilmeyecektir.
 Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle
sorulara verilen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenecektir.
 Cevap kâğıdında bulunan “Bu alanda işaretleme yapmayınız.” kısmı hiçbir şekilde
işaretlenmeyecektir.
2) Sınav Esnasında Yapacakları İşlemler
Öğrenciler, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar hariç
sınava; ders dokümanı, sözlük, hesap cetveli, hesap makinası, çanta, cep telefonu, saat, kablosuz
iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her
türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla ile sınava girmeyecektir. Bunları bulundurduğu tespit
edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle salon görevlilerince hazırlanacak
tutanakla geçersiz sayılacaktır.
Her dersin sınavı başladıktan sonra ilk 15 (on beş) dakika içinde gelen öğrencileri sınava
alacak, ancak bu öğrencilere ek süre vermeyecektir. 
5
Öğrenciler, ders yazılı sınavı başladıktan sonra ilk 20 (yirmi) dakika sınav salonundan
çıkmayacak (sağlık durumu nedeni hariç), bu süre tamamlandıktan sonra talep eden öğrencinin
cevap kâğıdını teslim alarak öğrenci yoklama listesini silinmez kalem ile imzalattırır ve sınav
salonundan çıkmasına izin verir.
Her ders yazılı sınavının tamamlanmasına 5 (beş) dakika kala hiçbir öğrenciyi sınav
salonundan çıkarmaz.
Sınav sırasında öğrencilerin sağlık sebebi dışında dışarı çıkmasına izin vermez, zorunlu
durumlarda öğrenciye koridorda görevli yedek gözetmen eşlik eder. Bu durumda öğrenciye ek süre
tanımaz.
Yanında yedek gözetmen olmadan salondan çıkan öğrencileri tekrar sınava almaz, soru
kitapçığı ve cevap kâğıdını beraberinde götürmesine izin vermez.
Her dersin yazılı sınavının ilk 15 (on beş) dakikası tamamlandıktan sonra sınava girmeyen
öğrencilerin, öğrenci yoklama listesi ve cevap kâğıdındaki “SINAVA GİRMEDİ” bölümünü kurşun
kalemle kodlar.
Salon görevlileri, öğrenciye verilen kitapçık türü ile cevap kâğıdında yer alan kitapçık türü
kodlamasını kontrol ederek öğrenci yoklama listesindeki kitapçık türünün kodlanacağı ilgili bölümü
kodlar.
Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacağından;
cevaplarını soru kitapçığı üzerine işaretlediği hâlde cevap kâğıdına işaretlemeyen öğrencileri
kontrol eder ve gerekli uyarıyı yapar.
Öğrenciye ait cevap kâğıdındaki, salon başkanı ve gözetmenin kontrol ettiğine dair bölüm,
salon başkanı ve gözetmen tarafından silinmez kalem ile imzalanır.
Kopya çekmeye teşebbüs eden öğrenciyi uyarır, kopya çektiği belirlenen öğrencinin cevap
kâğıdını alarak dışarı çıkarır ve öğrenci yoklama listesinde bulunan “tutanak” bölümünde bu durum
belirtilir. Bu öğrencinin sınavının ilk 20 dakikası tamamlanmadan sınav binasından ayrılmasına da
izin verilmez.
Sınav esnasında öğrencilerin cevap kâğıtlarını diğer öğrencilerin göremeyeceği şekilde
önlerinde bulundurmalarını sağlar. Öğrenci yoklama listesi içindeki “salon oturma düzeni” alanını
doldurur.
3) Sınav Bitiminde Yapacakları İşlemler
Sınav süresi bitiminde sınavı durdurur. Cevap kâğıtlarını öğrencilerden alıp öğrenci yoklama
listesi ile karşılaştırır ve eksik olup olmadığını ya da zarar görüp görmediğini kontrol eder. Sınav
evrakını teslim eden öğrenciye, öğrenci yoklama listesindeki ilgili bölümü silinmez kalem ile
imzalattırır (Bu işlemi sınav başlamadan ya da öğrenci sınavını tamamlamadan yapmayacaktır).
Sınav salonunda tutanak düzenlenmiş ise öğrenci yoklama listesi üzerinde “Bu salon için
tutanak tutulmuştur” alanı kodlanacaktır.
Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci sırasında
bırakılmayacaktır.
Sınav salonunda cevap kâğıtları, öğrenci yoklama listesi, düzenlenen tutanaklar ve benzeri
sınav evrakı, sınav güvenlik poşetine konulup ağzı kapatıldıktan sonra bina sınav komisyonuna
imza karşılığında teslim edilir (Soru kitapçıkları sınav güvenlik poşeti içerisine konulmayacaktır).
Sınav salonunda unutulan ve/veya sınav güvenlik kutusuna/çantasına konulmayan
cevap kâğıtları Bakanlık tarafından işleme alınmayacağından yasal sorumluluk salon
görevlilerine ait olacaktır.
Tüm öğrenciler salonu terk ettikten sonra salonu kontrol ederek varsa unutulan evrak ve
eşyaları bina sınav komisyonuna teslim edecektir.
Ayrıca, salon görevlileri;
 Salonda soru kitapçığı, gazete, kitap vb. dokümanı okumaz.
 Yüksek sesle konuşmaz.
6
 Gürültü çıkaran ayakkabılarla sınav salonuna gelmez.
 Sınav süresince sına salonunu terk etmez.
 Çay, kahve vb. içmez.
 Öğrencinin başında uzun süre beklemez.
 Öğrencilerle sınav başladıktan sonra ve sınav süresince konuşmaz. Sorular hakkında yorum
yapmaz.
 Öğrencilere ait sınav evrakını dikkat çekici bir şekilde incelemez.
SINAVDA ÖZEL HİZMET ALACAK ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ HUSUSLAR
Sınavda özel hizmet alması gereken öğrencilere verilecek destek ve hizmetler için
www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan 2016-2017 Öğretim Yılı Ortak Sınavlar eKılavuzunun
7. maddesinde yer alan talimatlara uygun hareket edilecektir.
Sınavlarda engelli öğrencilere okuyucu ve kodlayıcı hizmeti verecek öğretmenlerin, yabancı
dil ve matematik dili okumayı bilenler arasından ve öğrencinin engeli göz önünde bulundurularak
seçilmesine dikkat edilecektir.
İşitme engelli öğrencilerin sınavda herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için işaret dili
bilen öğretmenler görevlendirilecektir. Ancak bu öğretmenlerin, yazılısı yapılacak ders branşından
farklı branşta olmalarına dikkat edilecektir.
Engelli öğrenciler, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları
kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.
Ayrıca Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı
sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınıflara yerleştirilecektir. Ancak velinin
başvurusu ve öğrencinin sağlık raporu doğrultusunda, sınıflarda görevli öğretmenler, il/ilçe milli
eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir.
Tip 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan öğrencilerin yanlarında kutu meyve suyu veya
paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker düşmesi)
durumunda bunları tüketmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu öğrencilerin hiperglisemi (şekerinin
yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde
giderilebilmesi için izin verilecektir.
Sayın Görevli:
Sınavın sağlıklı yürütülmesi konusunda en büyük yardımcımız sizsiniz. Görevli olduğunuz
bina/salonda sınavın uygulanmasından ve sınav evrakından siz sorumlusunuz. İdari ve hukuki
olarak Bakanlığımız tarafından muhatap siz kabul edileceksiniz.
Çalışmalarımıza verdiğiniz destek için teşekkür eder, başarılar dileriz.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ihsan çeliker 1 yıl önce

Kitapçık türünü öğrenci yoklama listesine kodlamakla kim sorumlu .bsşkan mı gözetmen mi

Avatar
Hakkını ver 1 yıl önce

Takilldiginiz noktaya bakin gorende
Kompozisyon yazılacak sanacak.

Ha gözetmen ha başkan
zaten kontrol etmek gerekmez mi ey öğretmen
çok mu ağır bir yuk

Avatar
Hakkını ver 1 yıl önce

Takilldiginiz noktaya bakin gorende
Kompozisyon yazılacak sanacak.

Ha gözetmen ha başkan
zaten kontrol etmek gerekmez mi ey öğretmen
çok mu ağır bir yuk

Avatar
Hakkını ver 1 yıl önce

Takilldiginiz noktaya bakin gorende
Kompozisyon yazılacak sanacak.

Ha gözetmen ha başkan
zaten kontrol etmek gerekmez mi ey öğretmen
çok mu ağır bir yuk